Vizinho

Druhé pak je toto: 'Miluj bližního svého jako sám sebe!' Většího přikázání nad tato dvě není."

Marcos 12:31

Berte na sebe břemena jedni druhých, tak naplníte zákon Kristův.

Gálatas 6:2

Milujte se navzájem bratrskou láskou, v úctě dávejte přednost jeden druhému.

Romanos 12:10

Vždyť přikázání 'nezcizoložíš, nezabiješ, nepokradeš, nepožádáš' a kterákoli jiná jsou shrnuta v tomto slovu: 'Milovati budeš bližního svého jako sebe samého.'

Romanos 13:9

Učte se činit dobro. Hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se pře vdovy.

Isaías 1:17

Nechť Pán dá bohatě růst vaší vzájemné lásce i lásce ke všem, tak jako i my vás milujeme,

1 Tessalonicenses 3:12

Bratrská láska ať trvá;

s láskou přijímejte i ty, kdo přicházejí odjinud - tak někteří, aniž to tušili, měli za hosty anděly.

Hebreus 13:1,2

Nové přikázání vám dávám, abyste se navzájem milovali; jako já jsem miloval vás, i vy se milujte navzájem.

João 13:34

Každý z nás ať vychází vstříc bližnímu, aby to bylo k dobru společného růstu.

Romanos 15:2

Neboť to je zvěst, kterou jste slyšeli od počátku: abychom se navzájem milovali.

1 João 3:11

Především mějte vytrvalou lásku jedni k druhým; vždyť láska přikryje množství hříchů.

1 Pedro 4:8

Pravá a čistá zbožnost před Bohem a Otcem znamená pamatovat na vdovy a sirotky v jejich soužení a chránit se před poskvrnou světa.

Tiago 1:27

Vždyť celý zákon je shrnut v jednom slově: Milovati budeš bližního svého jako sebe samého!

Gálatas 5:14

Někdo rozlišuje dny, jinému je den jako den. Každý nechť má jistotu svého přesvědčení.

Romanos 14:5

Proto se navzájem povzbuzujte a buďte jeden druhému oporou, jak to již činíte.

1 Tessalonicenses 5:11

A tak dokud je čas, čiňme dobře všem, nejvíce však těm, kteří patří do rodiny víry.

Gálatas 6:10

Jak byste chtěli, aby lidé jednali s vámi, tak vy jednejte s nimi; v tom je celý Zákon, i Proroci.

Mateus 7:12

Nikdo ať nemyslí sám na sebe, nýbrž ať má ohled na druhého!

1 Coríntios 10:24

Nakonec pak: Všichni buďte jedné mysli, soucitní, plní bratrské lásky, milosrdní a pokorní,

1 Pedro 3:8

Láska neudělá bližnímu nic zlého. Je tedy láska naplněním zákona.

Romanos 13:10

Nesuďme už tedy jeden druhého, ale raději posuďte, jak jednat, abyste nekladli bratru do cesty kámen úrazu a nepůsobili pohoršení.

Romanos 14:13

Proto nemáš nic na svou omluvu, když vynášíš soud, ať jsi kdokoli. Tím, že soudíš druhého, odsuzuješ sám sebe. Neboť soudíš, ale činíš totéž.

Romanos 2:1

Kdo své milosrdenství bližnímu odepírá, ten opouští bázeň Všemocného.

Jó 6:14

Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy.

Colossenses 3:13

v ničem se nedejte ovládat ctižádostí ani ješitností, nýbrž v pokoře pokládejte jeden druhého za přednějšího než sebe;

Filipenses 2:3