Louvor e adoração

Kantu al la Eternulo, ho Liaj piuloj, Kaj gloru Lian sanktan nomon.

Ĉar nur momenton daŭras Lia kolero, Sed tutan vivon daŭras Lia favoro; Vespere povas esti ploro, Sed matene venos ĝojego.

Salmos 30:4,5

Vin mi fidis de la embrieco, De la ventro de mia patrino Vi estas mia protektanto; Vin mi ĉiam gloros.

Salmos 71:6

3 Sed la virtuloj ĝojos, gajos antaŭ Dio, Kaj triumfos ĝojege.

4 Kantu al Dio, muziku al Lia nomo, Gloru la veturantan sur la nuboj; Lia nomo estas JAH; ĝoju antaŭ Li.

5 Patro de la orfoj kaj juĝanto de la vidvinoj Estas Dio en Sia sankta loĝejo.

Salmos 68:3-5

Ĉar estas skribite: Kiel Mi vivas, diras la Eternulo, antaŭ Mi kliniĝos ĉiu genuo, Kaj ĉiu lango gloros Dion.

Romanos 14:11

Ho mia forto, al Vi mi kantos; Ĉar Dio estas mia defendo, la Dio de mia favoro.

Salmos 59:17

Gloru la Eternulon, voku Lian nomon; Sciigu inter la popoloj Liajn farojn.

Salmos 105:1

Ili gloru Lian nomon en danco, Per tamburino kaj harpo ili muziku al Li.

Salmos 149:3

Servu al la Eternulo kun ĝojo, Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto.

Salmos 100:2

Psalmo de David. Bonecon kaj justecon mi prikantos; Al Vi, ho Eternulo, mi muzikos.

Salmos 101:1

parolante unu al alia per psalmoj kaj himnoj kaj kantoj spiritaj, kantante kaj psalmante en viaj koroj al la Sinjoro,

dankante Dion, la Patron, ĉiam pro ĉio en la nomo de nia Sinjoro Jesuo Kristo;

Efésios 5:19,20

Mi gloros la Eternulon pro Lia justeco, Kaj kantos la nomon de la Eternulo Plejalta.

Salmos 7:17

Sed ĉirkaŭ la noktomezo Paŭlo kaj Silas preĝis kaj himnis al Dio, kaj la katenitoj aŭskultis ilin;

Atos 16:25

Mi gloros Vin el pura koro, Lernante la juĝojn de Via justeco.

Salmos 119:7

1 Ĝoje kantu, ho piuloj, antaŭ la Eternulo; Al la justuloj konvenas glorado.

2 Gloru la Eternulon per harpo, Per dekkorda psaltero ludu al Li.

3 Kantu al Li novan kanton, Bone ludu al Li kun trumpetado.

Salmos 33:1-3

Sed vi estas raso elektita, pastraro reĝa, nacio sankta, popolo Diposedata, por ke vi proklamu la gloron de Tiu, kiu vokis vin el mallumo en Sian lumon mirindan;

1 Pedro 2:9

Amataj, kiam mi faris ĉian diligentecon, por skribi al vi pri nia komuna savo, mi deviĝis skribi al vi, por kuraĝigi vin batali por la kredo, jam per unu fojo transdonita al la sanktuloj.

Judas 1:3

Granda estas la Eternulo kaj tre glorinda, Kaj Lia grandeco estas nemezurebla.

Salmos 145:3

De David. Benata estu la Eternulo, mia Roko, Kiu instruas miajn manojn batali, miajn fingrojn militi:

Salmos 144:1

Kantu al Dio, muziku al Lia nomo, Gloru la veturantan sur la nuboj; Lia nomo estas JAH; ĝoju antaŭ Li.

Salmos 68:4

1 Al la ĥorestro. Psalmo de David. Kanto. Vin oni fidas kaj gloras, ho Dio, en Cion; Kaj al Vi oni plenumas promesojn.

2 Al Vi, kiu aŭskultas preĝon, Venas ĉiu karno.

3 Krimaĵoj min premas; Niajn pekojn Vi pardonos.

Salmos 65:1-3

De David. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon.

