Todo Poderoso

Davidův; žalm. Hospodinova je země se vším, co je na ní, svět i ti, kdo na něm sídlí.

Salmos 24:1

Bohatství a sláva pocházejí od tebe, ty panuješ nade vším, máš v rukou moc a bohatýrskou sílu, vyvýšení a utvrzení všeho je v tvých rukou.

1 Crônicas 29:12

Řekl: "Abba, Otče, tobě je všecko možné; odejmi ode mne tento kalich, ale ne, co já chci, nýbrž co ty chceš."

Marcos 14:36

"Ach, Panovníku Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi svou velikou mocí a svou vztaženou paží. Tobě není nic nemožného.

Jeremias 32:17

Hospodin ochuzuje i zbohacuje, ponižuje a též povyšuje.

1 Samuel 2:7

Já jsem Alfa i Omega, praví Pán Bůh, ten, který jest a který byl a který přichází, Všemohoucí.

Apocalipse 1:8

Veliký je Hospodin, nejvyšší chvály hodný, jeho velikost nelze vyzpytovat.

Salmos 145:3

A tak, bratří, svou sílu hledejte u Pána, v jeho veliké moci.

Efésios 6:10

Odhaluje hlubiny a skryté věci, poznává to, co je ve tmě, a světlo s ním bydlí.

Daniel 2:22

Obdařím je i okolí svého pahorku požehnáním a v pravý čas sešlu vydatný déšť; budou to deště požehnání.

Ezequiel 34:26

Jeho věčnou moc a božství, které jsou neviditelné, lze totiž od stvoření světa vidět, když lidé přemýšlejí o jeho díle, takže nemají výmluvu.

Romanos 1:20

Nikdy se tě nespustíme, zachovej nám život, ať můžeme vzývat tvoje jméno. [ (Psalms 80:20) Hospodine, Bože zástupů, obnov nás, ukaž jasnou tvář a budem zachráněni! ]

Salmos 80:19

Ještě nemám slovo na jazyku, a ty, Hospodine, víš už všechno.

Salmos 139:4

"Hle, já jsem Hospodin, Bůh veškerého tvorstva. Je pro mne něco nemožného?

Jeremias 32:27

Hospodine, tvá je velikost a bohatýrská síla, skvělost, stálost a velebnost, všechno, co je na nebi a na zemi, je tvé. Hospodine, tvé je království, ty jsi vyvýšen nade vším jako hlava.

1 Crônicas 29:11

Kdo v úkrytu Nejvyššího bydlí, přečká noc ve stínu Všemocného.

Říkám o Hospodinu: "Mé útočiště, má pevná tvrz je můj Bůh, v nějž doufám."

Salmos 91:1,2

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 8:38,39

Neboť 'u Boha není nic nemožného'."

Lucas 1:37

Králi věků, nepomíjejícímu, neviditelnému, jedinému Bohu buď čest a sláva na věky věků. Amen.

1 Timóteo 1:17

Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě.

1 João 4:4