Seguir

Pospíchám a neotálím tvé příkazy dodržovat.

Salmos 119:60

neuposlechneš slov takového proroka nebo toho, kdo hádá ze snů. To vás zkouší Hospodin, váš Bůh, aby poznal, zda milujete Hospodina, svého Boha, celým svým srdcem a celou svou duší.

Deuteronômio 13:4

Tím bude oslaven můj Otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky.

João 15:8

Kdo mně chce sloužit, ať mě následuje, a kde jsem já, tam bude i můj služebník. Kdo mně slouží, dojde cti od Otce."

João 12:26

Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým."

João 13:35

Musíte se ve všem držet cesty, kterou vám Hospodin, váš Bůh, přikázal jít, a tak zůstanete naživu, dobře se vám povede a budete dlouho živi v zemi, kterou máte obsadit.

Deuteronômio 5:33

Poutní píseň. Blaze každému, kdo se bojí Hospodina, kdo chodí po jeho cestách!

Salmos 128:1

Stejně tak i víra, není-li spojena se skutky, je sama o sobě mrtvá.

Tiago 2:17

A Bůh pokoje, který pro krev stvrzující věčnou smlouvu vyvedl z mrtvých velikého pastýře ovcí, našeho Pána Ježíše,

nechť vás posílí ve všem dobrém, abyste plnili jeho vůli; on v nás působí to, co se mu líbí, skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků! Amen.

Hebreus 13:20,21

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: "Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života."

João 8:12

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Efésios 2:10

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

João 8:31,32

Napravo ani nalevo se neuchyluj, odvrať od zlého svou nohu.

Provérbios 4:27

Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

Marcos 8:34

Ježíš mu odpověděl: "Chceš-li být dokonalý, jdi, prodej, co ti patří, rozdej chudým, a budeš mít poklad v nebi; pak přijď a následuj mne."

Mateus 19:21

K tomu jste přece byli povoláni; vždyť i Kristus trpěl za vás a zanechal vám tak příklad, abyste šli v jeho šlépějích.

1 Pedro 2:21

Sám Hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě; neboj se a neděs."

Deuteronômio 31:8

Upevni mé kroky tím, cos řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne.

Salmos 119:133

Hospodin činí krok muže pevným, našel zalíbení v jeho cestě.

Salmos 37:23

A Pán nechť řídí vaše srdce k Boží lásce a k trpělivosti Kristově.

2 Tessalonicenses 3:5

Jestliže se vám zdá, že sloužit Hospodinu je zlé, vyvolte si dnes, komu chcete sloužit: zda božstvům, kterým sloužili vaši otcové, když byli za řekou Eufratem, nebo božstvům Emorejců, v jejichž zemi sídlíte. Já a můj dům budeme sloužit Hospodinu."

Josué 24:15

Jsme-li živi Božím Duchem, dejme se Duchem také řídit.

Gálatas 5:25

Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden.

Mateus 10:38

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Colossenses 3:17

Jako milované děti následujte Božího příkladu

Efésios 5:1