Saúde

Nebuď moudrý sám u sebe, boj se Hospodina, od zlého se odvrať.

To dá tvému tělu zdraví a svěžest tvým kostem.

Provérbios 3:7,8

Hoře si ze srdce vykliď a drž si od těla zlo, vždyť mládí a úsvit jsou pomíjivé.

Eclesiastes 11:10

Nemocné uzdravujte, mrtvé probouzejte k životu, malomocné očišťujte, démony vymítejte; zadarmo jste dostali, zadarmo dejte.

Mateus 10:8

Modlím se za tebe, milovaný, aby se ti ve všem dobře dařilo a abys byl zdráv - tak jako se dobře daří tvé duši.

3 João 1:2

Budete sloužit Hospodinu, svému Bohu, a on požehná tvému chlebu a tvé vodě. Vzdálím od tebe nemoc;

Êxodo 23:25

Cvičení těla je užitečné pro málo věcí, avšak zbožnost je užitečná pro všechno a má zaslíbení pro život nynější i budoucí.

1 Timóteo 4:8

Či snad nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha svatého, který ve vás přebývá a jejž máte od Boha? Nepatříte sami sobě!

Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.

1 Coríntios 6:19,20

On to uslyšel a řekl: "Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní.

Mateus 9:12

Pláství medu je řeč vlídná, lahodou duši a uzdravením kostem.

Provérbios 16:24

Dlouhým čekáním zemdlívá srdce, kdežto splněná touha je stromem života.

Provérbios 13:12

uzdravuje ty, kdo jsou zkrušeni v srdci, jejich rány obvazuje.

Salmos 147:3

Radostné srdce hojí rány, kdežto ubitý duch vysušuje kosti.

Provérbios 17:22