Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas.

Tiago 2:26

Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę,

Tiago 1:3

Jėzus jam atsakė: "Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam!"

Marcos 9:23

kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje,

kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje,

Efésios 3:16,17

žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.

Hebreus 12:2

Tikėjimu ir pati Sara­nevaisinga ir nebe to amžiaus­gavo galios pastoti ir pagimdė vaiką, nes ji laikė ištikimu Tą, kuris pažadėjo.

Hebreus 11:11

Jeigu esame neištikimi, Jis lieka ištikimas, nes savęs Jis negali išsižadėti.

2 Timóteo 2:13

Bet teisusis gyvens tikėjimu, ir, jeigu jis atsitrauktų, mano siela juo nebesigėrės".

Hebreus 10:38

Juk, kas tik gimė iš Dievo, nugali pasaulį; ir štai pergalė, nugalinti pasaulį­mūsų tikėjimas!

1 João 5:4

Jėzus atsakė: "Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

João 6:35

Aš kovojau gerą kovą, baigiau bėgimą, išlaikiau tikėjimą.

2 Timóteo 4:7

Nes širdimi tikima, ir taip įgyjamas teisumas, o lūpomis išpažįstama, ir taip įgyjamas išgelbėjimas.

Romanos 10:10

Joje apsireiškia Dievo teisumas iš tikėjimo į tikėjimą, kaip parašyta: "Teisusis gyvens tikėjimu".

Romanos 1:17

Pasirinkau tiesos kelią, Tavo sprendimus laikau priešais save.

Salmos 119:30

Bet tu, Dievo žmogau, bėk nuo tų dalykų ir vykis teisumą, maldingumą, tikėjimą, meilę, kantrumą, romumą.

1 Timóteo 6:11

Todėl sakau jums: ko tik prašote melsdamiesi, tikėkite, kad gaunate, ir jūs turėsite.

Marcos 11:24

Kas tiki Sūnų, turi amžinąjį gyvenimą, o kas netiki Sūnumi­gyvenimo nematys: ant jo pasilieka Dievo rūstybė.

João 3:36

Jei Jis mane ir nužudys, aš Juo pasitikėsiu ir išlaikysiu savo kelius Jo akivaizdoje.

Jó 13:15

O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.

Hebreus 11:6

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Provérbios 3:5,6

mes gyvename tikėjimu, o ne regėjimu,—

2 Coríntios 5:7

Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome.

Hebreus 11:1

O svarbiausia, pasiimkite tikėjimo skydą, su kuriuo užgesinsite visas liepsnojančias piktojo strėles.

Efésios 6:16

Nes jūs esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir tai ne iš jūsų­tai Dievo dovana,

ir ne dėl darbų, kad kas nors nesigirtų.

Efésios 2:8,9

Jėzus jai tarė: "Argi nesakiau tau, kad jei tikėsi, pamatysi Dievo šlovę?!"

João 11:40

Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties.

Romanos 15:13

Jėzus jai tarė: "Aš esu prisikėlimas ir gyvenimas. Kas tiki mane, nors ir mirtų, bus gyvas.

Ir kiekvienas, kuris gyvena ir tiki mane, nemirs per amžius. Ar tai tiki?"

João 11:25,26

O mes per Dvasią karštai laukiame ir viliamės tikėjimo teisumo.

Gálatas 5:5

nes Dievui nėra negalimų dalykų".

Lucas 1:37

6 Tuo džiaukitės, nors dabar, jei reikia, trumpai kenčiate įvairiuose išmėginimuose,

7 kad jūsų išbandytas tikėjimas, brangesnis už pragaištantį auksą, nors ir ugnimi ištirtą, būtų pripažintas vertas gyriaus, garbės ir šlovės, kai apsireikš Jėzus Kristus.

8 Jūs mylite Jį, nors ir nesate Jo matę; tikėdami Jį, nors ir neregėdami, džiaugiatės neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu,

9 gaudami jūsų tikėjimo tikslą­ sielų išgelbėjimą.

1 Pedro 1:6-9

Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.

Gálatas 2:20

Nes Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį Sūnų, kad kiekvienas, kuris Jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą.

João 3:16

gaudami jūsų tikėjimo tikslą­ sielų išgelbėjimą.

