Verdade

Konečně, bratří, přemýšlejte o všem, co je pravdivé, čestné, spravedlivé, čisté, cokoli je hodné lásky, co má dobrou pověst, co se považuje za ctnost a co sklízí pochvalu.

Filipenses 4:8

Říkám vám však pravdu: Prospěje vám, abych odešel. Když neodejdu, Přímluvce k vám nepřijde. Odejdu-li, pošlu ho k vám.

João 16:7

A Slovo se stalo tělem a přebývalo mezi námi. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od Otce jednorozený Syn, plný milosti a pravdy.

João 1:14

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

João 14:6

Rty spravedlivého vědí, v čem má Bůh zalíbení, kdežto ústa svévolníků znají jen proradnost.

Provérbios 10:32

Ježíš řekl Židům, kteří mu uvěřili: "Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky.

Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými."

João 8:31,32

Dítky, nemilujme pouhým slovem, ale opravdovým činem.

1 João 3:18

Usiluj o to, aby ses před Bohem osvědčil jako dělník, který se nemá zač stydět, protože správně zvěstuje slovo pravdy.

2 Timóteo 2:15

Ten, kdo žije bezúhonně, ten, kdo jedná spravedlivě, ten, kdo ze srdce zastává pravdu,

nemá pomlouvačný jazyk, druhému nedělá nic zlého, na svého druha nekydá hanu,

Salmos 15:2,3

Odvracej svá ústa od falše a od svých rtů vzdal neupřímnost.

Provérbios 4:24

Všechna Boží řeč je protříbená, on je štítem těch, kteří se k němu utíkají.

Provérbios 30:5

Z jeho rozhodnutí jsme se znovu zrodili slovem pravdy, abychom byli jakoby první sklizní jeho stvoření.

Tiago 1:18

Zvolil jsem si cestu věrnosti, stavím si před oči tvé soudy.

Salmos 119:30

Víme, že Syn Boží přišel a dal nám schopnost rozeznávat, abychom poznali, kdo je pravý Bůh. A jsme v tom pravém Bohu, protože jsme v jeho Synu Ježíši Kristu. On je ten pravý Bůh a věčný život.

1 João 5:20

Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?

Salmos 34:13

Říkáme-li, že s ním máme společenství, a přitom chodíme ve tmě, lžeme a nečiníme pravdu.

1 João 1:6

Nemám větší radost, než když slyším, že moje děti žijí v pravdě.

3 João 1:4

Bůh je Duch a ti, kdo ho uctívají, mají tak činit v Duchu a v pravdě."

João 4:24

Věřit Bohu znamená spolehnout se na to, v co doufáme, a být si jist tím, co nevidíme.

Hebreus 11:1

Především nepřísahejte, bratří moji, ani při nebi ani při zemi ani při ničem jiném. Vaše 'ano' ať je vždy 'ano' a 'ne' ať je 'ne', abyste nepropadli soudu.

Tiago 5:12

Buďme pravdiví v lásce, ať ve všem dorůstáme v Krista. On je hlava,

Efésios 4:15

Ale zasvěcení, které jste vy od něho přijali, zůstává ve vás, takže nepotřebujete, aby vás někdo učil; jeho zasvěcení vás učí všemu, a je pravé a není to žádná lež; jak vás vyučil, tak zůstávejte v něm.

1 João 2:27

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě, vždyť jsi Bůh, má spása, každodenně skládám svou naději v tebe.

Salmos 25:5

Neboť slovo Hospodinovo je přímé, v každém svém díle je věrný.

Salmos 33:4

Až přijde Přímluvce, kterého vám pošlu od Otce, Duch pravdy, jenž od Otce vychází, ten o mně vydá svědectví.

João 15:26