Sobre ter filhos

Zasvěť už chlapce do jeho cesty, neodchýlí se od ní, ani když zestárne.

Provérbios 22:6

Tato má slova si vložte do srdce a do své duše, přivažte si je jako znamení na ruku a ať jsou jako pásek na čele mezi vašima očima.

Budete jim vyučovat své syny a rozmlouvat o nich, ať budeš sedět doma nebo půjdeš cestou, ať budeš uléhat nebo vstávat.

Deuteronômio 11:18,19

"Dříve než jsem tě vytvořil v životě matky, znal jsem tě, dříve než jsi vyšel z lůna, posvětil jsem tě, dal jsem tě pronárodům za proroka."

Jeremias 1:5

Trestej svého syna, připraví ti odpočinek, zpříjemní ti život.

Provérbios 29:17

Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.

Salmos 139:13-15

A Bůh jim požehnal a řekl jim: "Ploďte a množte se a naplňte zemi. Podmaňte ji a panujte nad mořskými rybami, nad nebeským ptactvem, nade vším živým, co se na zemi hýbe."

Gênesis 1:28

Ježíš však řekl: "Nechte děti a nebraňte jim jít ke mně; neboť takovým patří království nebeské."

Mateus 19:14

Hle, synové jsou dědictví od Hospodina, mzdou od něho plod lůna.

Čím jsou šípy v ruce bohatýra, tím jsou synové zplození v mládí.

Blaze muži, který jimi naplnil svůj toulec! Nebudou zahanbeni, až budou v bráně jednat s nepřáteli.

Salmos 127:3-5

Hospodine, Pane náš, jak vznešené je tvoje jméno po vší zemi! Svou velebnost vyvýšil jsi nad nebesa.

Salmos 8:2

Otcové, neponižujte své děti, aby nemalomyslněly.

Colossenses 3:21

Neplodnou usazuje v domě jako šťastnou matku synů. Haleluja.

Salmos 113:9