Ensinar

Taigi kiekvienas, kuris klauso šitų mano žodžių ir juos vykdo, panašus į išmintingą žmogų, pasistačiusį savo namą ant uolos.

Mateus 7:24

Viešpaties baimė­išminties pradžia, o Šventojo pažinimas­supratimas.

Provérbios 9:10

Visa ta karta išmirė, užaugo kita karta, kuri nepažino Viešpaties nė matė Jo darbų Izraeliui.

Juízes 2:10

Tvirtai laikykis pamokymo ir neapleisk jo; saugok jį, nes tai yra tavo gyvybė.

Neik nedorėlių taku ir nevaikščiok piktųjų keliu.

Provérbios 4:13,14

Visas Raštas yra Dievo įkvėptas ir naudingas mokyti, barti, taisyti, auklėti teisumui,

kad Dievo žmogus taptų tobulas, pasiruošęs kiekvienam geram darbui.

2 Timóteo 3:16,17

Gerai vadovaujantys vyresnieji tebūna laikomi vertais dvigubos pagarbos, ypač tie, kurie dirba, skelbdami žodį ir mokydami.

Juk Raštas sako: “Neužrišk kuliančiam jaučiui nasrų”, ir: “Darbininkas vertas savo užmokesčio”.

1 Timóteo 5:17,18

Mano sūnau, klausyk tėvo pamokymų ir neatmesk motinos nurodymų.

Tai bus puošnus vainikas tavo galvai ir papuošalas tavo kaklui.

Provérbios 1:8,9

20 Mano sūnau, laikykis savo tėvo įsakymų ir nepaniekink motinos įstatymo.

21 Visam laikui užrišk juos ant savo širdies, apsivyniok aplink kaklą.

22 Tau einant, jie lydės tave, tau atsigulus, jie saugos tave, tau pabudus, jie kalbės su tavimi.

23 Įsakymas yra žiburys, įstatymas­šviesa, o pamokantis pabarimas­gyvenimo kelias.

Provérbios 6:20-23

Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

Colossenses 3:16

O visa, kas anksčiau parašyta, mums pamokyti parašyta, kad ištverme ir Raštų paguoda turėtume viltį.

Romanos 15:4

1 Klausykis mano tauta mano įstatymo. Išgirsk savo ausimis mano burnos žodžius!

2 Atversiu burną palyginimais, atskleisiu senovės laikų paslaptis.

3 Ką girdėjome ir sužinojome, ką mūsų tėvai pasakojo mums,

4 neslėpsime nuo jų vaikų, pasakosime būsimai kartai apie Viešpaties šlovę, Jo galybę ir stebuklus, kuriuos Jis padarė.

Salmos 78:1-4

23 Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.

24 Atstumk nuo savęs nedorą burną, ir iškrypusios lūpos tebūna toli nuo tavęs.

25 Tegul tavo akys žiūri tiesiai ir akių vokai tebūna nukreipti tiesiai prieš tave.

26 Apgalvok taką savo kojai, ir tegu tavo keliai būna įtvirtinti.

27 Nepasuk nei dešinėn, nei kairėn. Patrauk savo koją nuo pikto”.

Provérbios 4:23-27

Išmintingojo pamokymas yra gyvybės šaltinis, gelbstintis iš mirties pinklių.

Provérbios 13:14

Venk bedieviškų ir tuščių tauškalų, kurie vis giliau ves į bedievystę.

Jų kalba, tarsi gangrena, vis plis. Tokie yra Himenėjas ir Filetas,

2 Timóteo 2:16,17

1 Saliamono, Dovydo sūnaus, Izraelio karaliaus, patarlės.

2 Jos surašytos, kad pamokytų išminties, auklėtų ir padėtų suprasti išmintingus posakius,

3 kad pamokytų išmintingai elgtis, pažinti teisumą, teisingumą ir bešališkumą;

4 kad paprastiems suteiktų sumanumo, jaunuoliams­supratimo ir nuovokumo.

5 Išmintingas klausydamas taps išmintingesnis, o protingas gaus išmintingų patarimų,

6 kad suprastų patarles ir palyginimus, išminčių žodžius ir mįsles.

7 Viešpaties baimė yra išminties pradžia, bet kvailiai niekina išmintį ir pamokymus.

Provérbios 1:1-7

5 Įsigyk išminties, įsigyk supratimo. Neužmiršk mano burnos žodžių ir nenukrypk nuo jų.

6 Neapleisk išminties, ir ji globos tave; mylėk ją, ir ji saugos tave.

7 Svarbiausia yra išmintis; įsigyk išmintį ir už visą savo turtą įsigyk supratimą.

8 Vertink ją, ir ji išaukštins tave. Apglėbk ją, ir ji suteiks tau garbę.

Provérbios 4:5-8

5 Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.

6 Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

7 mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Deuteronômio 6:5-7

Kas tik peržengia ribą ir nesilaiko Kristaus mokymo, neturi Dievo. Kas laikosi Kristaus mokymo, tas turi ir Tėvą, ir Sūnų.

2 João 1:9

14 Šventei įpusėjus, Jėzus atėjo į šventyklą ir ėmė mokyti.

15 Žydai stebėjosi ir sakė: “Iš kur Jis žino raštą, visai nesimokęs?”

16 Jėzus jiems atsakė: “Mano mokslas ne iš manęs, bet iš To, kuris mane siuntė.

17 Kas nori vykdyti Jo valią, supras, ar tas mokymas iš Dievo, ar Aš kalbu iš savęs.

18 Kas iš savęs kalba, ieško sau šlovės. O kuris ieško Jo siuntėjo šlovės, Tas teisus, ir nėra Jame neteisybės”.

João 7:14-18