Comunidade

Žiūrėkime vieni kitų, skatindami mylėti ir daryti gerus darbus.

Neapleiskime savųjų susirinkimo, kaip kai kurie yra pratę, bet raginkime vieni kitus juo labiau, juo aiškiau regime besiartinančią dieną.

Hebreus 10:24,25

Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.

Romanos 12:16

Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, draugiški.

1 Pedro 3:8

Kaip gera ir malonu, kai broliai vienybėje gyvena!

Salmos 133:1

Mylimieji, jei Dievas mus taip pamilo, tai ir mes turime mylėti vieni kitus.

1 João 4:11

Prašau jus, broliai, įsidėmėti tuos, kurie kelia susiskaldymus bei papiktinimus, prieštaraudami mokymui, kurio jūs išmokote. Venkite jų!

Romanos 16:17

Broliai, Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu maldauju jus, kad visi vienaip kalbėtumėte ir nebūtų tarp jūsų susiskaldymų, bet kad būtumėte tobulai suvienyti vienos minties ir vieno sprendimo.

1 Coríntios 1:10

Silpno tikėjimo žmogų priimkite, bet venkite ginčų dėl skirtingų nuomonių.

Romanos 14:1

siekite išsaugoti Dvasios vienybę taikos ryšiais.

Efésios 4:3

Gerbk našles, kurios yra tikros našlės.

1 Timóteo 5:3

Kur du ar trys susirinkę mano vardu, ten ir Aš esu tarp jų".

Mateus 18:20

Ištvermės ir paguodos Dievas teduoda jums tarpusavyje būti vienos minties, Kristaus Jėzaus pavyzdžiu,

Romanos 15:5

Visa tikinčiųjų daugybė buvo vienos širdies ir vienos sielos. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, bet visa jiems buvo bendra.

Atos 4:32

Nes viena Dvasia mes visi esame pakrikštyti į vieną kūną,­žydai ar graikai, vergai ar laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena Dvasia.

1 Coríntios 12:13

Jie ištvermingai laikėsi apaštalų mokymo, bendravimo, duonos laužymo ir maldų.

Atos 2:42

Taigi Petras buvo uždarytas kalėjime. O bažnyčia nepaliaujamai meldėsi už jį Dievui.

Atos 12:5

O virš viso šito apsivilkite meile, kuri yra tobulumo raištis.

Colossenses 3:14

O jei vaikščiojame šviesoje, kaip ir Jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir Jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių.

1 João 1:7

Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su džiugia ir tauria širdimi,

šlovindami Dievą, ir turėjo malonę visų žmonių akyse. O Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais.

Atos 2:46,47

Jie visi ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai ir prašymui kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei Jo broliais.

Atos 1:14

Nebėra nei žydo, nei graiko; nebėra nei vergo, nei laisvojo; nebėra nei vyro, nei moters: visi esate viena Kristuje Jėzuje!

O jeigu esate Kristaus, tai esate Abraomo palikuonys ir paveldėtojai pagal pažadą.

Gálatas 3:28,29

Juk kaip viename kūne turime daug narių, bet ne visi nariai atlieka tą patį uždavinį,

taip ir mūsų daugybė yra vienas kūnas Kristuje, o pavieniui­vieni kitų nariai.

Romanos 12:4,5

Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: kas priima mano pasiuntinį, tas priima mane, o kas mane priima, priima Tą, kuris mane siuntė".

João 13:20