Confiança em Deus

Kareivijų Viešpatie, palaimintas žmogus, kuris pasitiki Tavimi!

Salmos 84:12

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Provérbios 3:5

Kai baimė apima, Tavimi pasitikiu.

Salmos 56:3

Kiekvienas Dievo žodis yra tyras; Jis yra skydas tiems, kurie Juo pasitiki.

Provérbios 30:5

8 Aš jums sakau: kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, tą Žmogaus Sūnus išpažins Dievo angelų akivaizdoje.

9 O kas manęs išsigins žmonių akivaizdoje, to bus išsiginta Dievo angelų akivaizdoje.

10 Kas tars žodį prieš Žmogaus Sūnų, tam bus atleista, o kas piktžodžiaus Šventajai Dvasiai, tam nebus atleista.

Lucas 12:8-10

Mūsų tėvai pasitikėjo Tavimi, ir Tu išgelbėjai juos.

Salmos 22:4

sako Viešpačiui: “Tu mano priebėga ir mano tvirtovė, mano Dievas, kuriuo pasitikiu!”

Salmos 91:2

Viešpatie, mano Dieve, Tavimi aš pasitikiu. Gelbėk mane ir išlaisvink nuo visų mano persekiotojų,

Salmos 7:1

4 Teisingas yra Viešpaties žodis ir visi Jo darbai atlikti tiesoje.

5 Jis mėgsta teisumą ir teisingumą. Viešpaties gerumo yra pilna žemė.

6 Viešpaties žodžiu sukurti dangūs, Jo burnos kvapu­visa jų kareivija.

Salmos 33:4-6

Viešpats yra mano uola, tvirtovė ir išlaisvintojas. Dievas yra mano jėga, Juo pasitikėsiu; Jis­mano skydas, išgelbėjimo ragas, mano aukštas bokštas.

Salmos 18:2

Vieni pasitiki savo žirgais, kiti­kovos vežimais, o mes prisiminsime Viešpaties, savo Dievo, vardą.

Salmos 20:7

4 Tokį pasitikėjimą Dievu mes turime per Kristų.

5 Ne todėl, kad būtume patys tinkami ką nors sumanyti tarytum iš savęs, bet mūsų tinkamumas iš Dievo,

6 kuris padarė mus tinkamus būti Naujosios Sandoros tarnais­ne raidės, bet Dvasios, nes raidė žudo, o Dvasia teikia gyvybę.

2 Coríntios 3:4-6

Kurie pasitiki Viešpačiu, yra kaip Siono kalnas, kuris stovi tvirtai per amžius.

Salmos 125:1

6 Taip “Abraomas patikėjo Dievu, ir tai jam buvo įskaityta teisumu”.

7 Todėl supraskite, kad Abraomo sūnūs yra tie, kurie tiki.

8 Ir Raštas, numatydamas, kad Dievas tikėjimu išteisins pagonis, iš anksto paskelbė Abraomui Evangeliją: “Tavyje bus palaimintos visos tautos”.

9 Taip tikintys susilaukia palaiminimo kartu su tikinčiuoju Abraomu.

Gálatas 3:6-9

Aš pasitikėjau Tavo gailestingumu. Mano širdis džiaugiasi Tavo išgelbėjimu.

Salmos 13:5

Atsimink, ką įsakiau,­būk stiprus ir drąsus, nenusigąsk ir nebijok! Aš, Viešpats, tavo Dievas, būsiu su tavimi, kur tik tu eisi”.

Josué 1:9

Tu suteiksi tobulą ramybę tiems, kurie pasitiki Tavimi.

Isaías 26:3

Jei Jis mane ir nužudys, aš Juo pasitikėsiu ir išlaikysiu savo kelius Jo akivaizdoje.

Jó 13:15

Kas pažįsta Tavo vardą, pasitiki Tavimi. Tu niekad nepalikai tų, kurie Tavęs ieško.

Salmos 9:10

Viešpats yra geras, tvirtovė nelaimės metu. Jis pažįsta tuos, kurie Juo pasitiki.

Naum 1:7

Kas iš jūsų bijo Viešpaties, teklauso Jo tarno balso. Kas vaikščioja tamsoje, tepasitiki Viešpačiu, savo Dievu.

Isaías 50:10

Bloga žinia jo neišgąsdins; tvirta yra jo širdis, nes jis pasitiki Viešpačiu.

Salmos 112:7

Mes todėl ir triūsiame bei kenčiame panieką, nes pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas.

1 Timóteo 4:10

Pasitikėkite Juo, žmonės, visais laikais! Išliekite Jo akivaizdoje savo širdį. Dievas yra mums apsauga.

Salmos 62:8

Pasitikėkite Viešpačiu visados, nes Viešpats Jahvė yra amžina stiprybė.

Isaías 26:4

Nelaimėje šaukiuosi Tavęs­Tu išklausai mane!

Salmos 86:7

Dievas yra mano išgelbėjimas. Aš Juo pasitikiu ir nebijau, nes mano stiprybė ir giesmė yra Viešpats. Jis yra mano gelbėtojas”.

Isaías 12:2

Geriau pasitikėti Viešpačiu, negu sudėti viltis į žmones.

Salmos 118:8

Daug kančių turi nedorėlis, bet tas, kuris pasitiki Viešpačiu, bus apsuptas gailestingumo.

Salmos 32:10

Dievo kelias tobulas, Viešpaties žodis ugnimi valytas. Jis yra skydas visiems, kurie Juo pasitiki.

2 Samuel 22:31

“Tenebūgštauja jūsų širdys! Tikite Dievą­tikėkite ir mane!

João 14:1

Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.

Salmos 37:5

Viešpatie Dieve, Tu esi mano viltis, mano pasitikėjimas nuo pat jaunystės.

Salmos 71:5