Buscar a Deus

Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Ieškokite nuolat Jo veido.

1 Crônicas 16:11

Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jėgos ir tapsite mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių”.

Atos 1:8

kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje,

Efésios 3:16

O tu, mano sūnau Saliamonai, pažink savo tėvo Dievą ir Jam tarnauk tobula širdimi ir su tikru noru, nes Viešpats ištiria visų širdis ir siekius. Jei Jo ieškosi, rasi Jį, o jei Jį paliksi, Jis atmes tave amžiams.

1 Crônicas 28:9

Ieškokite Viešpaties, kol galima Jį rasti, šaukitės Jo, kol Jis arti.

Isaías 55:6

Dieve, Tu esi mano Dievas! Nuo ankstaus ryto Tavęs ieškau, Tavęs trokšta mano siela, kūnas ilgisi Tavęs kaip sausa ir nualinta žemė be vandens.

Salmos 63:1

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones.

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į kunigaikščius.

Salmos 118:8,9

29 Jis duoda pavargusiam jėgų ir bejėgį atgaivina.

30 Net jaunuoliai pavargsta ir pailsta, jauni vyrai krinta išsekę.

31 Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails.

Isaías 40:29-31

Kas randa gerą žmoną, randa laimės ir Viešpaties palankumą.

Provérbios 18:22

“Manęs ieško tie, kurie apie mane neklausinėjo, ir suranda tie, kurie manęs neieškojo. Aš sakau: ‘Aš čia, Aš čia!’ tautai, kuri nesivadino mano vardu.

Isaías 65:1

Teatlygina tau Viešpats už tai, ką padarei, ir teduoda tau pilną užmokestį Viešpats, Izraelio Dievas, po kurio sparnais atėjai prisiglausti”.

Rute 2:12

Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite.

Jeremias 29:13

Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško,

Salmos 119:2

1 Dievo Dvasia nužengė ant Odedo sūnaus Azarijo.

2 Jis išėjo pasitikti Asos ir jam tarė: “Karaliau Asa, visas Judai ir Benjaminai, paklausykite manęs! Viešpats yra su jumis, kai jūs esate su Juo, ir jei Jo ieškosite, surasite Jį. Bet jei Jį apleisite, Jis jus apleis.

3 Ilgą laiką Izraelis gyveno be tikro Dievo, be pamokančio kunigo ir be įstatymo.

4 Bet kai jie savo varge atsigręžė į Viešpatį, Izraelio Dievą, ir ieškojo Jo, Jis leidosi jų surandamas.

5 Anais laikais nebuvo saugu įeinančiam ir išeinančiam, nes didelis sumišimas visose šalyse vargino gyventojus.

6 Tauta naikino tautą ir miestas miestą, nes Dievas padarė sumaištį tarp jų visomis nelaimėmis.

7 O jūs būkite stiprūs ir tenepailsta jūsų rankos. Jums bus atlyginta už jūsų darbus”.

8 Asa, išgirdęs šituos pranašystės žodžius, įsidrąsino ir pašalino pasibjaurėtinus stabus iš Judo ir Benjamino krašto ir iš miestų, kuriuos jis paėmė Efraimo aukštumose. Jis atnaujino Viešpaties aukurą prie Viešpaties šventyklos.

9 Jis surinko visus Judo ir Benjamino gyventojus bei ateivius, kurie apsigyveno pas juos, iš Efraimo, Manaso ir Simeono; daugelis iš Izraelio perbėgo pas Asą, pamatę, kad Viešpats, jo Dievas, yra su juo.

10 Jie susirinko į Jeruzalę penkioliktais Asos karaliavimo metais trečią mėnesį.

11 Tą dieną jie aukojo Viešpačiui iš paimto grobio septynis šimtus jaučių ir septynis tūkstančius avių.

12 Jie padarė sandorą, kad ieškos Viešpaties, savo tėvų Dievo, visa širdimi ir visa siela.

13 Kas neieškos Viešpaties, Izraelio Dievo, bus baudžiamas mirtimi, nepaisant ar jis mažas, ar didelis, ar vyras, ar moteris.

14 Jie prisiekė Viešpačiui garsiu balsu su šauksmais, trimitams ir ragams aidint.

15 Visas Judas džiaugėsi priesaika, nes jie prisiekė iš visų savo širdžių ir ieškojo Jo su dideliu troškimu. Ir Jis leidosi jų surandamas, ir Viešpats jiems suteikė ramybę iš visų pusių.

16 Karalius Asa pašalino iš karalienės vietos net savo motiną Maaką, nes ji buvo padariusi stabą giraitėje. Asa sukapojo tą stabą ir sutrupinęs sudegino Kedrono slėnyje.

