Alegria e Felicidade

Viešpats yra mano jėga ir skydas; Juo pasitikėjo mano širdis, ir Jis man padėjo. Todėl džiūgauja mano širdis, ir savo giesme girsiu Jį.

Salmos 28:7

Valgyk linksmas savo duoną, gerai nusiteikęs, gerk vyną, nes Dievas dabar priima tavo darbus.

Eclesiastes 9:7

Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane.

Salmos 51:12

Tu parodysi man gyvenimo kelią, Tavo akivaizdoje yra džiaugsmo pilnatvė, Tavo dešinėje­malonumai per amžius.

Salmos 16:11

žiūrėdami į mūsų tikėjimo pradininką ir atbaigėją Jėzų. Jis vietoj sau priderančio džiaugsmo, nepaisydamas gėdos, iškentėjo kryžių ir atsisėdo Dievo sosto dešinėje.

Hebreus 12:2

Tu padarei jį labiausiai palaimintą per amžius, savo veidu labai jį pradžiuginai.

Salmos 21:6

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

Gálatas 5:22,23

Pamokymai Tavo yra mano paveldėtas turtas, jie mano širdies džiaugsmas.

Salmos 119:111

Nehemijas tarė: “Eikite, valgykite riebius valgius, gerkite saldų vyną ir pasiųskite dalį tiems, kurie nieko neturi paruošto, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui; nesisielokite, nes Viešpaties džiaugsmas­jūsų stiprybė”.

Neemias 8:10

Teisiojo tėvas džiūgauja ir, pagimdęs išmintingą sūnų, džiaugsis juo.

Provérbios 23:24

Tu esi mano slėptuvė, nuo pavojų apsaugosi mane, išgelbėjimo giesmėmis apsupsi mane.

Salmos 32:7

O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.

Hebreus 11:6

Kai mano širdis prisikaupė rūpesčių, Tavo paguoda sielai džiaugsmą grąžino.

Salmos 94:19

Kurie ašarodami sėja, tie su džiaugsmu pjaus.

Salmos 126:5

Džiaukitės su besidžiaugiančiais, verkite su verkiančiais.

Romanos 12:15

Teisiojo viltis teikia džiaugsmą, o nedorėlio lūkestis pražus.

Provérbios 10:28

16 Visada džiaukitės,

17 be paliovos melskitės!

18 Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

1 Tessalonicenses 5:16-18

Žmogus džiaugiasi savo burnos atsakymu, ir laiku pasakytas žodis, koks jis mielas!

Provérbios 15:23

Aš labai džiaugsiuos Viešpačiu, mano siela džiūgaus Dieve! Nes Jis apvilko mane išgelbėjimo rūbais, apsiautė teisumo apsiaustu kaip sužadėtinį, kuris užsideda papuošalą ant galvos, kaip sužadėtinę, pasipuošusią papuošalais.

Isaías 61:10

Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse liktų manasis džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

João 15:11

Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas.

Sofonias 3:17

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės.

Romanos 12:12

Dievo karalystė nėra valgymas ir gėrimas, bet teisumas, ramybė ir džiaugsmas Šventojoje Dvasioje.

Romanos 14:17

Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.

2 Coríntios 9:7

Tavo liudijimų keliais džiaugiuosi labiau negu visais turtais.

Salmos 119:14

Iki šiol jūs nieko neprašėte mano vardu. Prašykite ir gausite, kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.

João 16:24

Jūs mylite Jį, nors ir nesate Jo matę; tikėdami Jį, nors ir neregėdami, džiaugiatės neišsakomu ir šlovingiausiu džiaugsmu,

gaudami jūsų tikėjimo tikslą­ sielų išgelbėjimą.

1 Pedro 1:8,9

Plokite rankomis visos tautos! Šaukite Dievui džiugesio balsu!

Salmos 47:1

ir kad pagal Dievo valią atvykčiau pas jus su džiaugsmu ir atsigaivinčiau drauge su jumis.

Romanos 15:32

Džiūgaukite ir šūkaukite, Siono gyventojai, nes Izraelio Šventasis yra didis tarp jūsų”.

Isaías 12:6

Džiaukitės Viešpatyje visuomet! Ir vėl kartoju: džiaukitės!

Filipenses 4:4

Nors figmedis nežydėtų ir nebūtų vaisių ant vynmedžių ir alyvmedžių, nors laukai neduotų derliaus, garduose dingtų avys ir ožkos ir nebūtų gyvulių tvartuose,

tačiau aš džiaugsiuosi Viešpačiu, džiūgausiu savo išgelbėjimo Dievu!

Habacuque 3:17,18

Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

Salmos 30:5

Tesidžiaugia visi, kurie Tavyje prieglobsčio ieško, tegul nuolat šaukia iš džiaugsmo, nes Tu apgini juos, tedžiūgauja Tavyje Tavo vardą mylintys.

Salmos 5:11

Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais!

Tu valgysi iš savo rankų darbo, būsi laimingas, tau gerai seksis.

Salmos 128:1,2

Taip ir jūs dabar nuliūdę, bet Aš vėl jus pamatysiu; ir jūsų širdys džiūgaus, ir jūsų džiaugsmo niekas iš jūsų nebeatims.

João 16:22

Žinoma, dievotumas yra didelis pasipelnymas, kai jį lydi pasitenkinimas.

1 Timóteo 6:6

Patenkintas tad silpnumu, paniekinimais, sunkumais, persekiojimais ir priespauda dėl Kristaus, nes, būdamas silpnas, esu galingas.

2 Coríntios 12:10

Viešpats gėrisi savąja tauta; Jis romiuosius papuoš savo išgelbėjimu.

Salmos 149:4

Sakau jums, taip ir danguje bus daugiau džiaugsmo dėl vieno atgailaujančio nusidėjėlio negu dėl devyniasdešimt devynių teisiųjų, kuriems nereikia atgailos.

Lucas 15:7

Aš nuolatos statau Viešpatį prieš save, Jis mano dešinėje­aš nesvyruosiu.

Linksminasi mano širdis, džiaugiasi mano siela ir mano kūnas ilsėsis su viltimi.

Salmos 16:8,9

Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien.

Salmos 118:24

“Dangaus karalystė yra kaip dirvoje paslėptas lobis. Atradęs jį, žmogus tai nuslepia; iš to džiaugsmo eina, parduoda visa, ką turi, ir perka tą dirvą.

Mateus 13:44

Mano broliai, laikykite didžiausiu džiaugsmu, kai patenkate į visokius išbandymus.

Žinokite, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę,

Tiago 1:2,3

Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties.

Romanos 15:13

Tu padauginai tautą ir suteikei jiems džiaugsmo. Jie džiaugiasi Tavo akivaizdoje, kaip džiaugiamasi pjūties metu arba dalijantis grobį.

Isaías 9:3

Viešpaties išlaisvintieji sugrįš ir eis į Sioną giedodami; amžina linksmybė vainikuos jų galvas. Jie džiaugsis ir linksminsis, vaitojimo ir dūsavimo nebebus.

Isaías 35:10

Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.

1 Timóteo 6:17