Morte

Og frykt ikke for dem som slår legemet ihjel, men ikke kan slå sjelen ihjel; men frykt heller for ham som kan ødelegge både sjel og legeme i helvede!

Mateus 10:28

For så har Gud elsket verden at han gav sin Sønn, den enbårne, forat hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv;

João 3:16

Men vi vil ikke, brødre, at I skal være uvitende om de hensovede, forat I ikke skal sørge således som de andre, som ikke har håp.

For så sant Vi tror at Jesus døde og stod op, så skal og Gud ved Jesus føre de hensovede sammen med ham.

1 Tessalonicenses 4:13,14

Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

Salmos 23:4

Se, jeg går nu all jordens vei; så skal I da av alt eders hjerte og av all eders sjel kjenne at ikke et eneste ord er blitt til intet av alle de gode ord Herren eders Gud har talt over eder; de er alle sammen opfylt for eder, ikke et eneste ord derav er blitt til intet.

Josué 23:14

For jeg har ikke behag i nogens død, sier Herren, Israels Gud; så omvend eder da, og I skal leve!

Ezequiel 18:32

Salig og hellig er den som har del i den første opstandelse; over dem har den annen død ikke makt, men de skal være Guds og Kristi prester og regjere med ham i tusen år.

Apocalipse 20:6

For mig er livet Kristus og døden en vinning;

Filipenses 1:21

Kom dog i hu hvor kort mitt liv er, hvor forgjengelige du har skapt alle menneskenes barn!

Salmos 89:48

for likesom alle dør i Adam, så skal og alle levendegjøres i Kristus.

1 Coríntios 15:22

Og jeg hørte en høi røst fra tronen si: Se, Guds bolig er hos menneskene, og han skal bo hos dem; og de skal være hans folk, og Gud selv skal være hos dem og være deres Gud;

og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.

Apocalipse 21:3,4

Hvor skal jeg gå fra din Ånd, og hvor skal jeg fly fra ditt åsyn?

Farer jeg op til himmelen så er du der, og vil jeg rede mitt leie i dødsriket, se, da er du der.

Salmos 139:7,8

For kom døden til å herske ved den ene på grunn av den enes fall, så skal meget mere de som får nådens og rettferdighets-gavens overvettes rikdom, leve og herske ved den ene, Jesus Kristus.

Romanos 5:17

55 Død, hvor er din brodd? Død, hvor er din seier?

56 Men dødens brodd er synden, og syndens kraft er loven;

57 men Gud være takk, som gir oss seier ved vår Herre Jesus Kristus!

1 Coríntios 15:55-57

Det folk som vandrer i mørket, skal se et stort lys; de som sitter i dødsskyggens land, over dem skal lyset stråle.

Isaías 9:2

for om vi lever, så lever vi for Herren, og om vi dør, så dør vi for Herren; enten vi da lever eller vi dør, hører vi Herren til.

Romanos 14:8

Og likesom det er menneskenes lodd en gang å dø, og derefter dom,

Hebreus 9:27

Det er et troverdig ord; for er vi død med ham, skal vi og leve med ham;

2 Timóteo 2:11

Og Jesus ropte med høi røst og sa: Fader! i dine hender overgir jeg min ånd! Og da han hadde sagt dette, utåndet han.

Lucas 23:46

For neppe vil nogen gå i døden for en rettferdig - for en som er god, kunde kanskje nogen ta sig på å dø -

men Gud viser sin kjærlighet mot oss derved at Kristus døde for oss mens vi ennu var syndere.

Romanos 5:7,8

for Herren selv skal komme ned fra himmelen med et bydende rop, med overengels røst og med Guds basun, og de døde i Kristus skal først opstå;

derefter skal vi som lever, som blir tilbake, sammen med dem rykkes i skyer op i luften for å møte Herren, og så skal vi alltid være med Herren.

1 Tessalonicenses 4:16,17

For den lønn som synden gir, er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 6:23

men treet til kunnskap om godt og ondt, det må du ikke ete av; for på den dag du eter av det, skal du visselig dø.

Gênesis 2:17

Den siste fiende som tilintetgjøres, er døden;

1 Coríntios 15:26

For eftersom døden er kommet ved et menneske, så er og de dødes opstandelse kommet ved et menneske;

1 Coríntios 15:21

Han går inn til fred; de hviler på sine leier alle de som går sin vei rett frem.

Isaías 57:2

Bedre er et godt navn enn god olje, og bedre dødsdagen enn den dag en blir født.

Eclesiastes 7:1

Jesus sa til henne: Jeg er opstandelsen og livet; den som tror på mig, om han enn dør, skal han dog leve,

og hver den som lever og tror på mig, skal aldri i evighet dø. Tror du dette?

João 11:25,26

Mine får hører min røst, og jeg kjenner dem, og de følger mig,

og jeg gir dem evig liv, og de skal aldri i evighet fortapes, og ingen skal rive dem ut av min hånd.

João 10:27,28

og han skal tørke bort hver tåre av deres øine, og døden skal ikke være mere, og ikke sorg og ikke skrik og ikke pine skal være mere; for de første ting er veket bort.

Apocalipse 21:4

For vårt rike er i himlene, og derfra venter vi og den Herre Jesus Kristus som frelser,

han som skal forvandle vårt fornedrelses-legeme, så det blir likt med hans herlighets-legeme, efter den kraft hvormed han og kan underlegge sig alle ting.

Filipenses 3:20,21

Og da han slo sine øine op i dødsriket, der han var i pine, da ser han Abraham langt borte og Lasarus i hans skjød.

Da ropte han: Fader Abraham! forbarm dig over mig og send Lasarus, forat han kan dyppe det ytterste av sin finger i vann og svale min tunge! for jeg pines storlig i denne lue.

Lucas 16:23,24

For den som vil berge sitt liv, skal miste det; men den som mister sitt liv for min skyld, skal finne det.

Mateus 16:25

men står rådvill mellem de to ting, idet jeg har lyst til å fare herfra og være med Kristus for dette er meget, meget bedre;

men å bli i kjødet er nødvendigere for eders skyld.

Filipenses 1:23,24

derefter, når lysten har undfanget, føder den synd; men når synden er blitt fullmoden, føder den død.

Tiago 1:15

For jeg er viss på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nu er eller det som komme skal, eller nogen makt,

hverken høide eller dybde eller nogen annen skapning skal kunne skille oss fra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre.

Romanos 8:38,39