1 Og Moses og de eldste i Israel bød folket og sa: Ta vare på alle de bud jeg gir eder idag!

2 Og når I kommer over Jordan til det land Herren din Gud gir dig, da skal du reise op nogen store stener og stryke dem over med kalk.

3 På dem skal du, når du er kommet over, skrive alle ordene i denne lov, forat du kan komme inn i det land Herren din Gud gir dig, et land som flyter med melk og honning, således som Herren, dine fedres Gud, har tilsagt dig.

4 Så snart I er kommet over Jordan, skal I reise op disse stener som jeg idag gir eder befaling om, på Ebal-fjellet, og du skal stryke dem over med kalk.

5 Og du skal bygge Herren din Gud et alter der, et alter av stener; du skal ikke bruke jern på dem.

6 Av hele stener skal du bygge Herrens, din Guds alter, og du skal ofre Herren din Gud brennoffer på det.

7 Og du skal ofre takkoffer og ete dem der og være glad for Herrens, din Guds åsyn.

8 Og du skal skrive på stenene alle ordene i denne lov, klart og tydelig.

9 Og Moses og de levittiske prester talte til hele Israel og sa: Gi akt og hør, Israel! På denne dag er du blitt Herrens, din Guds folk.

10 Så lyd da Herrens, din Guds røst, og hold hans bud og hans lover, som jeg gir dig idag!

11 Samme dag bød Moses folket og sa:

12 Når I er kommet over Jordan, da skal disse stå på fjellet Garisim og velsigne folket: Simeon og Levi og Juda og Issakar og Josef og Benjamin.

13 Og disse skal stå på fjellet Ebal og lyse forbannelse: Ruben, Gad og Aser og Sebulon, Dan og Naftali.

14 Og levittene skal ta til orde og si med høi røst til hver mann i Israel:

15 Forbannet være den mann som gjør et utskåret eller et støpt billede, en vederstyggelighet for Herren, et verk av en kunstners hender, og stiller det op i lønndom! Og alt folket skal svare og si: Amen.

16 Forbannet være den som ringeakter sin far eller sin mor! Og alt folket skal si: Amen.

17 Forbannet være den som flytter merkestenene mellem sig og sin næste! Og alt folket skal si: Amen.

18 Forbannet være den som får en blind til å fare vill på veien! Og alt folket skal si: Amen.

19 Forbannet være den som bøier retten for en fremmed, en farløs og en enke! Og alt folket skal si: Amen.

20 Forbannet være den som ligger hos sin fars hustru, for han har vanæret sin fars leie! Og alt folket skal si: Amen.

21 Forbannet være den som har omgang med noget dyr! Og alt folket skal si: Amen.

22 Forbannet være den som ligger hos sin søster, sin fars eller sin mors datter! Og alt folket skal si: Amen.

23 Forbannet være den som ligger hos sin hustrus mor! Og alt folket skal si: Amen.

24 Forbannet være den som slår sin næste ihjel i lønndom! Og alt folket skal si: Amen.

25 Forbannet være den som tar imot gaver for å slå nogen ihjel og utøser uskyldig blod! Og alt folket skal si: Amen.

26 Forbannet være den som ikke holder ordene i denne lov og ikke gjør efter dem! Og alt folket skal si: Amen.