Sexo

18 Forkuru de malĉasteco. Ĉiu peko, kiun homo faras, estas ekster la korpo; sed tiu, kiu malĉastas, pekas kontraŭ sia propra korpo.

19 Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito, kiu estas en vi kaj kiun vi havas de Dio? kaj vi ne apartenas al vi mem,

20 ĉar vi estas aĉetitaj per prezo; gloru do Dion en via korpo.

1 Coríntios 6:18-20

Sed se ili ne povas sin deteni, ili edziĝu; ĉar estas pli bone edziĝi, ol bruladi.

1 Coríntios 7:9

Estu honorata la edzeco ĉe ĉiuj, kaj la lito estu senmakula; ĉar malĉastulojn kaj adultulojn Dio juĝos.

Hebreus 13:4

3 Ĉar jen estas la volo de Dio, via sanktiĝo, ke vi vin detenu de malĉasteco;

4 ke ĉiu el vi sciu preni al si sian propran aĵon en sankteco kaj honoro,

5 ne en la pasio de volupto, kiel la nacianoj, kiuj ne konas Dion;

1 Tessalonicenses 4:3-5

Ne adultu.

Êxodo 20:14

Via fonto estu benata; Kaj havu ĝojon de la edzino de via juneco.

Ŝi estas ĉarma kiel cervino, Kaj aminda kiel ibeksino; Ŝiaj karesoj ĝuigu vin en ĉiu tempo, Ŝia amo ĉiam donu al vi plezuron.

Provérbios 5:18,19

La edzo donu al la edzino ŝian rajtaĵon; tiel same ankaŭ la edzino al la edzo.

Ne la edzino, sed la edzo rajtas pri ŝia korpo; tiel same ankaŭ ne la edzo, sed la edzino rajtas pri lia korpo.

1 Coríntios 7:3,4

Ni iradu dece, kiel en la tago, ne en diboĉado kaj drinkado, nek en volupto kaj senbrideco, nek en malpaco kaj ĵaluzo.

Romanos 13:13

15 Ĉu vi ne scias, ke viaj korpoj estas membroj de Kristo? ĉu mi do prenos la membrojn de Kristo, kaj faros ilin membroj de malĉastistino? Nepre ne!

16 Aŭ ĉu vi ne scias, ke tiu, kiu kuniĝas kun malĉastistino, estas kun ŝi unu korpo? ĉar:Ili, Li diris, estos unu karno.

17 Sed tiu, kiu kuniĝas kun la Sinjoro, estas kun li unu spirito.

1 Coríntios 6:15-17

4 Kaj responde li diris:Ĉu vi ne legis, ke en la komenco la Kreinto faris ilin vira kaj virina,

5 kaj diris:Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aliĝos al sia edzino; kaj ili estos unu karno?

6 Sekve ili jam estas ne du, sed unu karno. Kion do Dio kunigis, tion homo ne disigu.

Mateus 19:4-6

Sed malĉasteco kaj ĉia malpureco kaj avideco ne eĉ estu nomataj inter vi, kiel decas por sanktuloj;

Efésios 5:3

sed mi diras al vi, ke ĉiu, kiu rigardas virinon, por deziri ŝin, jam adultis je ŝi en sia koro.

Mateus 5:28

6 Neniu alproksimiĝu al iu sia korpoparencino, por malkovri nudecon:Mi estas la Eternulo.

7 La nudecon de via patro kaj la nudecon de via patrino ne malkovru:ŝi estas via patrino, ne malkovru ŝian nudecon.

8 La nudecon de via patredzino ne malkovru:ĝi estas la nudeco de via patro.

9 La nudecon de via fratino, filino de via patro aŭ filino de via patrino, ĉu ŝi naskiĝis en la domo, ĉu ŝi naskiĝis ekstere, ne malkovru ilian nudecon.

