Coração

Pamokyk mus skaičiuoti mūsų dienas, kad įgytume išmintingą širdį!

Salmos 90:12

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Provérbios 3:5

Būkite drąsūs visi, kurie pasitikite Viešpačiu, ir Jis sustiprins jūsų širdis.

Salmos 31:24

Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe, mano atpirkėjau.

Salmos 19:14

Mano sūnau, neužmiršk mano įstatymo, tavo širdis tesaugo mano įsakymus.

Jie prailgins tavo dienas, pridės tau gyvenimo metų ir ramybės.

Provérbios 3:1,2

Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink.

Salmos 51:10

Gailestingumas ir tiesa tenepalieka tavęs; užsirišk tai ant savo kaklo, įrašyk į savo širdies plokštę.

Taip atrasi palankumą bei gerą įvertinimą Dievo ir žmonių akyse.

Provérbios 3:3,4

Gėrėkis Viešpačiu, ir Jis suteiks tau, ko geidžia tavo širdis.

Salmos 37:4

Aš duosiu jiems vieną širdį ir įdėsiu jiems naują dvasią. Aš išimsiu iš jų kūno akmeninę širdį ir duosiu jiems kūno širdį.

Ezequiel 11:19

Linksma širdis gydo kaip vaistai; prislėgta dvasia džiovina kaulus.

Provérbios 17:22

Aš duosiu jums naują širdį ir įdėsiu jums naują dvasią. Aš išimsiu akmeninę širdį iš jūsų kūno ir duosiu kūno širdį.

Ezequiel 36:26

Tyra širdimi Tave šlovinsiu, teisius Tavo nuosprendžius pažinęs.

Salmos 119:7

Sveika širdis­kūno gyvybė, o pavydas pūdo kaulus.

Provérbios 14:30

Tegu puošia jus ne išorė­supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai,­

bet paslėptas širdies žmogus: nenykstančia, romia ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akyse.

1 Pedro 3:3,4

Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras!

Jeremias 17:9

Kai manęs ieškosite visa širdimi, rasite.

Jeremias 29:13

tik rūpestingai vykdykite Jo įsakymus ir nurodymus: mylėkite Viešpatį, savo Dievą, vaikščiokite Jo keliais, laikykitės Jo įsakymų ir Jam tarnaukite visa širdimi bei visa siela”.

Josué 22:5

Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją.

2 Coríntios 9:7

Ko trokšta tavo širdis, tau tesuteikia, teišpildo kiekvieną tavo sumanymą.

Salmos 20:4

Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.

Salmos 119:10

tesustiprina jūsų širdis ir padaro nepeiktinas šventume prieš Dievą, mūsų Tėvą, Viešpaties Jėzaus Kristaus ir visų Jo šventųjų atėjimo metu.

1 Tessalonicenses 3:13

Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.

Provérbios 4:23

Palaiminti, kurie klauso Jo liudijimų ir visa širdimi Jo ieško,

Salmos 119:2

nes kur tavo turtas, ten ir tavo širdis”.

Mateus 6:21

neužkietinkite savo širdžių, kaip per maištą, gundymo dieną dykumoje,

Hebreus 3:8

Bet ačiū Dievui, kad, nors buvote nuodėmės vergais, jūs iš širdies paklusote tam mokymo pavyzdžiui, kuriam buvote pavesti;

Romanos 6:17

Jėzus jam atsakė: “ ‘Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa savo širdimi, visa savo siela ir visu savo protu’.

Mateus 22:37

Kaip vanduo atspindi veidą, taip žmogaus širdis atspindi žmogų.

Provérbios 27:19

Išmintingas širdimi priims įstatymus, o tauškiantis kvailystes suklups.

Provérbios 10:8

Iš tiesų sakau jums: kas pasakytų šitam kalnui: ‘Pasikelk ir meskis į jūrą’, ir savo širdyje neabejotų, bet tikėtų, kad įvyks tai, ką sako,­jis turės, ką besakytų.

Marcos 11:23

Širdis yra labai klastinga ir be galo nedora. Kas ją supras!

Aš, Viešpats, ištiriu širdį, išbandau inkstus ir atlyginu kiekvienam pagal jo kelius ir jo darbų vaisius”.

Jeremias 17:9,10

Pasitikėk Viešpačiu visa širdimi ir nesiremk savo supratimu.

Visuose savo keliuose pripažink Jį, tai Jis nukreips tavo takus.

Provérbios 3:5,6

Viešpats tarė Samueliui: “Nežiūrėk į jo išvaizdą nė į jo ūgį, nes Aš jį atmečiau. Viešpats mato ne taip, kaip žmogus. Žmogus žiūri į išorę, bet Viešpats žiūri į širdį”.

1 Samuel 16:7