Céu

Nes kiek dangūs yra aukščiau už žemę, tiek mano keliai aukštesni už jūsų kelius ir mano mintys­už jūsų mintis.

Isaías 55:9

Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes karštai laukiame Gelbėtojo, Viešpaties Jėzaus Kristaus,

Filipenses 3:20

“Nekraukite sau turtų žemėje, kur kandys ir rūdys ėda, kur vagys įsilaužia ir vagia.

Bet kraukite sau turtus danguje, kur nei kandys, nei rūdys neėda, kur vagys neįsilaužia ir nevagia,

Mateus 6:19,20

Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis Jį paslėpė nuo jų akių.

Atos 1:9

“Viešpatie Dieve, Tu sukūrei dangų ir žemę savo didele galia ir ištiesta ranka. Nieko Tau nėra negalimo.

Jeremias 32:17

Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

Žemė buvo be pavidalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes, ir Dievo Dvasia sklandė virš vandenų.

Gênesis 1:1,2

Ir Viešpats išgelbės mane iš visų piktų kėslų ir išsaugos savo dangiškajai karalystei. Jam šlovė per amžių amžius! Amen.

2 Timóteo 4:18

Juk nieko neatsinešėme į pasaulį ir, aišku, nieko neišsinešime.

Turėdami maisto ir drabužį, būkime patenkinti.

1 Timóteo 6:7,8

Būk išaukštintas danguose ir Tavo šlovė tebūna visoje žemėje,

Salmos 108:5

Ką aš turiu danguje? Ir žemėje aš trokštu tik Tavęs.

Salmos 73:25

Bet Jėzus tarė: “Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė”.

Mateus 19:14

Jis pastatė danguje savo sostą, žemė yra jo papėdė. Jis pašaukia jūros vandenis ir juos išlieja ant žemės paviršiaus. Viešpats yra Jo vardas.

Amós 9:6

Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje.

Colossenses 3:2

Mūsų pagalba yra Viešpaties, dangaus ir žemės Kūrėjo, vardas.

Salmos 124:8

Dangūs skelbia Dievo šlovę, tvirtuma byloja apie Jo rankų darbus.

Diena pasakoja dienai, o naktis praneša nakčiai.

Salmos 19:1,2

Mano Tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, būčiau jums pasakęs. Einu jums vietos paruošti.

João 14:2

Nes pats Viešpats nužengs iš dangaus, nuskambėjus paliepimui, arkangelo balsui ir Dievo trimitui, ir mirusieji Kristuje prisikels pirmiausia,

paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime pagauti į debesis susitikti su Viešpačiu ore ir taip visuomet pasiliksime su Viešpačiu.

1 Tessalonicenses 4:16,17

Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai Jis pasirodys, būsime panašūs į Jį, nes matysime Jį tokį, koks Jis yra.

Kiekvienas, kas turi Jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir Jis yra skaistus.

1 João 3:2,3

Jėzus atsakė: “Jei nori būti tobulas, eik, parduok, ką turi, išdalink vargšams, ir turėsi turtą danguje. Tada ateik ir sek paskui mane”.

Mateus 19:21

Dangus ir žemė praeis, bet mano žodžiai nepraeis.

Mateus 24:35

Nes mes grumiamės ne su kūnu ir krauju, bet su kunigaikštystėmis, valdžiomis, šio amžiaus tamsybių valdovais ir dvasinėmis blogio jėgomis danguje.

Efésios 6:12

Jėzus nusivedė juos iki Betanijos ir, iškėlęs rankas, palaimino juos.

Laimindamas Jis atsiskyrė nuo jų ir buvo paimtas į dangų.

Lucas 24:50,51

Viskam yra laikas, metas kiekvienam įvykiui po dangumi.

Eclesiastes 3:1

Argi gali kas taip pasislėpti, kad Aš jo nematyčiau?­sako Viešpats.­Argi Aš nepripildau dangaus ir žemės?

Jeremias 23:24

Tai yra didelė blogybė: kaip jis atėjo, taip ir išeis. Kokia jam nauda iš to, kad jis dirbo vėjams?

Eclesiastes 5:15