Salvação

Ježíš mu odpověděl: "Amen, amen, pravím tobě, nenarodí-li se kdo znovu, nemůže spatřit království Boží."

João 3:3

Vejděte těsnou branou; prostorná je brána a široká cesta, která vede do záhuby; a mnoho je těch, kdo tudy vcházejí.

Těsná je brána a úzká cesta, která vede k životu, a málokdo ji nalézá.

Mateus 7:13,14

Což nevíte, že nespravedliví nebudou mít účast v Božím království? Nemylte se: Ani smilníci, ani modláři, ani cizoložníci, ani nemravní, ani zvrácení,

ani zloději, ani lakomci, opilci, utrhači, lupiči nebudou mít účast v Božím království.

1 Coríntios 6:9,10

jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života.

1 Coríntios 15:22

Kdo věří v Syna, má život věčný. Kdo Syna odmítá, neuzří život, ale hněv Boží na něm zůstává."

João 3:36

tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Hebreus 9:28

Vždyť Pán nám přikázal: 'Ustanovil jsem tě, abys byl světlem pohanům a nesl spásu až na sám konec země.'

Atos 13:47

Neboť Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo."

Lucas 19:10

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

João 14:6

Ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem

a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní, žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku

Tito 2:11,12

Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.

Romanos 5:10

Podle zákona se skoro vše očišťuje krví, a bez vylití krve není odpuštění.

Hebreus 9:22

který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

2 Timóteo 1:9

On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.

Tito 3:5

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,

Romanos 10:10

Ježíš na ně pohleděl a řekl: "U lidí je to nemožné, ale ne u Boha; vždyť u Boha je možné všecko."

Marcos 10:27

a já jim dávám věčný život: nezahynou navěky a nikdo je z mé ruky nevyrve.

João 10:28

Ač jste ho neviděli, milujete ho; ač ho ani nyní nevidíte, přec v něho věříte a jásáte nevýslovnou, vznešenou radostí,

a tak docházíte cíle víry, spasení duší.

1 Pedro 1:8,9

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

Marcos 16:16

Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi.

João 1:12

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

2 Pedro 3:9

Nestydím se za evangelium: je to moc Boží ke spasení pro každého, kdo věří, předně pro Žida, ale také pro Řeka.

Romanos 1:16

Milostí tedy jste spaseni skrze víru.

Spasení není z vás, je to Boží dar; není z vašich skutků, takže se nikdo nemůže chlubit.

Efésios 2:8,9

Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti.

1 João 1:9

a řekl: "Amen, pravím vám, jestliže se neobrátíte a nebudete jako děti, nevejdete do království nebeského.

Mateus 18:3

Vyznáš-li svými ústy Ježíše jako Pána a uvěříš-li ve svém srdci, že ho Bůh vzkřísil z mrtvých, budeš spasen.

Srdcem věříme k spravedlnosti a ústy vyznáváme k spasení,

Romanos 10:9,10

Oni mu řekli: "Věř v Pána Ježíše, a budeš spasen ty i všichni, kdo jsou v tvém domě."

Atos 16:31

Hle, stojím přede dveřmi a tluču; zaslechne-li kdo můj hlas a otevře mi, vejdu k němu a budu s ním večeřet a on se mnou.

Apocalipse 3:20

Pro předního zpěváka, podle Jedútúna. Žalm Davidův.

Salmos 62:1

V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."

Atos 4:12

I kdyby fíkovník nevypučel, réva nedala výnos, selhala plodnost olivy, pole nevydala pokrm, z ohrady zmizel brav, ve chlévech dobytek nebyl,

já budu jásotem oslavovat Hospodina, jásat ke chvále Boha, který je má spása.

Habacuque 3:17,18

Odpověděl: "Nemožné u lidí je u Boha možné."

Lucas 18:27

všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

Romanos 3:23

Kdo je v Kristu, je nové stvoření. Co je staré, pominulo, hle, je tu nové!

2 Coríntios 5:17

Ježíš mu řekl: "Jdi, tvá víra tě zachránila." Hned prohlédl a šel tou cestou za ním.

Marcos 10:52

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 6:23

Neboť Bůh tak miloval svět, že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný.

João 3:16

Sotva kdo je hotov podstoupit smrt za spravedlivého člověka, i když za takového by se snad někdo odvážil nasadit život.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní.

Romanos 5:7,8

Protože jsi v očích mých tak drahý, vzácný, protože jsem si tě zamiloval, dám za tebe mnohé lidi a národy za tvůj život.

Isaías 43:4

a každý, kdo vzývá jméno Páně, bude zachráněn.'

Atos 2:21

učí bojovat mé ruce a mé paže napnout bronzový luk.

Podal jsi mi štít své spásy, tvoje pravice mě podepírá, tvá mírnost mé síly rozmnožila.

Salmos 18:35,36