Aprender

Kalbėk, kas sutinka su sveiku mokymu:

Tito 2:1

Todėl guoskite ir statydinkite vieni kitus, ką jūs ir darote.

1 Tessalonicenses 5:11

Mano siela naktį ilgisi Tavęs, mano dvasia ieško Tavęs. Kai Tavo teismai pasireiškia žemėje, pasaulio gyventojai pasimoko teisumo.

Isaías 26:9

Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas, laukiu Tavęs visą dieną.

Salmos 25:5

Bet patepimas, kurį iš Jo gavote, pasilieka jumyse, ir nereikia, kad jus kas nors mokytų, nes pats Jo patepimas moko jus visko, ir jis yra tiesa, o ne melas. Ir kadangi jis jus pamokė, jūs Jame pasiliksite.

1 João 2:27

Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo.

Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius.

Salmos 25:8,9

Kas mėgsta pamokymą, mėgsta išmintį; kas nepriima patarimo, tas bukaprotis.

Provérbios 12:1

Kaip nieko nenutylėjau, kas naudinga, bet kalbėjau ir mokiau jus tiek viešumoje, tiek po namus,

Atos 20:20

Todėl eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, krikštydami juos Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios vardu,

mokydami juos laikytis visko, ką tik esu jums įsakęs. Ir štai Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Amen”.

Mateus 28:19,20

Viešpatie, parodyk man savąjį kelią, pamokyk mane savo takų.

Salmos 25:4

Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

Colossenses 3:16

o Guodėjas­Šventoji Dvasia, kurią mano vardu Tėvas atsiųs,­ mokys jus visko ir viską primins, ką jums sakiau.

João 14:26

Darykite, ką tik iš manęs išmokote, ką gavote, ką girdėjote ir matėte manyje, ir ramybės Dievas bus su jumis.

Filipenses 4:9

Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.

Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva”.

Mateus 11:29,30

Pamokysiu tave ir parodysiu kelią, kuriuo turi eiti; tave mano akys lydės.

Salmos 32:8

Suprask, kad kaip žmogus auklėja sūnų, taip Viešpats, tavo Dievas, auklėja tave.

Deuteronômio 8:5

Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties bausmės ir nenusimink Jo baramas,

nes ką Viešpats myli, tą pabara, kaip tėvas auklėdamas sūnų, kuriuo gėrisi.

Provérbios 3:11,12

Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus.

Provérbios 1:7

Mokyk mane vykdyti Tavo valią, nes Tu esi mano Dievas. Tavo geroji dvasia tegul veda mane tiesiu keliu.

Salmos 143:10

Kiekvieną dieną šventykloje ir po namus jie nesiliovė mokyti bei skelbti Jėzų Kristumi.

Atos 5:42

Jėzus jiems atsakė: “Mano mokslas ne iš manęs, bet iš To, kuris mane siuntė.

João 7:16

Aš nurodau tau išminties kelią, vedu tiesiais takais.

Provérbios 4:11