Benção

24 ‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave.

25 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas.

26 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’.

Números 6:24-26

Viešpatyje yra išgelbėjimas! Palaimink savąją tautą!

Salmos 3:8

Ragaukite ir matykite, kad geras yra Viešpats! Palaimintas žmogus, kuris Juo pasitiki.

Salmos 34:8

Viešpats yra mano ganytojas­aš nestokosiu.

Jis paguldo mane žaliuojančiose ganyklose, veda mane prie tylių vandenų.

Salmos 23:1,2

Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško,

Salmos 119:2

Palaiminti, kurie alksta ir trokšta teisumo, nes jie bus pasotinti.

Mateus 5:6

Viešpatie, koks didis yra Tavo gerumas Tavęs bijantiems, kurie pasitiki Tavimi žmonių akivaizdoje.

Salmos 31:19

Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo sumanymai pasiseks.

Provérbios 16:3

Laiminkite savo persekiotojus, laiminkite, o ne keikite.

Romanos 12:14

O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje.

Filipenses 4:19

Mes pasninkavome ir meldėme savo Dievo dėl šito, ir Jis išklausė mus.

Esdras 8:23

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais! Amen.

Filipenses 4:23

Viešpaties palaiminimas daro turtingą ir sielvarto neatneša.

Provérbios 10:22

Jūs tarnausite Viešpačiui, savo Dievui, ir Jis laimins tavo duoną bei vandenį; ir Aš pašalinsiu jų ligas.

Êxodo 23:25

Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Jeremias 29:11

Kas išmintingai tvarko reikalus, susilauks sėkmės; palaimintas, kuris pasitiki Viešpačiu.

Provérbios 16:20

Jei mylėsi Viešpatį, savo Dievą, vaikščiosi Jo keliais ir laikysies Jo paliepimų bei įsakymų, būsi gyvas; Jis padaugins ir palaimins tavo palikuonis žemėje, kurios paveldėti eini.

Deuteronômio 30:16

Atneškite visas dešimtines į sandėlius, kad būtų maisto mano namuose, ir tuo išmėginkite mane,­sako kareivijų Viešpats.­Ar Aš neatversiu jums dangaus langų ir neišliesiu jums apsčiai palaiminimų?

Malaquias 3:10

Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia bloga. Jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis”.

Lucas 6:45

Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis yra Viešpats!

Jis bus kaip medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis šaknis prie upelio. Jis nebijos ateinančios kaitros, jo lapai visada žaliuos. Jis nesirūpins sausros metu, bet nuolat neš vaisių.

Jeremias 17:7,8

“Jei atidžiai klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso ir vykdysi bei laikysi visus Jo įsakymus, kuriuos aš tau šiandien skelbiu, Viešpats, tavo Dievas, išaukštins tave virš visų žemės tautų.

Deuteronômio 28:1

Neatsilyginkite piktu už pikta ar keiksmu už keiksmą, bet, priešingai, laiminkite, žinodami, kad ir patys esate pašaukti paveldėti palaiminimo.

1 Pedro 3:9

Jo šeimininkas atsakė: ‘Gerai, šaunusis ir ištikimasis tarne! Kadangi buvai ištikimas mažuose dalykuose, pavesiu tau didelius. Eikš į savo šeimininko džiaugsmą!’

Mateus 25:21

Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.

Mateus 5:9

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

Gálatas 5:22,23

“Bet jums, kurie klausotės, sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems, kurie jūsų nekenčia.

Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo skriaudėjus.

Lucas 6:27,28

1 Teišklauso Viešpats tave suspaudimo dieną, tesaugo tave Jokūbo Dievo vardas.

2 Tegul iš savo šventyklos tau siunčia pagalbą, tepadeda tau iš Siono.

3 Visas tavo aukas teatsimena, tepriima tavo deginamąją auką.

4 Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.

Salmos 20:1-4

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jūsų dvasia! Amen.

Filemom 1:25

Viešpats suteiks stiprybę savo tautai. Viešpats palaimins savo tautą taika.

Salmos 29:11

Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.

Salmos 20:4