Trabalho

10 Když jsme u vás byli, přikazovali jsme vám: Kdo nechce pracovat, ať nejí!

11 Teď však slyšíme, že někteří mezi vámi vedou zahálčivý život, pořádně nepracují a pletou se do věcí, do kterých jim nic není.

12 Takovým přikazujeme a vybízíme je ve jménu Pána Ježíše Krista, aby žili řádně a živili se vlastní prací.

2 Tessalonicenses 3:10-12

Ať tedy jíte či pijete či cokoli jiného děláte, všecko čiňte k slávě Boží.

1 Coríntios 10:31

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

Colossenses 3:23

6 Jdi k mravenci, lenochu, dívej se, jak žije, ať zmoudříš.

7 Ač nemá žádného vůdce, dozorce či vládce,

8 opatřuje si v létě pokrm, o žních sklízí svou potravu.

9 Jak dlouho, lenochu, budeš ležet? Kdy se probudíš ze svého spánku?

10 Trochu si pospíš, trochu zdřímneš, trochu složíš ruce v klín a poležíš si

11 a tvá chudoba přijde jak pobuda a tvá nouze jako ozbrojenec.

Provérbios 6:6-11

Ten, kdo při své práci otálí, je bratrem zhoubce.

Provérbios 18:9

Každé trápení je k užitku, ale pouhé mluvení vede k nedostatku.

Provérbios 14:23

Všechno, cokoli mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.

Colossenses 3:17

Amen, amen, pravím vám: Kdo věří ve mne, i on bude činit skutky, které já činím, a ještě větší, neboť já jdu k Otci.

João 14:12

Ruka pilných bude vládnout, kdežto zahálka vede do poroby.

Provérbios 12:24

Všecko nechť se mezi vámi děje v lásce.

1 Coríntios 16:14

Poznal jsem, že není pro něho nic lepšího, než se radovat a konat v životě dobro.

A tak je tomu s každým člověkem: to, že jí a pije a okusí při veškerém svém pachtění dobrých věcí, je dar Boží.

Eclesiastes 3:12,13

Všechno dělejte bez reptání a bez pochybování,

abyste byli bezúhonní a ryzí, Boží děti bez poskvrny uprostřed pokolení pokřiveného a zvráceného. V něm sviťte jako hvězdy, které osvěcují svět,

Filipenses 2:14,15

Zchudne, kdo pracuje zahálčivou dlaní, kdežto pilné jejich ruka obohatí.

Provérbios 10:4

Hospodinovo požehnání obohacuje a trápení s sebou nepřináší.

Provérbios 10:22

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

2 Timóteo 2:15

Svěř Hospodinu své počínání a tvé plány budou zajištěny.

Provérbios 16:3

Bůh má moc zahrnout vás všemi dary své milosti, abyste vždycky měli dostatek všeho, co potřebujete, a ještě vám přebývalo pro každé dobré dílo,

2 Coríntios 9:8

Lépe dvěma než jednomu, mají dobrou mzdu ze svého pachtění.

Eclesiastes 4:9

Nemiluj spánek, ať nezchudneš, nech oči otevřené a nasytíš se chlebem.

Provérbios 20:13

Ten totiž příliš nemyslí na dny svého života, protože Bůh oblažuje jeho srdce radostí.

Eclesiastes 5:19

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

Colossenses 3:23,24

Veškeré Písmo pochází z Božího Ducha a je dobré k učení, k usvědčování, k nápravě, k výchově ve spravedlnosti,

aby Boží člověk byl náležitě připraven ke každému dobrému činu.

2 Timóteo 3:16,17

Tak je tomu s každým člověkem; to, že mu Bůh dal bohatství a poklady i možnost užívat jich, brát svůj podíl a radovat se při svém pachtění, je dar Boží.

Eclesiastes 5:18

Někdo je sám a nikoho nemá, ani syna ani bratra, a všechno jeho pachtění nebere konce, jeho oko se bohatství nenasytí. "Pro koho se pachtím a sám se připravuji o pohodlí?" Také to je pomíjivost a úmorná lopota.

Eclesiastes 4:8

Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu.

2 João 1:8

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.

Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Jmění snadno nabyté se zmenšuje, kdežto kdo shromažďuje vlastní prací, tomu přibývá.

Provérbios 13:11

Viděl jsem též všechno pachtění i vše, co prospěšného se koná, a jak přitom jeden na druhého žárlí. Také to je pomíjivost a honba za větrem.

Eclesiastes 4:4

Ale já nepřikládám svému životu žádnou jinou cenu, než abych dokončil svůj běh a splnil úkol, který jsem dostal od Pána Ježíše: hlásat evangelium o Boží milosti.

Atos 20:24

Všechno, co máš vykonat, konej podle svých sil, neboť není díla ani myšlenky ani poznání ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš.

Eclesiastes 9:10

a lidem slouží ochotně, jako by sloužili Pánu.

Víte, že Pán odmění každého, kdo něco dobrého učiní, ať je to otrok nebo svobodný.

Efésios 6:7,8

A tak, moji milovaní bratří, buďte pevní, nedejte se zviklat, buďte stále horlivější v díle Páně; vždyť víte, že vaše práce není v Pánu marná.

1 Coríntios 15:58

Vlídnost Panovníka, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou, dílo našich rukou učiň pevným!

Salmos 90:17

Kdo vám ublíží, budete-li horlit pro dobro?

1 Pedro 3:13

Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

Mateus 6:26

Kdo kradl, ať už nekrade, ale ať raději přiloží ruce k pořádné práci, aby se měl o co rozdělit s potřebnými.

Efésios 4:28

Tak má Boží lid pravý sobotní odpočinek teprve před sebou.

Neboť kdo vejde do Božího odpočinutí, odpočine od svého díla, tak jako Bůh odpočinul od svého.

Hebreus 4:9,10