Descansar no Senhor

Odvětil: "Já sám půjdu s vámi a dám vám odpočinutí."

Êxodo 33:14

11 Neboť to, co s vámi zamýšlím, znám jen já sám, je výrok Hospodinův, jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu: chci vám dát naději do budoucnosti.

12 Budete mě volat a chodit ke mně, modlit se ke mně a já vás vyslyším.

13 Budete mě hledat a naleznete mě, když se mne budete dotazovat celým svým srdcem.

Jeremias 29:11-13

Dobrý je Hospodin k těm, kdo v něho naději složí, k duši, jež se na jeho vůli dotazuje.

Je dobré, když člověk potichu čeká na spásu od Hospodina.

Lamentações 3:25,26

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

Salmos 37:7

Proto také všechno snáším a nestydím se vydávat svědectví, neboť vím, komu jsem uvěřil. Jsem přesvědčen, že on má moc chránit, co mi svěřil, až do onoho dne.

2 Timóteo 1:12

A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.

Filipenses 4:7

Všechnu 'svou starost vložte na něj', neboť mu na vás záleží.

1 Pedro 5:7

Vězte, Hospodin pro svého věrného koná divy. Hospodin slyší, když k němu volám.

Salmos 4:4

Má spása a sláva je v Bohu, on je má mocná skála, v Bohu mám útočiště.

Salmos 62:8

28 Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.

29 Vezměte na sebe mé jho a učte se ode mne, neboť jsem tichý a pokorného srdce: a naleznete odpočinutí svým duším.

30 Vždyť mé jho netlačí a břemeno netíží."

Mateus 11:28-30

Požehnán buď muž, který doufá v Hospodina, který důvěřuje Hospodinu.

Bude jako strom zasazený u vody; své kořeny zapustil u vodního toku, nezakusí přicházející žár. Jeho listí je zelené, v roce sucha se ničeho neobává, nepřestává nést plody."

Jeremias 17:7,8

Ale ti, kdo skládají naději v Hospodina, nabývají nové síly; vznášejí se jak orlové, běží bez únavy, jdou bez umdlení.

Isaías 40:31

Činí přítrž válkám až do končin země, tříští luky, láme kopí, spaluje v ohni válečné vozy.

Salmos 46:10

Ása měl vojsko, tři sta tisíc mužů z Judy, nosících pavézy a oštěpy, dvě stě osmdesát tisíc z Benjamína, kteří nosili štíty a stříleli z luku. Všichni byli udatní bohatýři.

2 Crônicas 14:7

Pro předního zpěváka. Davidův, žalm.

Salmos 40:1

Naději slož v Hospodina. Buď rozhodný, buď udatného srdce, naději slož v Hospodina!

Salmos 27:14

Spravedlnost vytvoří pokoj, spravedlnost zajistí klid a bezpečí navěky.

Isaías 32:17

Sestupovali k okraji města. Tu řekl Samuel Saulovi: "Řekni mládenci, ať jde před námi." A když je předešel: "A ty se na chvíli zastav, ohlásím ti Boží slovo."

1 Samuel 9:27

Stvoření opírající se o tebe chráníš pokojem, pokojem, neboť v tebe doufá.

Isaías 26:3

Lichotek má plná ústa, ale v srdci válku. Hladší nad olej jsou jeho slova, ale jsou to vytasené meče.

Salmos 55:22

Neboť toto praví Panovník Hospodin, Svatý Izraele: "V obrácení a ztišení bude vaše spása, v klidu a důvěře vaše vítězství. Vy však nechcete,

Isaías 30:15