Aniversário

Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje­malonumai per amžius.

Salmos 16:11

Tu davei mano širdžiai daugiau linksmybės negu jiems, kai jie turi gausiai javų ir vyno.

Salmos 4:7

24 ‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave.

25 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas.

26 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’.

Números 6:24-26

Aš dėkoju savo Dievui, kada tik jus prisimenu,

Filipenses 1:3

13 Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose.

14 Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

15 Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo Tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse.

16 Tavo akys matė mane dar negimusį ir Tavo knygoje buvo viskas surašyta: dienos, kurias man skyrei, kai dar nė vienos jų nebuvo.

17 Brangios man yra Tavo mintys, Dieve, nesuskaitoma jų gausybė!

Salmos 139:13-17

Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis,

skelbti rytmety Tavo malonę ir ištikimybę naktimis

Salmos 92:1,2

Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.

Salmos 103:2

Tu graži, mano mylimoji, ir nėra tavyje dėmės.

Cânticos 4:7

6 Žinau, kad Viešpats gelbsti savo pateptąjį, iš savo šventojo dangaus jį išklausė ir parėmė savo dešinės galybe.

7 Vieni pasitiki savo žirgais, kiti­kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.

8 Anie suklupo ir krito, o mes pakilome ir stovime tiesūs.

Salmos 20:6-8

nes Viešpats, jūsų Dievas, eina su jumis kovoti už jus su jūsų priešais ir išgelbėti jus’.

Deuteronômio 20:4

13 Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose.

14 Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

15 Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo Tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse.

16 Tavo akys matė mane dar negimusį ir Tavo knygoje buvo viskas surašyta: dienos, kurias man skyrei, kai dar nė vienos jų nebuvo.

Salmos 139:13-16

Mylimasis, aš meldžiu, kad tau visame kame gerai sektųsi, kad būtum sveikas,­taip, kaip gerai sekasi tavo sielai.

3 João 1:2

Ji, apsirengusi stiprybe ir grožiu, linksmai žiūri į ateitį.

Ji kalba išmintingai ir ant jos liežuvio švelnus pamokymas.

Provérbios 31:25,26

Tu mane globojai nuo pat gimimo, Tu saugojai mane nuo motinos įsčių. Aš nuolat girsiu Tave.

Salmos 71:6

Aš nuolat dėkoju dėl jūsų Dievui už Dievo malonę, suteiktą jums per Jėzų Kristų,

1 Coríntios 1:4

Viešpatie, leisk sužinoti mano pabaigą ir skaičių mano dienų, kad žinočiau, koks menkas aš esu.

Mano dienų tik sprindis, mano amžius kaip niekas Tavo akivaizdoje. Kaip kvapas yra žmogaus gyvenimas.

Salmos 39:4,5

Laiminga patikėjusi, nes išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta".

Lucas 1:45

Vieno dalyko prašau, Viešpatie, ir to vieno trokštu­gyventi Viešpaties namuose per visas savo gyvenimo dienas, stebėti Viešpaties grožį ir lankyti Jo šventyklą.

Salmos 27:4

Žili plaukai­šlovės vainikas, jei įgytas teisumo kelyje.

Provérbios 16:31

Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

Salmos 30:5

Girkite Viešpatį! Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.

Salmos 106:1

Žavumas apgauna ir grožis praeina, bet moteris, bijanti Dievo, bus giriama.

Provérbios 31:30

Tavo globai buvau pavestas nuo gimimo, nuo pirmosios dienos buvai mano Dievas.

Salmos 22:10

Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.

2 Timóteo 4:7

Palaimintas Viešpats, mano stiprybė, kuris moko mano rankas kariauti ir mano pirštus kovoti.

Jis yra mano gerumas, mano tvirtovė, mano aukštas bokštas, mano išlaisvintojas, mano skydas; Juo aš pasitikiu, Jis pavergia man tautas.

Salmos 144:1,2

Tikrai, gerumas ir gailestingumas lydės mane per visas mano gyvenimo dienas. Aš gyvensiu Viešpaties namuose per amžius.

Salmos 23:6

Dėkui Dievui, kuris visada veda mus Kristuje triumfo eisenoje ir per mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą Jo pažinimo kvapą.

2 Coríntios 2:14

O Viešpats ištikimas; Jis sustiprins jus ir apsaugos nuo pikto.

2 Tessalonicenses 3:3

Tu gi mane išėmei iš įsčių, mane saugojai prie motinos krūtų.

Tavo globai buvau pavestas nuo gimimo, nuo pirmosios dienos buvai mano Dievas.

Salmos 22:9,10

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

Salmos 90:12

"Aš, Viešpats, esu jo sargas. Aš nuolatos laistau jį; kad jam kas nepakenktų, saugau jį dieną ir naktį.

Isaías 27:3

Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien.

Salmos 118:24