Salmos 103:1

Kantu al Li, muziku al Li; Parolu pri ĉiuj Liaj mirakloj.

1 Crônicas 16:9

Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn ĉasta, kio ajn ŝatinda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, se estas ia laŭdo, tion pripensu.

Filipenses 4:8

Al Li mi vokis per mia buŝo, Kaj Lia glorado estis sub mia lango.

Salmos 66:17

Vin, ho Dio de miaj patroj, mi dankas kaj gloras; ĉar Vi donis al mi saĝon kaj forton, kaj malkaŝis al mi tion, pri kio ni Vin petis; ĉar Vi malkaŝis al ni la aferon de la reĝo.

Daniel 2:23

1 Haleluja! Kantu al la Eternulo novan kanton, Lian gloron en la anaro de fideluloj.

3 Ili gloru Lian nomon en danco, Per tamburino kaj harpo ili muziku al Li.

4 Ĉar al la Eternulo plaĉas Lia popolo; Li ornamas humilulojn per savo.

5 La fideluloj ĝoju en honoro, Kantu ĝoje sur siaj kuŝejoj.

Salmos 149:1,3-5

Kaj David kaj ĉiuj Izraelidoj ludis antaŭ Dio per la tuta forto, kun kantoj, harpoj, psalteroj, tamburinoj, cimbaloj, kaj trumpetoj.

1 Crônicas 13:8

Mi vokas al la Eternulo, la glorinda; Kaj mi saviĝas de miaj malamikoj.

2 Samuel 22:4

Sed vi estas raso elektita, pastraro reĝa, nacio sankta, popolo Diposedata, por ke vi proklamu la gloron de Tiu, kiu vokis vin el mallumo en Sian lumon mirindan;

kiuj iam estis ne-popolo, sed nun estas popolo de Dio; antaŭe nekompatitoj, sed nun kompatitoj.

1 Pedro 2:9,10

Kaj el la trono eliris voĉo, dirante:Laŭdu nian Dion, ĉiuj Liaj servistoj, vi, kiuj timas Lin, la malgrandaj kaj la grandaj.

Apocalipse 19:5

por ke Li donu al vi, laŭ la riĉo de Sia gloro, ke vi estu potence fortigitaj en la interna homo, per Lia Spirito;

Efésios 3:16

Ho Eternulo, Vi estas mia Dio; mi gloros Vin, mi laŭdos Vian nomon; ĉar Vi faris miraklon; decidoj antikvaj fariĝis efektivaĵoj kaj veraĵoj.

Isaías 25:1

Kaj mi diras al vi, ke vi estas Petro, kaj sur ĉi tiu roko mi konstruos mian eklezion; kaj pordegoj de Hades ne superfortos ĝin.

Mateus 16:18

Eniru en Liajn pordegojn kun dankado, En Liajn kortojn kun laŭdado. Gloru Lin, benu Lian nomon;

Salmos 100:4

Kiu oferdonas dankon, tiu Min honoras; Kaj kiu estas singarda en la vojo, Al tiu Mi aperigos Dian helpon.

Salmos 50:23

Li estas via gloro, kaj Li estas via Dio, kiu faris por vi tiujn grandajn kaj timindajn aferojn, kiujn vidis viaj okuloj.

Deuteronômio 10:21

el la sama buŝo eliras beno kaj malbeno. Miaj fratoj, tio devus ne tiel esti.

Tiago 3:10

Tial mi gloras Vin, ho Eternulo, inter la popoloj, Kaj pri Via nomo mi kantas.

2 Samuel 22:50

Ĉio spiranta gloru la Eternulon. Haleluja!

Salmos 150:6

Mi estas la Eternulo, tia estas Mia nomo; kaj Mian honoron Mi ne donos al alia, nek Mian gloron al idoloj.

Isaías 42:8

De David, kiam li ŝajnigis sin freneza antaŭ Abimeleĥ, kaj tiu lin forpelis kaj li foriris. Mi gloros la Eternulon en ĉiu tempo; Ĉiam laŭdo por Li estos en mia buŝo.

