Santidade

O smilstvu, jakékoliv nezřízenosti nebo chamtivosti ať se mezi vámi ani nemluví, jak se sluší na ty, kdo patří Bohu.

Efésios 5:3

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

Hebreus 12:14

ale jako je svatý ten, který vás povolal, buďte i vy svatí v celém způsobu života.

Vždyť je psáno: 'Svatí buďte, neboť já jsem svatý.'

1 Pedro 1:15,16

který nás spasil a povolal svatým povoláním ne pro naše skutky, nýbrž ze svého rozhodnutí a z milosti, kterou nám daroval v Kristu Ježíši před věčnými časy

2 Timóteo 1:9

Hledejte dobro a ne zlo a budete žít, a tak Hospodin, Bůh zástupů, bude s vámi, jak říkáte.

Amós 5:14

3 Neboť toto je vůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali necudnosti

4 a každý z vás aby uměl žít se svou vlastní ženou svatě a s úctou,

5 ne ve vášnivé chtivosti jako pohané, kteří neznají Boha.

6 Ať nikdo v této věci nevybočuje z mezí a neklame svého bratra, protože Pán ztrestá takové jednání, jak jsme vám už dříve řekli a dosvědčili.

7 Vždyť Bůh nás nepovolal k nečistotě, nýbrž k posvěcení.

1 Tessalonicenses 4:3-7

v něm nás již před stvořením světa vyvolil, abychom byli svatí a bez poskvrny před jeho tváří.

Efésios 1:4

22 Odložte dřívější způsob života, staré lidství, které hyne klamnými vášněmi,

23 obnovte se duchovním smýšlením,

24 oblecte nové lidství, stvořené k Božímu obrazu ve spravedlnosti a svatosti pravdy.

Efésios 4:22-24

Začátek moudrosti je bázeň před Hospodinem a poznat Svatého je rozumnost.

Provérbios 9:10

Bože, zkoumej mě, ty znáš mé srdce, zkoušej mě, ty znáš můj neklid,

hleď, zda jsem nesešel na cestu trápení, a po cestě věčnosti mě veď!

Salmos 139:23,24

Bože můj, volám ve dne, a neodpovídáš, nemohu se ztišit ani v noci.

Salmos 22:3

Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

Filipenses 2:5

Buďte tedy dokonalí, jako je dokonalý váš nebeský Otec.

Mateus 5:48

Člověku je léčkou nerozvážně říci: "Je to zasvěceno", a po slibu si to rozmýšlet.

Provérbios 20:25

Nevíte, že jste Boží chrám a že Duch Boží ve vás přebývá?

1 Coríntios 3:16

Budete svatí pro mne, neboť já Hospodin jsem svatý. Oddělil jsem vás od každého jiného lidu, abyste byli moji.

Levítico 20:26

Ukážu svou velikost a svatost a dám se poznat před očima mnohých pronárodů. I poznají, že já jsem Hospodin."

Ezequiel 38:23

Když máme taková zaslíbení, moji nejmilejší, očisťme se od každé poskvrny těla i ducha a přiveďme k cíli své posvěcení v bázni Boží.

2 Coríntios 7:1

Posvěť je pravdou; tvoje slovo je pravda.

João 17:17

Nikdo přece nerozsvítí světlo a nepřikryje nádobu ani je nedá pod postel, ale dá je na svícen, aby ti, kdo vcházejí, viděli světlo.

Lucas 8:16

Jak si mladík udrží svou stezku čistou? Musí se vždy držet tvého slova.

Salmos 119:9

Avšak nyní, když jste byli osvobozeni od hříchu a stali se služebníky Božími, máte z toho užitek, totiž posvěcení, a čeká vás život věčný.

Romanos 6:22

Davidův. Dobrořeč, má duše, Hospodinu, celé nitro mé, jeho svatému jménu!

Salmos 103:1

Posvěťte se a buďte svatí, protože já jsem Hospodin, váš Bůh.

Levítico 20:7

Prosím vás, bratří, abyste si dali pozor na ty, kdo působí roztržky a chtěli by vás svést od učení, které jste přijali. Vyhýbejte se jim!

