Crianças

Visiems, kurie Jį priėmė, Jis davė galią tapti Dievo vaikais­ tiems, kurie tiki Jo vardą,

João 1:12

Kūrinija su ilgesiu laukia, kada bus apreikšti Dievo sūnūs.

Romanos 8:19

Teisus žmogus vaikšto savo nekaltume, ir jo vaikai bus palaiminti.

Provérbios 20:7

Kvailys paniekina savo tėvo pamokymus, o kas klauso perspėjimų, yra supratingas.

Provérbios 15:5

1 Tuo metu prie Jėzaus priėjo mokiniai ir paklausė: “Kas yra didžiausias dangaus karalystėje?”

2 Pasišaukęs vaikutį, Jėzus pastatė tarp jų

3 ir tarė: “Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę.

4 Taigi kiekvienas, kas nusižemins kaip šis vaikelis, bus didžiausias dangaus karalystėje”.

Mateus 18:1-4

Jie atsakė: “Tikėk Viešpatį Jėzų Kristų ir būsi išgelbėtas tu ir tavo namai”.

Atos 16:31

Kvailas sūnus­apmaudas tėvui ir skausmas motinai.

Provérbios 17:25

Mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų.

Tai bus puošnus vainikas tavo galvai ir papuošalas tavo kaklui.

Provérbios 1:8,9

Dabar, vaikai, klausykite manęs. Palaiminti, kurie eina mano keliais.

Klausykite pamokymų ir būkite išmintingi, neatmeskite jų.

Provérbios 8:32,33

Išmintingas sūnus laikosi įstatymo, o lėbautojų draugas daro gėdą tėvui.

Provérbios 28:7

Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė.

Tai pamatęs, Jėzus pyktelėjo ir tarė jiems: “Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė.

Marcos 10:13,14

Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją.

Provérbios 22:15

Vaikeliai, saugokitės stabų! Amen.

1 João 5:21

Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia.

Provérbios 13:24

geras savo namų šeimininkas, turintis klusnius ir tikrai dorus vaikus.

1 Timóteo 3:4

Anuo metu Jėzus kalbėjo: “Aš šlovinu Tave, Tėve, dangaus ir žemės Viešpatie, kad paslėpei tai nuo išmintingųjų ir gudriųjų, o apreiškei mažutėliams.

Mateus 11:25

Laikykis Jo įsakymų ir paliepimų, kuriuos tau skelbiu šiandien, kad tau ir tavo vaikams gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau duoda visiems amžiams”.

Deuteronômio 4:40

Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka Viešpačiui.

Colossenses 3:20

5 Jūs pamiršote paraginimą, kuris sako jums kaip sūnums: “Mano sūnau, nepaniekink Viešpaties auklybos ir nenusimink Jo baramas:

6 nes kurį Viešpats myli, tą griežtai auklėja, ir plaka kiekvieną sūnų, kurį priima”.

7 Jeigu jūs pakenčiat drausmę, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?

8 Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs ne sūnūs, o pavainikiai.

9 Jau mūsų kūno tėvai mus bausdavo, ir mes juos gerbėme. Tad argi nebūsime dar klusnesni dvasių Tėvui, kad gyventume?

Hebreus 12:5-9

Mylimieji, dabar mes esame Dievo vaikai, bet dar nepasirodė, kas būsime. Mes žinome, kad, kai Jis pasirodys, būsime panašūs į Jį, nes matysime Jį tokį, koks Jis yra.

Kiekvienas, kas turi Jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir Jis yra skaistus.

1 João 3:2,3

Išmintingas sūnus klauso tėvo pamokymų, o pašaipūnas neklauso barimo.

Provérbios 13:1

Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai.

Romanos 8:16

Gyvieji giria Tave, kaip ir aš šiandien. Tėvas pasakoja vaikams apie Tavo ištikimybę.

Isaías 38:19

Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.

Provérbios 22:6

Žiūrėkite, kad nepaniekintumėte nė vieno iš šitų mažutėlių, nes, sakau jums, jų angelai danguje visuomet mato mano dangiškojo Tėvo veidą”.

Mateus 18:10

Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Deuteronômio 6:6,7

Bėk nuo jaunystės geidulių ir siek teisumo, tikėjimo, meilės ir ramybės su tais, kurie iš tyros širdies šaukiasi Viešpaties.

2 Timóteo 2:22

Mano sūnau, neužmiršk mano įstatymo, tavo širdis tesaugo mano įsakymus.

Jie prailgins tavo dienas, pridės tau gyvenimo metų ir ramybės.

Provérbios 3:1,2

O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

Lucas 2:52

Jau vaiką galima pažinti iš jo poelgių, ar jo darbai bus tyri ir teisingi.

Provérbios 20:11

Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje.

Efésios 6:4

Bet Jėzus tarė: “Leiskite mažutėlius ir nedrauskite jiems ateiti pas mane, nes tokių yra dangaus karalystė”.

Mateus 19:14

Kas blogai elgiasi su tėvu ir išvaro motiną, tas užsitrauks gėdą ir panieką.

Provérbios 19:26

Visi tavo vaikai bus Viešpaties mokomi ir gyvens didelėje ramybėje.

Isaías 54:13

Juk jūs visi esate Dievo sūnūs per tikėjimą Jėzumi Kristumi.

Ir visi, kurie esate pakrikštyti Kristuje, apsivilkote Kristumi.

Gálatas 3:26,27

Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius­Jo atlyginimas.

Salmos 127:3

Kaip gali jaunuolis savo kelią išlaikyti tyrą? Laikydamasis Tavo žodžių.