Salmos 34:1

Kaj ĉiun kreitaĵon, kiu estis en la ĉielo kaj sur la tero kaj sub la tero kaj sur la maro, kaj ĉion en ili, mi aŭdis dirantajn:Al la Sidanto sur la trono, kaj al la Ŝafido, estu la laŭdo kaj la honoro kaj la gloro kaj la potenco por ĉiam kaj eterne.

Apocalipse 5:13

antaŭdestininte nin por filadopto per Jesuo Kristo al Si mem, laŭ la aprobo de Sia volo,

al la laŭdo de la gloro de Lia graco, per kiu Li favoris nin en la Amata;

Efésios 1:5,6

Ĝojas miaj lipoj, kiam mi kantas al Vi; Kaj mia animo, kiun Vi savis.

Salmos 71:23

1 De David, kiam li ŝajnigis sin freneza antaŭ Abimeleĥ, kaj tiu lin forpelis kaj li foriris. Mi gloros la Eternulon en ĉiu tempo; Ĉiam laŭdo por Li estos en mia buŝo.

2 Per la Eternulo gloriĝas mia animo; La humiluloj aŭdu kaj ĝoju.

3 Gloru la Eternulon kun mi, Kaj ni altigu kune Lian nomon.

Salmos 34:1-3

1 Kantu al la Eternulo novan kanton; Kantu al la Eternulo la tuta tero.

2 Kantu al la Eternulo, gloru Lian nomon, Proklamu de tago al tago Lian savon.

3 Rakontu inter la popoloj Lian gloron, Inter ĉiuj gentoj Liajn miraklojn.

4 Ĉar la Eternulo estas granda kaj tre glorinda, Li estas timinda pli ol ĉiuj dioj.

5 Ĉar ĉiuj dioj de la popoloj estas nur idoloj; Sed la Eternulo kreis la ĉielon.

6 Gloro kaj majesto estas antaŭ Li, Forto kaj beleco estas en Lia sanktejo.

7 Tributu al la Eternulo, familioj de la popoloj; Tributu al la Eternulo gloron kaj potencon.

8 Tributu al la Eternulo la honoron de Lia nomo; Alportu donacon kaj venu en Liajn kortojn.

9 Kliniĝu al la Eternulo en sankta ornamo; Tremu antaŭ Li la tuta tero.

Salmos 96:1-9

Mia buŝo estas plena de glorado por Vi, Ĉiutage de Via majesto.

Salmos 71:8

kaj li diru al ili:Aŭdu, ho Izrael! vi iras nun en batalon kontraŭ viajn malamikojn; ne malfortiĝu via koro, ne timu, ne konfuziĝu, kaj ne tremu antaŭ ili;

Deuteronômio 20:3

1 Haleluja! Gloru la Eternulon el la ĉielo, Gloru Lin en la alto.

2 Gloru Lin, ĉiuj Liaj anĝeloj; Gloru Lin, ĉiuj Liaj militistaroj.

3 Gloru Lin, suno kaj luno; Gloru Lin, ĉiuj lumaj steloj.

4 Gloru Lin, plej supraj ĉieloj, Kaj la akvo, kiu estas super la ĉielo.

5 Ili gloru la nomon de la Eternulo; Ĉar Li ordonis, kaj ili kreiĝis.

6 Kaj Li starigis ilin por ĉiam, por eterne; Li donis leĝon, kiun ili ne malobeos.

7 Gloru la Eternulon el la tero, Marmonstroj kaj ĉiuj abismoj;

8 Fulmo kaj hajlo, neĝo kaj nebulo, Ventego, kiu plenumas Lian vorton;

9 Montoj kaj ĉiuj montetoj, Fruktoportaj arboj kaj ĉiuj cedroj;

10 Bestoj kaj ĉiaj brutoj, Rampaĵoj kaj flugilaj birdoj;

11 Reĝoj de la tero kaj ĉiuj popoloj, Princoj kaj ĉiuj juĝantoj sur la tero;

12 Junuloj kaj junulinoj, Maljunuloj kaj knaboj.

13 Ili gloru la nomon de la Eternulo, Ĉar sole Lia nomo estas alta, Lia majesto estas sur la tero kaj en la ĉielo.

Salmos 148:1-13

Dion, kies vorton mi gloras, Tiun Dion mi fidas; mi ne timas: Kion karno faros al mi?

