Trabalhar para Deus

Vždyť se všichni musíme ukázat před soudným stolcem Kristovým, aby každý dostal odplatu za to, co činil ve svém životě, ať dobré či zlé.

2 Coríntios 5:10

12 A tak, moji milí, jako jste vždycky byli poslušní - nikoli jen v mé přítomnosti, ale nyní mnohem více v mé nepřítomnosti - s bázní a chvěním uvádějte ve skutek své spasení.

13 Neboť je to Bůh, který ve vás působí, že chcete i činíte, co se mu líbí.

14 Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

15 abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

16 držte se slova života, abych se vámi mohl pochlubit v den Kristův, že jsem nadarmo neběžel ani se nadarmo nenamáhal.

Filipenses 2:12-16

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

2 Coríntios 9:8

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.

Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte ve jméno Otce i Syna i Ducha svatého

Mateus 28:19

Jsme přece jeho dílo, v Kristu Ježíši stvořeni k tomu, abychom konali dobré skutky, které nám Bůh připravil.

Efésios 2:10

víme však, že člověk se nestává spravedlivým před Bohem na základě skutků přikázaných zákonem, nýbrž vírou v Krista Ježíše. I my jsme uvěřili v Ježíše Krista, abychom došli spravedlnosti z víry v Krista, a ne ze skutků zákona. Vždyť ze skutků zákona 'nebude nikdo ospravedlněn'.

Gálatas 2:16

Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen; kdo však neuvěří, bude odsouzen.

Marcos 16:16

Jsme spolupracovníci na Božím díle, a vy jste Boží pole, Boží stavba.

1 Coríntios 3:9

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

Colossenses 3:23,24

Podle slova však také jednejte, nebuďte jen posluchači - to byste klamali sami sebe!

Tiago 1:22

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

2 Timóteo 2:15