A Volta de Jesus

Není nutné, bratří, psát vám něco o době a hodině.

Sami přece dobře víte, že den Páně přijde jako přichází zloděj v noci.

Až budou říkat 'je pokoj, nic nehrozí', tu je náhle přepadne zhouba jako bolest rodičku, a neuniknou.

1 Tessalonicenses 5:1-3

36 O onom dni a hodině však neví nikdo, ani andělé v nebi, ani Syn; jenom Otec sám.

37 Až přijde Syn člověka, bude to jako za dnů Noé:

38 Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávaly až do dne, kdy Noé vešel do korábu,

39 a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všecky - takový bude i příchod Syna člověka.

Mateus 24:36-39

Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel.

A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouchu

a řekli: "Muži z Galileje, co tu stojíte a hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet."

Atos 1:9-11

Když tedy se toto vše rozplyne, jak svatě a zbožně musíte žít vy,

kteří dychtivě očekáváte příchod Božího dne! V něm se nebesa roztaví v ohni a živly se rozpustí žárem.

Podle jeho slibu čekáme nové nebe a novou zemi, ve kterých přebývá spravedlnost.

2 Pedro 3:11-13

Ten, od něhož je to svědectví, praví: "Ano, přijdu brzo." Amen, přijď, Pane Ježíši!

Apocalipse 22:20

Ale tato jedna věc kéž vám nezůstane skryta, milovaní, že jeden den je u Pána jako tisíc let a 'tisíc let jako jeden den'.

Pán neotálí splnit svá zaslíbení, jak si to někteří vykládají, nýbrž má s námi trpělivost, protože si nepřeje, aby někdo zahynul, ale chce, aby všichni dospěli k pokání.

Den Páně přijde jako přichází zloděj. Tehdy nebesa s rachotem zaniknou, vesmír se žárem roztaví a země se všemi lidskými činy bude postavena před soud.

2 Pedro 3:8-10

Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice, sám Pán sestoupí z nebe, a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve;

potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu. A pak už navždy budeme s Pánem.

1 Tessalonicenses 4:16,17

O onom dni či hodině neví nikdo, ani andělé v nebi, ani SYn, jenom Otec.

Marcos 13:32

Kdo se stydí za mne a za má slova, za toho se bude stydět Syn člověka, až přijde v slávě své i Otcově a svatých andělů.

Lucas 9:26

1 Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromážděni, prosíme vás, bratří,

2 abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylekat nějakým projevem ducha nebo řečí či listem, domněle pocházejícím od nás, jako by den Páně měl už nastat.

3 Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, Syn zatracení.

4 Ten se postaví na odpor a 'povýší se nade všecko, co má jméno Boží' nebo čemu se vzdává božská pocta. Dokonce 'usedne v chrámu Božím' a bude se vydávat za Boha.

2 Tessalonicenses 2:1-4

24 Ale v těch dnech po onom soužení zatmí se slunce, a měsíc ztratí svou záři,

25 hvězdy budou padat z nebe a mocnosti, které jsou v nebesích, se zachvějí.

26 A tehdy uzří Syna člověka přicházet v oblacích s velikou mocí a slávou.

27 Tehdy vyšle anděly a shromáždí své vyvolené od čtyř úhlů světa, od nejzazších konců země po nejzazší konec nebe.

Marcos 13:24-27

V domě mého Otce je mnoho příbytků; kdyby tomu tak nebylo, řekl bych vám to. Jdu, abych vám připravil místo.

A odejdu-li, abych vám připravil místo, opět přijdu a vezmu vás k sobě, abyste i vy byli, kde jsem já.

João 14:2,3

Hle, přijdu brzo, a má odplata se mnou; odplatím každému podle toho, jak jednal.

Apocalipse 22:12

Až přijde Syn člověka ve své slávě a všichni andělé s ním, posadí se na trůnu své slávy;

a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů,

ovce postaví po pravici a kozly po levici.

Mateus 25:31-33

Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš Pán přijde.

Uvažte přece: Kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu.

Proto i vy buďte připraveni, neboť Syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.

Mateus 24:42-44

A jako každý člověk jen jednou umírá, a potom bude soud,

tak i Kristus byl jen jednou obětován, aby na sebe vzal hříchy mnohých; po druhé se zjeví ne už kvůli hříchu, ale ke spáse těm, kdo ho očekávají.

Hebreus 9:27,28

11 A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.

12 Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun; jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám.

13 Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je Slovo Boží.

14 Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu.

15 Z jeho úst vychází ostrý meč, aby jím pobíjel národy; bude je pást železnou berlou. On bude tlačit lis plný vína trestajícího hněvu Boha všemohoucího.

16 Na plášti a na boku má napsáno jméno: Král králů a Pán pánů.

Apocalipse 19:11-16