Salmos 56:4

dirantaj per granda voĉo:Inda estas la Ŝafido, la mortigita, ricevi la potencon kaj riĉon kaj saĝecon kaj forton kaj honoron kaj gloron kaj laŭdon.

Apocalipse 5:12

Vi anstataŭigis al mi mian plendon per danco; Vi deprenis de mi mian sakaĵon kaj zonis min per ĝojo,

Por ke mia animo kantu al Vi kaj ne silentiĝu. Ho Eternulo, mia Dio, eterne mi Vin gloros.

Salmos 30:11,12

Per li do ni oferu al Dio ĉiam oferon de laŭdo, tio estas, la frukton de niaj lipoj konfesantaj al lia nomo.

Hebreus 13:15

La Eternulo estas mia forto kaj mia ŝildo; Lin fidis mia koro, kaj Li helpis min; Tial ekĝojas mia koro, Kaj per mia kanto mi Lin gloros.

Salmos 28:7

pri ĉio donu dankon; ĉar tia estas la volo de Dio en Kristo Jesuo pri vi.

1 Tessalonicenses 5:18

La vorto de Kristo loĝu en vi riĉe, en ĉia saĝeco; kaj instruu kaj admonu unu la alian per psalmoj kaj himnoj kaj spiritaj kantoj, kantante kun graco en viaj koroj al Dio.

Colossenses 3:16

kaj dirantan per granda voĉo:Timu Dion, kaj donu al Li gloron, ĉar venis la horo de Lia juĝo; kaj adorkliniĝu al la Kreinto de la ĉielo kaj la tero kaj la maro kaj la fontoj akvaj.

Apocalipse 14:7

Gloru la Eternulon, ĉar la Eternulo estas bona; Prikantu Lian nomon, ĉar ĝi estas ĉarma.

Salmos 135:3

Dio estas Spirito:kaj Liaj adorantoj devas adori Lin laŭ spirito kaj vero.

João 4:24

Al la ĥorestro. Por mut-labeno. Psalmo de David. Mi gloros Vin, ho Eternulo, per mia tuta koro; Mi rakontos ĉiujn Viajn mirindaĵojn.

Salmos 9:1

Gloru Lin per tamburino kaj danco, Gloru Lin per kordinstrumentoj kaj fluto.

Salmos 150:4

Neniu militanto sin implikas en la aferojn de ĉi tiu vivo; por ke li plaĉu al sia varbinto.

2 Timóteo 2:4

Batalu la bonan batalon de la fido, kaj ektenu la eternan vivon, al kiu vi estas vokita kaj konfesis la bonan konfeson antaŭ multaj atestantoj.

1 Timóteo 6:12

Haleluja! Gloru, ho mia animo, la Eternulon.

Mi gloros la Eternulon en la daŭro de mia tuta vivo, Mi kantos al mia Dio tiel longe, kiel mi estos.

Salmos 146:1,2

Psalmo-kanto por la tago sabata. Bone estas glori la Eternulon Kaj prikanti Vian nomon, ho Plejaltulo;

Salmos 92:1

Ĉar Vi kreis mian internaĵon, Formis min en la ventro de mia patrino.

Mi gloras Vin, ĉar mi estas mirinde kreita; Mirindaj estas Viaj kreitaĵoj, Kaj mia animo tion bone konscias.

Salmos 139:13,14

Sed danko estu al Dio, kiu ĉiam kondukadas nin triumfe en Kristo kaj montras ĉie per ni la bonodoron de Sia koniĝo.