1 Pedro 1:9

Taigi tikėjimas­iš klausymo, klausymas­iš Dievo žodžio.

Romanos 10:17

Taigi, broliai, jūs savo tikėjimu paguodėte mus visuose mūsų suspaudimuose ir negandose.

1 Tessalonicenses 3:7

Ir visa, ko tik prašysite maldoje tikėdami,­gausite".

Mateus 21:22

kad ir jūsų tikėjimas remtųsi ne žmogiška išmintimi, bet Dievo jėga.

1 Coríntios 2:5

Jėzus, atsakydamas jiems, tarė: "Turėkite tikėjimą Dievu!

Marcos 11:22

Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo.

Tiago 1:6

Budėkite, tvirtai stovėkite tikėjime, elkitės vyriškai, būkite stiprūs!

1 Coríntios 16:13

5 Jei kuriam iš jūsų trūksta išminties, teprašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta.

6 Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo.

7 Toksai žmogus tenemano ką nors gausiąs iš Viešpaties,­

8 toks svyruojantis, visuose savo keliuose nepastovus žmogus.

Tiago 1:5-8

Jėzus jiems atsakė: "Dėl jūsų netikėjimo. Iš tiesų sakau jums: jei turėtumėte tikėjimą kaip garstyčios grūdelį, jūs tartumėte šitam kalnui: ‘Persikelk iš čia į tenai’, ir jis persikeltų. Ir nieko jums nebūtų neįmanomo.

Mateus 17:20

Ir jei turiu pranašavimo dovaną ir suprantu visas paslaptis, ir turiu visą pažinimą; jei turiu visą tikėjimą, kad galiu kalnus perkelti, tačiau neturiu meilės, esu niekas.

1 Coríntios 13:2

Jūs mylite Jį, nors ir nesate Jo matę; tikėdami Jį, nors ir neregėdami, džiaugiatės neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu,

gaudami jūsų tikėjimo tikslą­ sielų išgelbėjimą.

1 Pedro 1:8,9

O tam, kuris nedirba, bet tiki Tuo, kuris išteisina bedievį, jo tikėjimas įskaitomas jam teisumu.

Romanos 4:5

Tada Jėzus jam tarė: "Eik, tavo tikėjimas išgydė tave". Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui Jėzų keliu.

Marcos 10:52

Tada Jis palietė jų akis ir tarė: "Tebūna jums pagal jūsų tikėjimą".

Mateus 9:29

Ir štai Jam atnešė paralyžiuotą žmogų, paguldytą ant gulto. Pamatęs jų tikėjimą, Jėzus tarė paralyžiuotajam: "Būk drąsus, sūnau, tavo nuodėmės atleistos!"

Mateus 9:2

O kas valgo abejodamas, tas smerktinas, nes valgo ne iš įsitikinimo. Visa, kas daroma ne iš įsitikinimo, yra nuodėmė.

Romanos 14:23

nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus, meilės triūsą bei vilties ištvermingumą mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje,

1 Tessalonicenses 1:3

Pasipriešinkite jam tvirtu tikėjimu, žinodami, kad tokius pačius kentėjimus patiria jūsų broliai pasaulyje.

1 Pedro 5:9

Juk jūs visi esate Dievo sūnūs per tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi.

Gálatas 3:26,27

Tada Jėzus jai tarė: "O moterie, didis tavo tikėjimas! Tebūnie tau, kaip tu nori". Ir tą pačią valandą jos duktė pasveiko.

Mateus 15:28

Jėzus atsakė: "Iš tiesų sakau jums: jeigu turėsite tikėjimą ir neabejosite, jūs ne tik padarysite taip su figmedžiu, bet ir jei pasakysite šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą!’, taip įvyks.

Mateus 21:21

Taip sako Viešpats, Izraelio Šventasis: "Jei atsigręšite ir nusiraminsite, būsite išgelbėti. Ramume ir pasitikėjime yra jūsų stiprybė". Bet jūs nenorite.

Isaías 30:15

Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,

Romanos 5:1

su viltimi amžinojo gyvenimo, kurį nemeluojantis Dievas pažadėjo prieš amžinuosius laikus,

Tito 1:2

Silpno tikėjimo žmogų priimkite, bet venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių.

Romanos 14:1