Salvador

On je smírnou obětí za naše hříchy, a nejenom za naše, ale za hříchy celého světa.

1 João 2:2

Ale já jsem Hospodin, tvůj Bůh, už z egyptské země. Nepoznal jsi Boha kromě mne; mimo mne jiného zachránce není.

Oséias 13:4

Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v městě Davidově.

Lucas 2:11

V tom je láska: ne že my jsme si zamilovali Boha, ale že on si zamiloval nás a poslal svého Syna jako oběť smíření za naše hříchy.

1 João 4:10

Jestliže jsme my, Boží nepřátelé, byli s Bohem smířeni smrtí jeho Syna, tím spíše nás smířené zachrání jeho život.

Romanos 5:10

Víte přece, že jste z prázdnoty svého způsobu života, jak jste jej přejali od otců, nebyli vykoupeni pomíjitelnými věcmi, stříbrem nebo zlatem,

nýbrž převzácnou krví Kristovou. On jako beránek bez vady a bez poskvrny

1 Pedro 1:18,19

tak dosáhl dokonalosti a všem, kteří ho poslouchají, stal se původcem věčné spásy,

Hebreus 5:9

s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu; proto usedl po pravici Božího trůnu.

Hebreus 12:2

Proto přináší dokonalé spasení těm, kdo skrze něho přistupují k Bohu; je stále živ a přimlouvá se za ně.

Hebreus 7:25

všichni zhřešili a jsou daleko od Boží slávy;

jsou ospravedlňováni zadarmo jeho milostí vykoupením v Kristu Ježíši.

Romanos 3:23,24

Anděl řekl ženám: "Vy se nebojte. Vím, že hledáte Ježíše, který byl ukřižován.

Není zde; byl vzkříšen, jak řekl. Pojďte se podívat na místo, kde ležel.

Mateus 28:5,6

Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka

se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

Filipenses 2:6-8

Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Neříkám nic než to, co předpověděli proroci i Mojžíš:

Mesiáš má trpět, jako prvý vstane z mrtvých a bude zvěstovat světlo lidu izraelskému i pohanům."

Atos 26:22,23

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Gálatas 2:20

Proto je Kristus prostředníkem nové smlouvy, aby ti, kdo jsou od Boha povoláni, přijali věčné dědictví, které jim bylo zaslíbeno - neboť jeho smrt přinesla vykoupení z hříchů, spáchaných za první smlouvy.

Hebreus 9:15

V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost,

Efésios 1:7

Já vím, že můj Vykupitel je živ a jako poslední se postaví nad prachem.

Jó 19:25