2 Coríntios 2:14

1 Venu, ni kantu al la Eternulo; Ni ĝoje kriu al la rifuĝejo de nia helpo.

2 Ni venu antaŭ Lian vizaĝon kun glorado, Per psalmoj ni ĝoje kriu al Li.

3 Ĉar granda Dio estas la Eternulo Kaj granda Reĝo super ĉiuj dioj,

4 Kiu havas en Sia mano la profundaĵojn de la tero, Kaj al kiu apartenas la altaĵoj de la montoj;

5 Al kiu apartenas la maro, kaj Li ĝin faris, Kaj la sekteron Liaj manoj kreis.

6 Venu, ni kliniĝu, ni ĵetu nin teren, Ni genuu antaŭ la Eternulo, nia Kreinto.

Salmos 95:1-6

Kaj li diris al ili:Iru, manĝu grasaĵon kaj trinku dolĉaĵon, kaj sendu porciojn al tiuj, kiuj nenion pretigis por si; ĉar ĉi tiu tago estas sankta al nia Sinjoro; kaj ne malĝoju, ĉar la ĝojo pri la Eternulo estas via forto.

Neemias 8:10

Kaj li konsiliĝis kun la popolo, kaj li starigis kantistojn al la Eternulo, ke ili glorkantu en sankta ornamo, irante antaŭ la armitoj, kaj parolu:Gloru la Eternulon, ĉar eterna estas Lia favorkoreco.

Kaj en la tempo, kiam ili komencis ĝojkrii kaj glorkanti, la Eternulo starigis embuskon kontraŭ la Amonidoj, Moabidoj, kaj Seiranoj, kiuj venis kontraŭ Judujon, kaj ili estis batitaj.

2 Crônicas 20:21,22

Psalmo de dankado. Ĝoje kriu al la Eternulo la tuta tero!

Servu al la Eternulo kun ĝojo, Venu antaŭ Lian vizaĝon kun kanto.

Salmos 100:1,2

Kaj Li metis en mian buŝon novan kanton, laŭdon al nia Dio. Multaj tion vidos kaj ektimos, Kaj ili esperos al la Eternulo.

Salmos 40:3

De la leviĝejo de la suno ĝis ĝia malleviĝejo Estas glorata la nomo de la Eternulo.

Salmos 113:3

1 Haleluja! Gloru Dion en Lia sanktejo, Gloru Lin en la firmaĵo de Lia forto.

2 Gloru Lin por Liaj potencaj faroj, Gloru Lin laŭ Lia granda majesto.

3 Gloru Lin per sonado de trumpeto, Gloru Lin per psaltero kaj harpo.

4 Gloru Lin per tamburino kaj danco, Gloru Lin per kordinstrumentoj kaj fluto.

5 Gloru Lin per laŭtaj cimbaloj, Gloru Lin per tintantaj cimbaloj.

6 Ĉio spiranta gloru la Eternulon. Haleluja!

Salmos 150:1-6

Sed venas la horo, kaj jam estas, kiam la veraj adorantoj adoros la Patron laŭ spirito kaj vero; ĉar la Patro serĉas tiajn por esti Liaj adorantoj.

João 4:23

Sed Vi estas sankta, Ho Vi, kiu loĝas inter la glorado de Izrael.

Salmos 22:3

Haleluja! Ĉar estas bone kanti al nia Dio, Ĉar agrabla estas la glorkantado.

Salmos 147:1

Feliĉa estas la popolo, kiu konas trumpetadon; Ho Eternulo, en la lumo de Via vizaĝo ili marŝas;

Salmos 89:15

Ĉar Via favoro estas pli bona ol vivo; Miaj lipoj Vin gloras.

Tiel mi Vin gloradus en la daŭro de mia vivo, Levadus miajn manojn pro Via nomo.

Salmos 63:3,4

De David. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon.

Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.

Salmos 103:1,2

Haleluja! Gloru la Eternulon ĉiuj popoloj, Laŭdu Lin ĉiuj gentoj;

Ĉar granda estas Lia boneco al ni, Kaj la vero de la Eternulo restas eterne.

Salmos 117:1,2

Glorata estu mia Sinjoro, ĉiutage Li zorgas pri ni; Dio estas nia savo. Sela.