10 La nudecon de filino de via filo aŭ de filino de via filino, ne malkovru ilian nudecon; ĉar tio estas via nudeco.

11 La nudecon de filino de via patredzino, kiu naskiĝis de via patro, ŝi estas via fratino, ne malkovru ŝian nudecon.

12 La nudecon de fratino de via patro ne malkovru:ŝi estas korpoparencino de via patro.

13 La nudecon de fratino de via patrino ne malkovru; ĉar ŝi estas korpoparencino de via patrino.

14 La nudecon de frato de via patro ne malkovru, al lia edzino ne alproksimiĝu:ŝi estas via onklino.

15 La nudecon de via bofilino ne malkovru:ŝi estas edzino de via filo, ne malkovru ŝian nudecon.

16 La nudecon de edzino de via frato ne malkovru:ĝi estas nudeco de via frato.

17 La nudecon de virino kaj de ŝia filino ne malkovru:filinon de ŝia filo kaj filinon de ŝia filino ne prenu, por malkovri ilian nudecon:ili estas korpoparencinoj; tio estas malĉasteco.

18 Kaj virinon kune kun ŝia fratino ne prenu kiel konkurantinon, por malkovri ŝian nudecon apud ŝi, dum ŝia vivo.

19 Kaj al virino dum ŝia monata malpureco ne alproksimiĝu, por malkovri ŝian nudecon.

20 Kaj kun la edzino de via proksimulo ne kuŝu pro semo, malpuriĝante kun ŝi.

21 Kaj el via idaro ne fordonu oferon al Moleĥ, kaj ne malhonoru la nomon de via Dio:Mi estas la Eternulo.

22 Kaj kun virseksulo ne kuŝu, kiel oni kuŝas kun virino:tio estas abomenaĵo.

23 Kaj kun nenia bruto kuŝu, malpuriĝante per ĝi; kaj virino ne stariĝu antaŭ bruto, por kuniĝi:tio estas fiaĵo.

Levítico 18:6-23

Tion ne faris eĉ seninfanulo, se en li restis spirito. Kion faris la seninfanulo? li petis de Dio idaron. Estu do singardaj en via spirito, kaj neniu agu perfide kontraŭ la edzino de sia juneco.

Malaquias 2:15

Kaj Dio kreis la homon laŭ Sia bildo, laŭ la bildo de Dio Li kreis lin; en formo de viro kaj virino Li kreis ilin.

Kaj Dio benis ilin, kaj Dio diris al ili: Fruktu kaj multiĝu, kaj plenigu la teron kaj submetu ĝin al vi, kaj regu super la fiŝoj de la maro kaj super la birdoj de la ĉielo, kaj super ĉiuj bestoj, kiuj moviĝas sur la tero.

Gênesis 1:27,28

Tial viro forlasos sian patron kaj sian patrinon, kaj aliĝos al sia edzino, kaj ili estos unu karno.

Gênesis 2:24

22 Pretendante esti saĝaj, ili malsaĝiĝis,

23 kaj ŝanĝis la gloron de la senmorta Dio en bildon de morta homo kaj de birdoj kaj kvarpiedaj bestoj kaj rampaĵoj.

24 Tial Dio fordonis ilin al la voluptoj de iliaj koroj, al malpureco, por ke iliaj korpoj malhonoriĝu inter ili mem;

25 kiuj ŝanĝis la veron de Dio en mensogon, kaj adoris kaj servis la kreitaĵojn prefere ol la Kreinton, kiu estas eterne benata. Amen.

26 Tial Dio fordonis ilin al malhonoraj pasioj; ĉar iliaj virinoj ŝanĝis la naturan uzadon en kontraŭnaturan;

27 kaj tiel same ankaŭ la viroj, forlasante la naturan uzadon de la virino, brulis en sia volupto unu al alia, kaj viroj kun viroj faris hontindaĵon kaj ricevis en si mem la taŭgan rekompencon de sia malvirto.

Romanos 1:22-27