1 En salme av David. Herren er min hyrde, mig fattes intet.

2 Han lar mig ligge i grønne enger, han leder mig til hvilens vann.

3 Han vederkveger min sjel, han fører mig på rettferdighets stier for sitt navns skyld.

4 Om jeg enn skulde vandre i dødsskyggens dal, frykter jeg ikke for ondt; for du er med mig, din kjepp og din stav de trøster mig.

5 Du dekker bord for mig like for mine fienders øine, du salver mitt hode med olje; mitt beger flyter over.

6 Bare godt og miskunnhet skal efterjage mig alle mitt livs dager, og jeg skal bo i Herrens hus gjennem lange tider.