Salmos 68:19

Ili gloru la Eternulon por Lia boneco, Kaj por Liaj mirakloj antaŭ la homidoj.

Ĉar Li satigis animon soifantan, Kaj animon malsatan Li plenigis per bonaĵo.

Salmos 107:8,9

Tiam Ijob leviĝis, disŝiris sian veston, pritondis sian kapon, ĵetis sin sur la teron, kaj adorkliniĝis;

kaj li diris:Nuda mi eliris el la ventro de mia patrino, kaj nuda mi revenos tien; la Eternulo donis, kaj la Eternulo prenis; la nomo de la Eternulo estu benata.

Jó 1:20,21

Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.

Salmos 103:2

Kaj vi diros en tiu tago:Danku la Eternulon, voku Lian nomon, sciigu Liajn farojn inter la popoloj, memorigu, ke Lia nomo estas alta.

Isaías 12:4

Vi do elportu suferojn, kiel bona militisto de Jesuo Kristo.

2 Timóteo 2:3

Ĝoju, virtuloj, pro la Eternulo, Kaj gloru Lian sanktan nomon.

Salmos 97:12

22 Mi predikos Vian nomon al miaj fratoj; En la mezo de popola kunveno mi Vin gloros.

23 Respektantoj de la Eternulo, gloru Lin; Tuta semo de Jakob, honoru Lin; Tuta semo de Izrael, estimegu Lin.

24 Ĉar Li ne malŝatis kaj ne malestimis la suferojn de premato, Kaj ne kaŝis antaŭ li Sian vizaĝon; Sed aŭskultis lin, kiam tiu kriis al Li.

Salmos 22:22-24

1 De David. Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj mia tuta internaĵo Lian sanktan nomon.

2 Benu, ho mia animo, la Eternulon, Kaj ne forgesu ĉiujn Liajn bonfarojn.

3 Li pardonas ĉiujn viajn pekojn, Li sanigas ĉiujn viajn malsanojn;

4 Li savas de la tombo vian vivon, Li kronas vin per boneco kaj favorkoreco;

Salmos 103:1-4

Mi skribis al vi, patroj, ĉar vi konas tiun, kiu estas de la komenco. Mi skribis al vi, junuloj, ĉar vi estas fortaj, kaj la vorto de Dio restas en vi, kaj vi venkis la malbonulon.

1 João 2:14

Servu al la Eternulo kun timo, Kaj ĝoju kun tremo.

Salmos 2:11

Kaj ĉiutage, vizitadante unuanime la templon, kaj dispecigante panon dome, ili prenis sian nutraĵon kun ĝojo kaj unueco de koro,

laŭdante Dion kaj havante favoron ĉe la tuta popolo. Kaj la Sinjoro aldonis ĉiutage al la eklezio la savatojn.

Atos 2:46,47

Kaj mi ĉiam fidos Kaj ĉiam pligrandigos Vian gloron.

Salmos 71:14

Al la ĥorestro. Por mut-labeno. Psalmo de David. Mi gloros Vin, ho Eternulo, per mia tuta koro; Mi rakontos ĉiujn Viajn mirindaĵojn.

Mi ĝojos kaj triumfos pro Vi; Mi kantos Vian nomon, ho Vi Plejalta.

Salmos 9:1,2

Glorata estu la Eternulo, Ĉar Li aŭskultis la voĉon de mia petego.

Salmos 28:6

Ne al ni, ho Eternulo, ne al ni, Sed al Via nomo donu honoron, Pro Via favorkoreco, pro Via vereco.

Salmos 115:1

Kial vi malĝojas, ho mia animo? Kaj kial vi konsterniĝas en mi? Esperu al Dio; Ĉar ankoraŭ mi dankos Lin, La savanton de mia vizaĝo kaj mian Dion.

Salmos 42:11

La Eternulo reĝas; ĝoju la tero; Estu gajaj la multaj insuloj.

Salmos 97:1

Glorata estu Dio, Kiu ne forpuŝis mian preĝon kaj ne rifuzis al mi Sian bonecon.

Salmos 66:20