Esperança

Išlaikykime nepajudinamą vilties išpažinimą, nes ištikimas Tas, kuris pažadėjo.

Hebreus 10:23

Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties.

Romanos 15:13

Tikėjimas užtikrina tai, ko viliamės, ir parodo tai, ko nematome.

Hebreus 11:1

Bet jei viliamės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai.

Romanos 8:25

Mes todėl ir triūsiame bei kenčiame panieką, nes pasitikime gyvuoju Dievu, kuris yra visų žmonių, o ypač tikinčiųjų, Gelbėtojas.

1 Timóteo 4:10

Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą;

Isaías 61:1

Jiems Dievas panorėjo atskleisti, kokie šios paslapties šlovės turtai skirti pagonims, būtent Kristus jumyse­šlovės viltis.

Colossenses 1:27

Būkite drąsūs visi, kurie pasitikite Viešpačiu, ir Jis sustiprins jūsų širdis.

Salmos 31:24

Laimingas, kurio pagalba yra Jokūbo Dievas, kuris viltis sudėjo į Viešpatį, savo Dievą.

Salmos 146:5

Mano Dieve, pasitikiu Tavimi. Tenebūsiu sugėdintas, tenedžiūgaus dėl manęs mano priešas.

Te nė vienas, kuris laukia Tavęs, nebūna sugėdintas, tebūna sugėdinti tie, kurie nusikalsta be priežasties.

Salmos 25:2,3

Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Jeremias 29:11

Ko taip nusiminei, mano siela, ir ko nerimsti manyje? Lauk Dievo, nes aš dar girsiu Jį, savo veido pagalbą ir savo Dievą.

Salmos 42:11

Kiekvienas, kas turi Jame tokią viltį, skaistina pats save, nes ir Jis yra skaistus.

1 João 3:3

Šia viltimi mes esame išgelbėti, bet regima viltis nėra viltis. Jeigu kas mato, tai kam jam viltis?

Bet jei viliamės to, ko nematome, tada laukiame ištvermingai.

Romanos 8:24,25

Šventu laikykite Viešpatį Dievą savo širdyse, visada pasiruošę atsakyti kiekvienam klausiančiam apie jumyse esančią viltį romiai ir pagarbiai,

1 Pedro 3:15

Tu esi mano slėptuvė ir skydas, Tavo žodžiais pasitikiu.

Salmos 119:114

Vienas kūnas ir viena Dvasia, kaip ir esate pašaukti vienai pašaukimo vilčiai.

Efésios 4:4

O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota.

Romanos 5:5

Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails.

Isaías 40:31

Viešpats yra mano dalis, todėl vilsiuosi Juo.

Lamentações 3:24

Mano siela ilgisi Tavo išgelbėjimo, bet aš pasitikiu Tavo žodžiu.

Salmos 119:81

Viešpatie, ko aš lauksiu? Mano viltis Tavyje.

Salmos 39:7

Rytą Tu girdi mano balsą, Viešpatie, rytą kreipiuosi į Tave ir laukiu.

Salmos 5:3

Viešpatie, tebūna Tavo gailestingumas mums, nes mes viliamės Tavimi.

Salmos 33:22

Viešpats saugos tave nuo viso pikto, Jis saugos tavo sielą.

Viešpats saugos tavo įėjimą ir išėjimą dabar ir per amžius.

Salmos 121:7,8

Ir ne vien tuo. Mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę,

ištvermė­patirtį, patirtis­viltį.

Romanos 5:3,4

ir apšviestų jūsų širdies akis, kad pažintumėte, kokia yra Jo pašaukimo viltis, kokie Jo palikimo šlovės turtai šventuosiuose

Efésios 1:18

nuolat minėdami jūsų tikėjimo darbus, meilės triūsą bei vilties ištvermingumą mūsų Viešpatyje Jėzuje Kristuje mūsų Dievo ir Tėvo akivaizdoje,

1 Tessalonicenses 1:3

Tik Dievo lauk, mano siela. Mano viltis yra Jame.

Salmos 62:5

Taigi, išteisinti tikėjimu, turime ramybę su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,

per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir džiaugiamės Dievo šlovės viltimi.

Romanos 5:1,2

nes girdime apie jūsų tikėjimą Kristumi Jėzumi ir jūsų meilę visiems šventiesiems

dėl vilties, kuri jums paruošta danguje. Apie ją jūs esate girdėję Evangelijos tiesos žodyje,

Colossenses 1:4,5

Vesk mane savo tiesa ir mokyk, nes Tu esi mano išgelbėjimo Dievas, laukiu Tavęs visą dieną.

Salmos 25:5

Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti, ir Aš jus atgaivinsiu.

Mateus 11:28

Ilgai neišsipildanti viltis kankina širdį; patenkintas troškimas­ gyvybės medis.

Provérbios 13:12

Aš nenoriu, kad jūs, broliai, liktumėte nežinioje dėl užmigusiųjų ir nusimintumėte kaip kiti, kurie neturi vilties.

Jeigu tikime, kad Jėzus mirė ir prisikėlė, tai Dievas ir tuos, kurie užmigo su Jėzumi, atves kartu su Juo.

1 Tessalonicenses 4:13,14

Šio amžiaus turtuoliams įsakyk, kad nesididžiuotų ir nesudėtų vilčių į netikrus turtus, bet į gyvąjį Dievą, kuris apsčiai visko mums teikia mūsų džiaugsmui.

1 Timóteo 6:17

Taigi, turėdami tokią viltį, mes kalbame labai tiesiai ir drąsiai,

2 Coríntios 3:12

Tebūnie palaimintas Dievas, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Tėvas, kuris iš savo didžio gailestingumo Jėzaus Kristaus prikėlimu iš numirusių atgimdė mus gyvai vilčiai,

1 Pedro 1:3

Tu esi mano viltis, Viešpatie, mano siela Tavo žodžiu viliasi.

Salmos 130:5

O aš ieškosiu Viešpaties, lauksiu savo išgelbėjimo Dievo! Mano Dievas išklausys mane.

Miquéias 7:7

Džiaukitės viltimi, būkite kantrūs išmėginimuose, nepaliaujamai melskitės.

Romanos 12:12

Mūsų siela laukia Viešpaties­Jis mūsų pagalba ir skydas.

Salmos 33:20

Tu nuostabiais ženklais atsakai mums, mūsų išgelbėjimo Dieve, pasitikėjime visų žemės pakraščių ir tolimiausių pajūrių!

Salmos 65:5

17 Žirgas nepadės ir neišgelbės savo stiprumu.

18 Štai Viešpaties akis stebi tuos, kurie Jo bijo, kurie laukia Jo gailestingumo,

19 kad išgelbėtų nuo mirties jų sielą ir bado metu išlaikytų gyvus.

Salmos 33:17-19

vienintelis Nemirtingasis, gyvenantis neprieinamoje šviesoje, kurio joks žmogus neregėjo ir negali regėti. Jam šlovė ir amžinoji valdžia! Amen.

1 Timóteo 6:16

Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė­šis trejetas, bet didžiausia iš jų yra meilė.

1 Coríntios 13:13

Varguolis nebus pamirštas visam laikui, vargšo viltis nepradings amžiams.

Salmos 9:18

kad, išteisinti Jo malone, viltimi taptume amžinojo gyvenimo paveldėtojais.

Tito 3:7