Salmos 119:9

ir, ką iš manęs girdėjai prie daugelio liudytojų, patikėk ištikimiems žmonėms, kurie sugebės ir kitus mokyti.

2 Timóteo 2:2

mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Deuteronômio 6:7

Beje, kiekviena auklyba tam kartui atrodo ne linksma, o karti, bet vėliau ji atneša taikingų teisumo vaisių auklėtiniams.

Hebreus 12:11

Tegu mūsų sūnūs savo jaunystėje auga kaip vešlūs žolynai, o mūsų dukterys tebūna dailios tartum kolonos, išdrožinėtos puošniuose rūmuose.

Salmos 144:12

Mano sūnau, neužmiršk mano įstatymo, tavo širdis tesaugo mano įsakymus.

Provérbios 3:1

Vaikų vaikai yra senelių vainikas, o vaikų garbė­jų tėvai.

Provérbios 17:6

nes ką Viešpats myli, tą pabara, kaip tėvas auklėdamas sūnų, kuriuo gėrisi.

Provérbios 3:12

Neturiu didesnio džiaugsmo, kaip girdėti, jog mano vaikai gyvena tiesoje.

3 João 1:4

Palaiminti taikdariai, nes jie bus vadinami Dievo vaikais.

Mateus 5:9

Laikykis visko, ką įsakiau, kad gerai sektųsi tau ir tavo vaikams per amžius, kai darysi, kas gera ir kas patinka Viešpačiui, tavo Dievui.

Deuteronômio 12:28

Berniukas Samuelis tarnavo Viešpačiui Elio priežiūroje. Viešpaties žodis buvo brangus tuo laiku ir regėjimai buvo reti.

1 Samuel 3:1

Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai.

Provérbios 29:15

O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs.

Colossenses 3:21

Ateikite, vaikai, ir klausykite manęs: pamokysiu jus Viešpaties baimės.

Salmos 34:11

Geriau beturtis, vaikštantis savo nekaltume, negu tas, kuris turi klastingą liežuvį ir yra kvailas.

Provérbios 19:1

3 ir tarė: “Iš tiesų sakau jums: jeigu neatsiversite ir nepasidarysite kaip maži vaikai, niekaip neįeisite į dangaus karalystę.

4 Taigi kiekvienas, kas nusižemins kaip šis vaikelis, bus didžiausias dangaus karalystėje”.

5 “Kas priima tokį vaikelį mano vardu, tas mane priima.

Mateus 18:3-5

Jūs gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: “Aba, Tėve!”

Romanos 8:15

Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai­ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir Jo nepažino.

1 João 3:1

Apžiūrėjęs tariau kilmingiesiems, viršininkams ir visiems žmonėms: “Nebijokite jų! Atsiminkite Viešpatį, didingą ir baisų, ir kovokite už savo brolius, sūnus, dukteris, žmonas ir savo namus”.

Neemias 4:14

Išmintingas sūnus yra džiaugsmas tėvui, kvailys paniekina savo motiną.

Provérbios 15:20

Rašau jums, vaikeliai, nes dėl Jo vardo atleistos jums nuodėmės.

1 João 2:12

Klausyk savo tėvo ir nepaniekink savo motinos, kai ji pasensta.

Pirk tiesą ir neparduok jos, o taip pat išmintį, pamokymą ir supratimą.

Provérbios 23:22,23

Jeigu kas neaprūpina savųjų, ir ypač savo namiškių, tas yra paneigęs tikėjimą ir blogesnis už netikintį!

1 Timóteo 5:8

Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.

Romanos 8:14

1 Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga.

2 “Gerbk savo tėvą ir motiną”,­ tai pirmasis įsakymas su pažadu:

3 “Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje”.

Efésios 6:1-3

Jis mokė mane ir sakė: “Išlaikyk širdyje mano žodžius, laikykis mano įsakymų ir būsi gyvas.

Įsigyk išminties, įsigyk supratimo. Neužmiršk mano burnos žodžių ir nenukrypk nuo jų.

Provérbios 4:4,5

“Ar gali moteris užmiršti savo kūdikį, nepasigailėti savo sūnaus? Jei ji ir užmirštų, tačiau Aš neužmiršiu tavęs.

Aš įrašiau tave į savo rankos delną, tavo sienos visada yra mano akyse.

Isaías 49:15,16

Taigi būkite Dievo sekėjai, kaip mylimi vaikai,

Efésios 5:1

Nepalik vaiko nenubausto, nes jei suduosi jam rykšte, jis nemirs.

Provérbios 23:13

tarė: “Įsidėkite į širdis visus šituos žodžius, kuriuos jums šiandien paskelbiau, perduokite juos savo vaikams ir įsakykite vykdyti viską, kas parašyta šitame įstatyme.

Tai ne tuščias dalykas, nes tai yra jūsų gyvenimas. Jų dėka ilgai gyvensite žemėje, kurios einate paveldėti anapus Jordano”.

Deuteronômio 32:46,47

Paėmęs mažą vaiką, pastatė tarp jų ir, apsikabinęs jį, pasakė jiems:

“Kas priima tokį vaiką mano vardu, tas priima mane, o kas priima mane, tas ne mane priima, bet Tą, kuris mane siuntė”.

Marcos 9:36,37

Papusryčiavus Jėzus paklausė Simoną Petrą: “Simonai, Jonos sūnau, ar myli mane labiau už šituos?” Jis atsakė: “Taip, Viešpatie, Tu žinai, kad Tave myliu”. Jėzus jam tarė: “Ganyk mano avinėlius”.

João 21:15