17 Bet aukštumos nebuvo sunaikintos Izraelyje. Tačiau Asos širdis buvo tobula per visas jo dienas.

18 Jis atnešė į Dievo namus savo tėvo ir savo paskirtas dovanas: sidabrą, auksą ir indus.

19 Karo nebuvo iki trisdešimt penktų Asos karaliavimo metų.

2 Crônicas 15

O be tikėjimo neįmanoma patikti Dievui. Kas artinasi prie Dievo, tam būtina tikėti, kad Jis yra ir kad uoliai Jo ieškantiems atsilygina.

Hebreus 11:6

Bet jei ten ieškosi Viešpaties, savo Dievo, visa širdimi ir siela, tu atrasi Jį.

Deuteronômio 4:29

Ieškokite Viešpaties ir Jo jėgos. Nuolatos ieškokite Jo veido.

Salmos 105:4

Ieškokite gera, o ne pikta, kad išliktumėte gyvi. Tada Viešpats, kareivijų Dievas, bus su jumis, kaip jūs sakote.

Amós 5:14

ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.

2 Crônicas 7:14

Mano siela nyksta iš sielvarto, sustiprink mane, kaip esi pažadėjęs.

Salmos 119:28

Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.

Salmos 9:10

Pagaliau, mano broliai, būkite stiprūs Viešpatyje ir Jo galybės jėga.

Efésios 6:10

Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.

Salmos 119:10

Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią.

2 Timóteo 1:7

Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.

Tai karta, kuri ieško Jo, ieško Jokūbo Dievo veido.

Salmos 24:5,6

Jis išėjo pasitikti Asos ir jam tarė: “Karaliau Asa, visas Judai ir Benjaminai, paklausykite manęs! Viešpats yra su jumis, kai jūs esate su Juo, ir jei Jo ieškosite, surasite Jį. Bet jei Jį apleisite, Jis jus apleis.

2 Crônicas 15:2

Viešpaties Dvasia galingai nužengė ant jo, ir jis sudraskė jį kaip ožiuką plikomis rankomis, bet viso to nepapasakojo tėvams.

Juízes 14:6

Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta.

Nes kiekvienas, kas prašo, gauna, kas ieško, randa, ir beldžiančiam atidaroma.

Lucas 11:9,10

Taip sako Viešpats Izraelio namams: “Ieškokite manęs, tai gyvensite.

Amós 5:4

kad, sustiprinti visokeriopa jėga iš Jo šlovės galios didžiai kantrybei ir ištvermei, su džiaugsmu

Colossenses 1:11

Verčiau ieškokite Jo karalystės, o visa tai bus jums pridėta.

Lucas 12:31

“Argi mano žodis nėra kaip ugnis? Argi jis nėra kaip kūjis, sutrupinantis uolą?

Jeremias 23:29

Ieškojau Viešpaties, Jis išklausė mane ir išgelbėjo mane iš visų mano baimių.

Salmos 34:4

Kai Tu pasakei: “Ieškokite mano veido!”, mano širdis Tau atsakė: “Tavo veido, Viešpatie, aš ieškosiu”.

Salmos 27:8

Jauni liūtai pritrūksta ir badauja, bet tie, kurie ieško Viešpaties, nestokoja jokio gero.

Salmos 34:10

Taip ir išminties pažinimas tavo sielai: suradęs ją, turi ateitį, tavo viltis nebus tuščia.

Provérbios 24:14

Vaikščiosiu laisvas, nes tyrinėju Tavo potvarkius.

Salmos 119:45

Viešpats pažiūrėjo į žmones iš dangaus, kad pamatytų, ar yra kas išmano ir ieško Dievo.

Salmos 14:2

Samsonas šaukėsi Viešpaties: “Viešpatie Dieve, prašau, atsimink mane! Sustiprink mane, Viešpatie, dar kartą, kad atkeršyčiau filistinams vienu smūgiu už savo akis!”

Juízes 16:28

“Prašykite, ir jums bus duota, ieškokite, ir rasite, belskite, ir bus jums atidaryta.

Mateus 7:7

Tad ir Aš jums sakau: prašykite, ir jums bus duota; ieškokite, ir rasite; belskite, ir bus jums atidaryta.

Lucas 11:9

Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

Salmos 37:4

Viešpatie, Tu ištyrei mane ir pažįsti.

Tu žinai, kada keliuosi ir kada atsisėdu, Tu supranti mano mintis.

Salmos 139:1,2

Juk Žmogaus Sūnus atėjo ieškoti ir gelbėti, kas buvo pražuvę”.

Lucas 19:10