Bom Dia

Rytą Tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į Tave ir laukiu.

Salmos 5:3

Pabusk, mano šlove! Pabuskite, arfa ir psalteri! Aš atsikelsiu anksti.

Salmos 57:8

Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis,

skelbti rytmety Tavo malonę ir ištikimybę naktimis

Salmos 92:1,2

22 Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nepasibaigė.

23 Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė.

24 Viešpats yra mano dalis, todėl vilsiuosi Juo.

Lamentações 3:22-24

1 Giedokite Viešpačiui naują giesmę, giedokite Viešpačiui visos šalys.

2 Giedokite Viešpačiui, šlovinkite Jo vardą. Kiekvieną dieną skelbkite Jo išgelbėjimą.

3 Apsakykite Jo garbę tarp pagonių ir Jo stebuklus visoms tautoms.

Salmos 96:1-3

O aš Tavo veidą regėsiu savo teisume, pabudęs pasisotinsiu Tavo regėjimu.

Salmos 17:15

Sėk sėklą rytą ir vakare, nes nežinai, kuri geriau užderės; o gal abi bus vienodai geros.

Eclesiastes 11:6

Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu.

Salmos 59:16

Aš aukštinsiu Tave, Dieve, mano Karaliau, aš laiminsiu Tavo vardą per amžius.

Kasdien laiminsiu Tave ir girsiu Tavo vardą per amžius.

Salmos 145:1,2

Viešpatie, Tavęs aš šaukiuosi, mano malda kas rytą kyla į Tave.

Salmos 88:13

Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien.

Salmos 118:24

kuris mirė už mus, kad mes ar budėdami, ar miegodami gyventume kartu su Juo.

1 Tessalonicenses 5:10

Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną.

Salmos 119:97

Dieną apreikš Viešpats savo malonę. Naktį giedosiu Jam, savo Dievui, kuris teikia man gyvybę.

Salmos 42:8

Žemės pakraščių gyventojai bijosi Tavo ženklų, rytus ir vakarus pripildai džiaugsmo.

Salmos 65:8

Ji keliasi anksti rytą, paruošia maisto šeimai ir paskiria tarnaitėms darbą.

Provérbios 31:15

Viešpaties malonė nepranyko, Jo gailestingumas dar nepasibaigė.

Tai atsinaujina kas rytą, ir didelė yra Jo ištikimybė.

Lamentações 3:22,23

24 ‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave.

25 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas.

26 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’.

Números 6:24-26

Kas mėgsta miegoti, tampa beturtis; atsimerk ir turėsi pakankamai maisto.

Provérbios 20:13

Gaivink mus nuo ryto savo gailestingumu, kad džiaugsmas ir linksmumas mus lydėtų visą amžių!

Salmos 90:14

Tavo malonę leisk man patirti nuo pat ryto, nes Tavimi aš pasitikiu. Parodyk man kelią, kuriuo eiti, nes į Tave keliu savo sielą.

Salmos 143:8

Aš giedosiu apie Tavo stiprybę, garsiai giedosiu rytmetį apie Tavo gailestingumą. Tu buvai man tvirtovė ir priebėga vargų metu.

Mano stiprybe, Tau giedosiu, nes Dievas yra mano tvirtovė, mano gailestingasis Dievas.

Salmos 59:16,17

Viešpatie, būk mums maloningas, mes laukiame Tavęs. Būk mūsų ranka kas rytą, išgelbėk nelaimės metu.

Isaías 33:2

Viešpats Dievas davė man miklų liežuvį paguosti nuvargusį. Kiekvieną rytą Jis žadina mane, kad klausyčiau Jo mokymo;

Isaías 50:4

Giedokite Viešpačiui, Jo šventieji, dėkokite prisiminę Jo šventumą.

Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

Salmos 30:4,5

Dievas matė šviesą ir, kad tai buvo gerai, ir Dievas atskyrė šviesą nuo tamsos.

Dievas pavadino šviesą diena, o tamsą naktimi. Tai buvo vakaras ir rytas­ pirmoji diena.

Gênesis 1:4,5

Taip pat mes turime dar tvirtesnį pranašų žodį. Jūs gerai darote, laikydamiesi jo tarsi žiburio, šviečiančio tamsioje vietoje, kol išauš diena ir jūsų širdyse užtekės aušrinė žvaigždė.

2 Pedro 1:19

Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

Salmos 30:5