1 I herrer! gjør imot eders tjenere det som rett og rimelig er, for I vet at også I har en herre i himlene!

2 Vær vedholdende i bønnen, så I våker i den med takksigelse,

3 og bed også for oss at Gud må oplate oss en dør for ordet så vi kan forkynne Kristi hemmelighet, den for hvis skyld jeg og er i lenker,

4 forat jeg kan åpenbare den således som jeg bør tale.

5 Omgåes i visdom med dem som er utenfor, så I kjøper den beleilige tid.

6 Eders tale være alltid tekkelig, krydret med salt, så I vet hvorledes I bør svare enhver.

7 Hvorledes det går mig, det skal Tykikus fortelle eder alt sammen, han min elskede bror og trofaste hjelper og medtjener i Herren,

8 som jeg just derfor sender til eder, forat I skal få vite hvorledes det er med oss, og forat han skal trøste eders hjerter,

9 tillikemed Onesimus, den trofaste og elskede bror, som er fra eders by; de skal fortelle eder alt herfra.

10 Aristarkus, min medfange, hilser eder, og Markus, Barnabas' søskenbarn, som I fikk pålegg om - når han kommer til eder, da ta imot ham -

11 og Jesus med tilnavnet Justus; iblandt de omskårne er disse de eneste medarbeidere for Guds rike som er blitt mig en trøst.

12 Epafras hilser eder, han som er fra eders by, en Kristi Jesu tjener som alltid strider for eder i sine bønner, at I må stå fullkomne og fullvisse i all Guds vilje;

13 for jeg gir ham det vidnesbyrd at han har meget strev for eder og dem i Laodikea og dem i Hierapolis.

14 Lægen Lukas, den elskede, hilser eder, og Demas.

15 Hils brødrene i Laodikea, og Nymfas og menigheten i hans hus.

16 Og når dette brev er lest hos eder, da sørg for at det også blir lest i laodikeernes menighet, og at I får lese brevet fra Laodikea!

17 Og si til Arkippus: Gi akt på den tjeneste som du har mottatt i Herren, at du fullbyrder den!

18 Hilsen med min, Paulus' hånd: Kom mine lenker i hu! Nåden være med eder!