Egoísmo

Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu”.

Marcos 12:31

Kiekvienas iš mūsų tebūna malonus artimui jo labui ir pažangai.

Romanos 15:2

Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: “Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, teima savo kryžių ir teseka manimi.

Marcos 8:34

Bet tai man nesvarbu, ir aš nebranginu savo gyvybės. Svarbu, kad tik su džiaugsmu baigčiau savo bėgimą ir tarnavimą, kurį gavau iš Viešpaties Jėzaus: liudyti Dievo malonės Evangeliją.

Atos 20:24

Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save

Filipenses 2:3

Tegul niekas savęs neapgaudinėja. Jei kas tarp jūsų tariasi esąs išmintingas šiame pasaulyje, tepasidaro kvailas, kad būtų išmintingas.

1 Coríntios 3:18

Palenk mano širdį prie liudijimų savo, o ne prie godumo,

Salmos 119:36

Esu nukryžiuotas su Kristumi. Ir daugiau ne aš gyvenu, o gyvena manyje Kristus. Ir dabar, gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir paaukojo save už mane.

Gálatas 2:20

Kur pavydas ir savanaudiškumas, ten netvarka bei įvairūs pikti darbai.

Tiago 3:16

Niekas teneieško, kaip jam geriau, bet kaip kitam.

1 Coríntios 10:24

Dosni siela bus pasotinta, kas girdo, pats bus pagirdytas.

Provérbios 11:25

Meilė kantri ir maloni, meilė nepavydi; meilė nesigiria ir neišpuiksta.

Ji nesielgia nepadoriai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, nemąsto piktai,

1 Coríntios 13:4,5

Kvailiui nerūpi išmintis, o tik parodyti, kas yra jo širdyje.

Provérbios 18:2