1 Timóteo 2

1 Taigi visų pirma prašau atlikinėti prašymus, maldas, užtarimus ir dėkojimus už visus žmones,

2 už karalius bei visus valdininkus, kad tyliai ir ramiai gyventume visokeriopai dievotą ir kilnų gyvenimą.

3 Tai gera ir priimtina akyse Dievo, mūsų Gelbėtojo,

4 kuris trokšta, kad visi žmonės būtų išgelbėti ir pasiektų tiesos pažinimą.

5 Nes yra vienas Dievas ir vienas Dievo ir žmonių Tarpininkas­ žmogus Kristus Jėzus,

6 kuris atidavė save kaip išpirką už visus, kad būtų paliudytas reikiamu metu.

7 Tam aš esu paskirtas pamokslininkas ir apaštalas,­sakau tiesą Kristuje, nemeluoju,­tikėjimo ir tiesos mokytojas pagonims.

8 Taigi trokštu, kad vyrai melstųsi visur, keldami aukštyn šventas rankas, be pykčio ir abejonių.

9 Taip pat, kad moterys puoštųsi kukliais ir padoriais drabužiais, droviai ir santūriai, ne supintais plaukais ar auksu, ar perlais, ar brangiu drabužiu,

10 bet,­kaip dera moterims, pasižyminčioms dievobaimingumu,­ gerais darbais.

11 Moteris tesimoko tyliai, su visišku paklusnumu.

12 Neleidžiu, kad moteris mokytų nei kad vadovautų vyrui,­ji tesilaiko tyliai.

13 Juk pirmas buvo sutvertas Adomas, o paskui­Ieva.

14 Ir ne Adomas buvo apgautas, o moteris buvo apgauta ir nusidėjo.

15 Bet ji bus išgelbėta, gimdydama vaikus,­jeigu jie išlaikys tikėjimą, meilę, šventumą ir susilaikymą.