Coração Puro

9 Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir visas mano kaltes išdildyk.

10 Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink.

11 Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs.

Salmos 51:9-11

Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.

Mateus 5:8

Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai Jis pasirodys, būsime panašūs į Jį, nes matysime Jį tokį, koks Jis yra.

Kiekvienas, kas turi Jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir Jis yra skaistus.

1 João 3:2,3

9 Ir meldžiu, kad jūsų meilė vis augtų ir augtų pažinimu ir visokeriopu įžvalgumu,

10 kad jūs mokėtumėte pasirinkti, kas tobuliau, kad būtumėte tyri ir be priekaišto iki Kristaus dienos,

11 pilni teisumo vaisių per Jėzų Kristų Dievo šlovei ir gyriui.

Filipenses 1:9-11

14 Visa darykite be murmėjimų ir svyravimų,

15 kad būtumėte nepeiktini, nekalti ir nesutepti Dievo vaikai sugedusioje ir iškrypusioje žmonių kartoje, kur jūs spindite tarsi žiburiai pasaulyje.

16 Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio, kad Kristaus dieną galėčiau pasigirti ne veltui bėgęs ir ne veltui dirbęs.

Filipenses 2:14-16

3 Kas kops į Viešpaties kalną? Kas atsistos Jo šventoje vietoje?

4 Tas, kas turi švarias rankas ir tyrą širdį, kuris nenukreipė savo sielos į tuštybes ir neteisingai neprisiekė.

5 Jis gaus palaiminimą iš Viešpaties ir teisumą iš savo gelbėtojo Dievo.

Salmos 24:3-5

Kiekvienas, kas turi Jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir Jis yra skaistus.

1 João 3:3

Įsakymo tikslas yra meilė iš tyros širdies, geros sąžinės ir nuoširdaus tikėjimo.

1 Timóteo 1:5

Tikrai geras yra Dievas Izraeliui, tiems, kurių širdis tyra.

Salmos 73:1

Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.

2 Timóteo 2:22

Visi žmogaus keliai atrodo geri jo paties akyse, bet Viešpats pasveria dvasią.

Provérbios 16:2

Nuskaidrinę savo sielas Dvasia klusnumu tiesai dėl neveidmainiškos brolių meilės, karštai iš tyros širdies mylėkite vieni kitus.

1 Pedro 1:22