Alimento

Jėzus atsakė: “Aš esu gyvenimo duona! Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir kas tiki mane, niekuomet nebetrokš.

João 6:35

Jis pažemino tave alkiu ir davė valgyti maną, kurios nepažinai nei tu, nei tavo tėvai, kad suprastum, jog žmogus gyvas ne vien duona, bet kiekvienu Dievo žodžiu.

Deuteronômio 8:3

Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su džiugia ir tauria širdimi,

šlovindami Dievą, ir turėjo malonę visų žmonių akyse. O Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais.

Atos 2:46,47

Štai Aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano balsą ir atvers duris, Aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis su manimi.

Apocalipse 3:20

Tas, kuris parūpina sėklos sėjėjui ir duonos valgytojui, padaugins jūsų pasėtą sėklą ir subrandins jūsų teisumo vaisius.

2 Coríntios 9:10

Taigi niekas tenesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių, jauno mėnulio ar sabato dienų.

Visa tai tėra būsimųjų dalykų šešėlis, o kūnas yra Kristaus.

Colossenses 2:16,17

Darbuokitės ne dėl žūvančio maisto, bet dėl išliekančio amžinajam gyvenimui! Jį duos jums Žmogaus Sūnus, nes Tėvas­Dievas Jį savo antspaudu yra pažymėjęs”.

João 6:27

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti.

Mateus 5:6

Nehemijas tarė: “Eikite, valgykite riebius valgius, gerkite saldų vyną ir pasiųskite dalį tiems, kurie nieko neturi paruošto, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui; nesisielokite, nes Viešpaties džiaugsmas­jūsų stiprybė”.

Neemias 8:10

Kuris valgo, teneniekina nevalgančio, o kuris nevalgo, teneteisia valgančio, nes Dievas jį priėmė.

Romanos 14:3

lyg naujagimiai trokškite tyro žodžio pieno, kad nuo jo augtumėte išgelbėjimui,

1 Pedro 2:2

Dievas tarė: “Aš jums daviau įvairias žoles, turinčias sėklą, kurios auga žemės paviršiuje, ir visus medžius, kurių vaisius turi sėklą; jums tebūna tai maistas.

Gênesis 1:29

Todėl ar valgote, ar geriate, ar šiaip ką darote, visa darykite Dievo šlovei.

1 Coríntios 10:31

Atneškite visas dešimtines į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose, ir tuo išmėginkite mane,­sako kareivijų Viešpats.­Ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų?

Malaquias 3:10

Bet Jėzus atsakė: “Parašyta: ‘Žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Dievo lūpų’ ”.

Mateus 4:4

Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas.

Provérbios 11:25

Jis pagirdė trokštančią sielą, išalkusią sielą pripildė gėrybių.

Salmos 107:9

Tada, paėmęs penkis kepalus ir dvi žuvis, Jis pažvelgė į dangų, palaimino, laužė ir davė mokiniams, kad padalintų miniai.

Visi valgė ir pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika pintinių trupinių.

Lucas 9:16,17

“Todėl sakau jums: nesirūpinkite savo gyvybe, ką valgysite ar ką gersite, nei savo kūnu, kuo vilkėsite. Argi gyvybė ne daugiau už maistą ir kūnas už drabužį?

Mateus 6:25

Skanios duonos nevalgiau, mėsos ir vyno neėmiau į burną ir nesitepiau, kol praėjo trys savaitės.

Daniel 10:3

Malonūs žodžiai yra kaip medus­saldūs sielai ir sveiki kūnui.

Provérbios 16:24

Iš vandens gyvių valgykite tuos, kurie turi pelekus ir žvynus;

o tų, kurie be pelekų ir žvynų, nevalgykite­jie nešvarūs.

Deuteronômio 14:9,10

Visa, kas juda ir gyva, bus jums maistui; visa jums duodu, kaip daviau žaliuojančius augalus.

Tik mėsos su gyvybe, kuri yra kraujyje, nevalgykite.

Gênesis 9:3,4

Juk nieko neatsinešėme į pasaulį ir, aišku, nieko neišsinešime.

Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti.

1 Timóteo 6:7,8

Pirmiausia ieškokite Dievo karalystės ir Jo teisumo, o visa tai bus jums pridėta.

Mateus 6:33