Vitória

Proto vezměte na sebe plnou Boží zbroj abyste se mohli v den zlý postavit na odpor, všechno překonat a obstát.

Efésios 6:13

I řekl Hospodin Jozuovi: "Neboj se jich, neboť jsem ti je vydal do rukou. Žádný z nich před tebou neobstojí."

Josué 10:8

Co k tomu dodat? Je-li Bůh s námi, kdo proti nám?

Romanos 8:31

Spravedlivý, i když sedmkrát padne, zase povstane, svévolníci zaklopýtnou a zle končí.

Provérbios 24:16

Kůň je strojen pro den boje, ale vítězství je u Hospodina.

Provérbios 21:31

Vždyť Hospodin, váš Bůh, jde s vámi, aby za vás bojoval s vašimi nepřáteli a zachránil vás."

Deuteronômio 20:4

Byť jich po tvém boku padlo tisíc, byť i deset tisíc tobě po pravici, tebe nestihne nic takového.

Salmos 91:7

Kde je, smrti, tvé vítězství? Kde je, smrti, tvá zbraň?'

Zbraní smrti je hřích a hřích má svou moc ze zákona.

Chvála buď Bohu, který nám dává vítězství skrze našeho Pána Ježíše Krista!

1 Coríntios 15:55-57

Pronárody jsi vyhnal svou rukou, je však jsi zasadil jako révu; rozdrtils národy, je však jsi propustil na svobodu.

Nezmocnili se země svým mečem, vítězství jim nedobyla jejich paže, nýbrž tvá pravice, tvoje paže, a světlo tvé tváře, neboť jsi v nich našel zalíbení.

Salmos 44:3,4

neboť kdo se narodil z Boha, přemáhá svět. A to vítězství, které přemohlo svět, je naše víra.

1 João 5:4

Před protivníkem buď naše pomoc, je šalebné čekat spásu od člověka. [ (Psalms 108:14) S Bohem statečně si povedeme, on rozšlape naše protivníky. ]

Salmos 108:13

Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.

Jsem jist, že ani smrt ani život, ani andělé ani mocnosti, ani přítomnost ani budoucnost, ani žádná moc,

ani výšiny ani hlubiny, ani co jiného v celém tvorstvu nedokáže nás odloučit od lásky Boží, která je v Kristu Ježíši, našem Pánu.

Romanos 8:37-39

Všecko mohu v Kristu, který mi dává sílu.

Filipenses 4:13