Vida

Ač mé tělo i mé srdce chřadne, Bůh bude navěky skála mého srdce a můj podíl.

Salmos 73:26

13 Tys to byl, kdo utvořil mé ledví, v životě mé matky jsi mě utkal.

14 Tobě vzdávám chválu za činy, jež budí bázeň: podivuhodně jsem utvořen, obdivuhodné jsou tvé skutky, toho jsem si plně vědom.

15 Tobě nezůstala skryta jediná z mých kostí, když jsem byl v skrytosti tvořen a hněten v nejhlubších útrobách země.

16 Tvé oči mě viděly v zárodku, všechno bylo zapsáno v tvé knize: dny tak, jak se vytvářely, dřív než jediný z nich nastal.

Salmos 139:13-16

Slyš, můj synu, přijmi mé výroky, živ budeš mnoho let.

Provérbios 4:10

Kdo hlídá svá ústa, střeží svůj život, kdo se pošklebuje, toho stihne zkáza.

Provérbios 13:3

Dej mi poznat svoje cesty, Hospodine, uč mě chodit po svých stezkách.

Salmos 25:4

Kdo získal rozum, má rád svůj život, kdo dbá na rozumnost, najde dobro.

Provérbios 19:8

A řekl jim: "Mějte se na pozoru před každou chamtivostí, neboť i když člověk má nadbytek, není jeho život zajištěn tím, co má."

Lucas 12:15

Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?

Marcos 8:36

Kdo je mezi vámi moudrý a rozumný? Ať ukáže své skutky dobrým způsobem života, v tichosti, kterou dává moudrost.

Tiago 3:13

25 Proto vám pravím: Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. Což není život víc než pokrm a tělo víc než oděv?

26 Pohleďte na nebeské ptactvo: neseje, nežne, nesklízí do stodol, a přece je váš nebeský Otec živí. Což vy nejste o mnoho cennější?

27 Kdo z vás může o jedinou píď prodloužit svůj život, bude-li se znepokojovat?

Mateus 6:25-27

Kdo věří ve mne, 'proud živé vody poplyne z jeho nitra', jak praví Písmo."

João 7:38

'Chceš-li milovat život a vidět dobré dny, zdržuj jazyk od zlého a rty od lstivých slov,

odvrať se od zlého a čiň dobré, hledej pokoj a usiluj o něj.

1 Pedro 3:10,11

nežiji už já, ale žije ve mně Kristus. A život, který zde nyní žiji, žiji ve víře v Syna Božího, který si mne zamiloval a vydal sebe samého za mne.

Gálatas 2:20

Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Salmos 23:6

Usilujte o pokoj se všemi a o svatost, bez níž nikdo nespatří Pána.

Hebreus 12:14

Bázeň před Hospodinem je zdroj života, pomůže uniknout léčkám smrti.

Provérbios 14:27

Šediny jsou ozdobnou korunou, lze je nalézt na cestě spravedlnosti.

Provérbios 16:31

Nauč nás počítat naše dny, ať získáme moudrost srdce.

Salmos 90:12

Ježíš mu odpověděl: "Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.

João 14:6

Počet našich let je sedmdesát roků, jsme-li při síle, pak osmdesát, a mohou se pyšnit leda trápením a ničemnostmi; kvapem uplynou a v letu odcházíme.

Salmos 90:10

A život věčný je v tom, když poznají tebe, jediného pravého Boha, a toho, kterého jsi poslal, Ježíš Krista.

João 17:3

Hospodin tě chrání ode všeho zlého, on chrání tvůj život.

Hospodin bude chránit tvé vycházení a vcházení nyní i navěky.

Salmos 121:7,8

Především střez a chraň své srdce, vždyť z něho vychází život.

Provérbios 4:23

Zakládejte si na tom, že budete žít pokojně, věnovat se své práci a získávat obživu vlastníma rukama, jak jsme vám již dříve uložili.

Tak získáte úctu těch, kdo stojí mimo, a na nikoho nebudete odkázáni.

1 Tessalonicenses 4:11,12

Cti svého otce i matku, abys byl dlouho živ na zemi, kterou ti dává Hospodin, tvůj Bůh.

Êxodo 20:12

Ježíš jim řekl: "Já jsem chléb života; kdo přichází ke mně, nikdy nebude hladovět, a kdo věří ve mně, nikdy nebude žíznit.

