Confiança

Viešpatie, koks didis yra Tavo gerumas Tavęs bijantiems, kurie pasitiki Tavimi žmonių akivaizdoje.

Salmos 31:19

Pavesk savo darbus Viešpačiui, ir tavo sumanymai pasiseks.

Provérbios 16:3

Palaimintas žmogus, kuris pasitiki Viešpačiu, kurio viltis yra Viešpats!

Jis bus kaip medis, pasodintas prie vandens, leidžiantis šaknis prie upelio. Jis nebijos ateinančios kaitros, jo lapai visada žaliuos. Jis nesirūpins sausros metu, bet nuolat neš vaisių.

Jeremias 17:7,8

Kai eisi per vandenį, Aš būsiu su tavimi ir upės nepaskandins tavęs. Kai eisi per ugnį, nesudegsi ir liepsna nesunaikins tavęs.

Isaías 43:2

Ir štai kokį pasitikėjimą mes turime Juo: jei ko tik prašome pagal Jo valią, Jis girdi mus.

1 João 5:14

Pažvelkite į padangių paukščius: nei jie sėja, nei pjauna, nei į kluonus krauna, o jūsų dangiškasis Tėvas juos maitina. Argi jūs ne daug vertesni už juos?

Mateus 6:26

Jėzus jam atsakė: “Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam!”

Marcos 9:23

Ką aš turiu danguje? Ir žemėje aš trokštu tik Tavęs.

Salmos 73:25

Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

Filipenses 4:13

O mano Dievas patenkins visas jūsų reikmes iš savo šlovės turtų Kristuje Jėzuje.

Filipenses 4:19

Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!

Romanos 8:31

Sau pavyzdžiu laikyk sveikus žodžius, kuriuos girdėjai iš manęs tikėjime ir meilėje Kristuje Jėzuje.

2 Timóteo 1:13

Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų.

1 João 4:1

Jis neleis suklupti tavajai kojai, Jis­budrus tavo sargas.

Salmos 121:3

Dievas ne žmogus, kad meluotų, ir ne žmogaus sūnus, kad pakeistų savo nuomonę. Ar Jis pasakė ir nepadarys? Ar Jis kalbėjo ir neįvykdys?

Números 23:19

Bet tegul prašo tikėdamas, nė kiek neabejodamas, nes abejojantis panašus į jūros bangą, varinėjamą ir blaškomą vėjo.

Tiago 1:6

Mąstykite apie tai, kas aukštybėse, o ne apie tai, kas žemėje.

Colossenses 3:2

Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!”

João 16:33

Todėl galime su pasitikėjimu tarti: “Viešpats mano padėjėjas­aš nebijosiu! Ką gali padaryti man žmogus?”

Hebreus 13:6

Gyvenkite be godumo pinigams, būkite patenkinti tuo, ką turite, nes Jis pats yra pasakęs: “Niekad Aš tavęs nepaliksiu ir nepamiršiu”.

Hebreus 13:5

o ištvermė tesubręsta iki galo, kad būtumėte tobuli, subrendę ir nieko nestokotumėte.

Tiago 1:4

Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.

Salmos 56:3

mes gyvename tikėjimu, o ne regėjimu,—

2 Coríntios 5:7

Dieve mano išgelbėjimas ir garbė; mano stiprybės uola ir priebėga yra Dievas.

Salmos 62:7

Kas išmintingai tvarko reikalus, susilauks sėkmės; palaimintas, kuris pasitiki Viešpačiu.

Provérbios 16:20

nei aukštumos, nei gelmės, nei jokie kiti kūriniai negalės mūsų atskirti nuo Dievo meilės, kuri yra Kristuje Jėzuje, mūsų Viešpatyje.

Romanos 8:39

Tas, kuris gyvena Aukščiausiojo globoje, Visagalio šešėlyje pasilieka,

sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!”

Salmos 91:1,2

Pasitikėk Viešpačiu ir daryk gera, tada gyvensi žemėje ir būsi pamaitintas!

Salmos 37:3

Esu tikras, kad Tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį ir pabaigs iki Jėzaus Kristaus dienos.

Filipenses 1:6

Jis atsakė: “Kas neįmanoma žmonėms, įmanoma Dievui”.

Lucas 18:27

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Provérbios 3:5,6

Arti yra Viešpats visiems, kurie Jo šaukiasi, visiems, kurie Jo šaukiasi tiesoje.

Salmos 145:18

Dievu pasitikiu, kurio žodį giriu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 56:4

Tavo malonę leisk man patirti nuo pat ryto, nes Tavimi aš pasitikiu. Parodyk man kelią, kuriuo eiti, nes į Tave keliu savo sielą.

Salmos 143:8

Mes pažinome ir įtikėjome meilę, kuria Dievas mus myli. Dievas yra meilė, ir kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, ir Dievas jame.

1 João 4:16

Taigi tu, mano sūnau, būk stiprus malone, kuri yra Kristuje Jėzuje,

2 Timóteo 2:1

Kas bijo žmonių, pakliūna į spąstus, kas pasitiki Viešpačiu, bus saugus.

Provérbios 29:25