Romanos 16:17

církvi Boží v Korintu, posvěceným v Kristu Ježíši, povolaným svatým, spolu se všemi, kteří vzývají jméno našeho Pána Ježíše Krista, ať jsou shromážděni kdekoliv, jinde či u nás:

1 Coríntios 1:2

21 I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky,

22 nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle podstoupil smrt, aby vás před Boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony -

23 pokud ovšem pevně zakotveni setrváte ve víře a nedáte se odtrhnout od naděje evangelia, jež jste slyšeli, jež bylo kázáno všemu stvoření pod nebem a jehož jsem se já, Pavel, stal služebníkem.

Colossenses 1:21-23

Spravedliví se však zaradují a jásotem budou oslavovat Boha, budou se radostně veselit.

Prozpěvujte Bohu, pějte žalmy jeho jménu, upravujte cestu tomu, který jede pustinami. Hospodin je jeho jméno, jásotem ho oslavujte.

Salmos 68:4,5

Mluvím názorně z ohledu na vaši lidskou slabost: Jako jste se dříve propůjčovali k službě nečistotě a nepravosti k bezbožnému životu, tak se nyní dejte do služby spravedlnosti k posvěcení.

Romanos 6:19

Nikdo není svatý mimo Hospodina, není nikoho krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh.

1 Samuel 2:2

Opět posvětím své veliké jméno, znesvěcené mezi pronárody, jméno, které jste vy uprostřed nich znesvětili. I poznají pronárody, že já jsem Hospodin, je výrok Panovníka Hospodina, až na vás ukáži před jejich očima svou svatost.

Ezequiel 36:23

Vybízím vás, bratří, pro Boží milosrdenství, abyste sami sebe přinášeli jako živou, svatou, Bohu milou oběť; to ať je vaše pravá bohoslužba.

Romanos 12:1

Toto praví Vznešený a Vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je Svatý: "Přebývám ve vyvýšennosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha, abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných.

Isaías 57:15

1 Je-li možno povzbudit v Kristu, je-li možno posílit láskou, je-li jaké společenství Ducha, je-li jaký soucit a slitování:

2 dovršte mou radost a buďte stejné mysli, mějte stejnou lásku, buďte jedné duše, jednoho smýšlení,

3 v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

4 každý ať má na mysli to, co slouží druhým, ne jen jemu.

5 Nechť je mezi vámi takové smýšlení, jako v Kristu Ježíši:

6 Způsobem bytí byl roven Bohu, a přece na své rovnosti nelpěl,

7 nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A v podobě člověka

8 se ponížil, v poslušnosti podstoupil i smrt, a to smrt na kříži.

9 Proto ho Bůh vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno,

10 aby se před jménem Ježíšovým sklonilo každé koleno - na nebi, na zemi i pod zemí -

11 a k slávě Boha Otce každý jazyk aby vyznával: Ježíš Kristus jest Pán.

12 A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.

13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

16 držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.

17 Ale i kdybych měl skropit krví oběť a službu, kterou Bohu přináším, totiž vaši víru, raduji a spoluraduji se s vámi se všemi;

18 stejně tak se i vy radujte a spoluradujte se mnou.

19 Mám naději v Pánu Ježíši, že vám brzo pošlu Timotea, abych i já byl dobré mysli, když se dovím, co je s vámi.

20 Vždyť nemám nikoho, jako je on, kdo by se tak upřímně o vás staral;

21 všichni si hledí jen svého, a ne toho, co je Krista Ježíše.

22 O Timoteovi však dobře víte, jak se osvědčil, když se mnou jako syn s otcem sloužil evangeliu.

23 Jeho tedy doufám pošlu, jakmile uvidím, co bude se mnou.

24 Spoléhám pak na to v Pánu, že i sám brzo přijdu.

25 Za nutné jsem však uznal poslat k vám Epafrodita, svého bratra, spolupracovníka i spolubojovníka, kterého jste vyslali, aby mi posloužil v tom, co jsem potřeboval.

26 Stýskalo se mu totiž po všech vás a byl znepokojen, že jste se doslechli o jeho nemoci.

27 A opravdu byl nemocen na smrt; ale Bůh se nad ním smiloval, a nejen nad ním, ale i nade mnou, abych neměl zármutek na zármutek.

28 Proto jsem ho poslal co nejdříve k vám, abyste měli radost, že ho zase vidíte, a tak aby mi ubylo starostí.

29 Přijměte ho tedy v Pánu se vší radostí a takových bratří si važte;

30 neboť pro dílo Kristovo se přiblížil až k smrti a nasadil život, aby doplnil to, v čem vy jste mi posloužit nemohli.

Filipenses 2