João 6:35

Budu zpívat Hospodinu po celý svůj život, svému Bohu zpívat žalmy, dokud budu.

Salmos 104:33

I vytvořil Hospodin Bůh člověka, prach ze země, a vdechl mu v chřípí dech života. Tak se stal člověk živým tvorem.

Gênesis 2:7

4 Srdce pálilo mě v hrudi, v zneklidněné mysli mi plál oheň. Promluvil jsem svým jazykem takto:

5 Hospodine, dej mi poznat, kdy přijde můj konec a kolik dnů je mi vyměřeno, ať vím, kdy ze světa sejdu.

6 Hle, jen na píď odměřils mi dnů a jako nic je před tebou můj věk. Člověk je jen vánek pouhý, i kdyby stál pevně.

Salmos 39:4-6

A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.

Romanos 12:2

žijeme přece z víry, ne z toho, co vidíme.

2 Coríntios 5:7

Ztiš se před Hospodinem a čekej na něj. Nevzrušuj se kvůli tomu, kdo jde úspěšně svou cestou, nad tím, kdo strojí pikle.

Salmos 37:7

Kdo jde za spravedlností a milosrdenstvím, najde život, spravedlnost a slávu.

Provérbios 21:21

Blahoslavený člověk, který obstojí ve zkoušce; když se osvědčí, dostane vavřín života, jejž Pán zaslíbil těm, kdo ho milují.

Tiago 1:12

Ukazuje stezku k životu, kdo dbá na napomenutí, kdežto kdo si domluv nevšímá, zavádí na scestí.

Provérbios 10:17

Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu,

s vědomím, že jako odměnu dostanete podíl na jeho království. Váš Pán je Kristus, jemu sloužíte.

Colossenses 3:23,24

Mzdou hříchu je smrt, ale darem Boží milosti je život věčný v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 6:23

Skloň ke mně své ucho, pospěš, vysvoboď mě, buď mi skálou záštitnou, buď opevněným domem pro mou spásu.

Salmos 31:3

O jedno jsem prosil Hospodina a jen o to budu usilovat: abych v domě Hospodinově směl bydlet po všechny dny, co živ budu, abych patřil na Hospodinovu vlídnost a zpytoval jeho vůli v chrámu.

Salmos 27:4

Na tvá ustanovení nezapomenu nikdy, protože mi jimi zachováváš život.

Salmos 119:93

když ti dnes přikazuji, abys miloval Hospodina, svého Boha, chodil po jeho cestách a dbal na jeho přikázání, nařízení a právní ustanovení, pak budeš žít a rozmnožíš se; Hospodin, tvůj Bůh, ti bude žehnat v zemi, kterou přicházíš obsadit.

Deuteronômio 30:16

Ježíš jí řekl: "Já jsem vzkříšení i život. Kdo věří ve mne, i kdyby umřel, bude žít.

A každý, kdo žije a věří ve mne, neumře navěky. Věříš tomu?"

João 11:25,26

Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti.

João 10:10

Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas:

Eclesiastes 3:1

34 Zavolal k sobě zástup s učedníky a řekl jim: "Kdo chce jít se mnou, zapři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne.

35 Neboť kdo by chtěl zachránit svůj život, ten o něj přijde; kdo však přijde o život pro mne a pro evangelium, zachrání jej.

36 Co prospěje člověku, získá-li celý svět, ale ztratí svůj život?

37 Zač by mohl člověk získat zpět svůj život?

38 Kdo se stydí za mne a za má slova v tomto zpronevěřilém a hříšném pokolení, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde v slávě svého Otce se svatými anděly."

Marcos 8:34-38

Všechno, co má dech, ať chválí Hospodina! Haleluja.

Salmos 150:6

Osvěžují se tím nejtučnějším z tvého domu, z potoka svých rozkoší jim napít dáváš.

Salmos 36:9

Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří;

nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé.

Efésios 5:15,16

Jako se na vodě zrcadlí tvář, tak srdce člověka na člověku.

Provérbios 27:19

12 Pojďte, synové, poslyšte mě, vyučím vás Hospodinově bázni.

13 Jak je tomu s mužem, který si oblíbil život, jenž miluje dny, v nichž by užil dobra?

14 Střeží před zlobou svůj jazyk a své rty před záludnými řečmi.

Salmos 34:12-14