Espírito

Budėkite ir melskitės, kad nepatektumėte į pagundymą. Dvasia ryžtinga, bet kūnas silpnas”.

Mateus 26:41

10 Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink.

11 Neatstumk manęs nuo savo veido ir savo šventos dvasios neatimk nuo manęs.

12 Grąžink man išgelbėjimo džiaugsmą ir laisvės dvasia sustiprink mane.

Salmos 51:10-12

Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų.

Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė prabilti.

Atos 2:3,4

Mes visi, atidengtu veidu lyg veidrodyje regėdami Viešpaties šlovę, esame keičiami į tą patį atvaizdą iš šlovės į šlovę, veikiami Viešpaties, kuris yra Dvasia.

2 Coríntios 3:18

Jis tarė: “Tai yra Viešpaties žodis Zorobabeliui: ‘Ne galybe ir ne jėga, bet mano dvasia,­sako kareivijų Viešpats’ ”.

Zacarias 4:6

Kaip kūnas be dvasios yra miręs, taip ir tikėjimas be darbų negyvas.

Tiago 2:26

“Palaiminti vargšai dvasia, nes jų yra dangaus karalystė.

Mateus 5:3

kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje,

kad Kristus per tikėjimą gyventų jūsų širdyse ir jūs, įsišakniję ir įsitvirtinę meilėje,

Efésios 3:16,17

Viešpats arti tų, kurių širdys sudužusios, išgelbsti tuos, kurių dvasia nusižeminusi.

Salmos 34:18

Kas iš žmonių žino, kas yra žmogaus, jei ne paties žmogaus dvasia? Taip pat niekas nežino, kas yra Dievo, tik Dievo Dvasia.

1 Coríntios 2:11

Nes aš žinau, kad tai pasitarnaus mano išlaisvinimui dėl jūsų maldos ir Jėzaus Kristaus Dvasios pagalbos.

Filipenses 1:19

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje”.

João 4:24

Dievo žodis yra gyvas ir veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki pat sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų, ir teisia širdies mintis bei sumanymus.

Hebreus 4:12

Jūs gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: “Aba, Tėve!”

Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai.

Romanos 8:15,16

Nes kūnas geidžia priešingo Dvasiai, o Dvasia­kūnui; jie vienas kitam priešingi, todėl negalite daryti visko, ko norėtumėte.

Gálatas 5:17

Jeigu Kristus yra jumyse, tai kūnas yra miręs dėl nuodėmės, bet dvasia­gyva dėl teisumo.

Romanos 8:10

Viešpats Dievas taip sako šitiems kaulams: ‘Aš įkvėpsiu į jus dvasią, ir jūs atgysite!

Ezequiel 37:5

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

Gálatas 5:22,23

Klausykitės mano įspėjimų! Aš išliesiu jums savo dvasios, paskelbsiu savo žodžius.

Provérbios 1:23

Taip pat ir Dvasia padeda mūsų silpnumui. Nes mes nežinome, ko turėtume melsti, bet pati Dvasia užtaria mus neišsakomom dejonėm.

Romanos 8:26

Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų daiktų, juo labiau jūsų Tėvas iš dangaus duos Šventąją Dvasią tiems, kurie Jį prašo”.

Lucas 11:13

Pradžioje Dievas sutvėrė dangų ir žemę.

Žemė buvo be pavidalo ir tuščia, tamsa gaubė gelmes, ir Dievo Dvasia sklandė virš vandenų.

Gênesis 1:1,2

Ar nežinote, kad jūsų kūnas yra šventykla jumyse gyvenančios Šventosios Dvasios, kurią gavote iš Dievo, ir kad jūs nebepriklausote patys sau?

Jūs esate nupirkti už didelę kainą. Tad šlovinkite Dievą savo kūnu ir savo dvasia, kurie yra Dievo.

1 Coríntios 6:19,20

Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią.

2 Timóteo 1:7

Uolumu nebūkite tingūs; būkite liepsnojančios dvasios, tarnaukite Viešpačiui.

Romanos 12:11

kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, šlovės Tėvas, duotų jums išminties ir apreiškimo dvasią Jo pažinimui

Efésios 1:17

Mylimieji, ne kiekviena dvasia tikėkite, bet ištirkite dvasias, ar jos iš Dievo, nes pasklido pasaulyje daug netikrų pranašų.

1 João 4:1

Taip pat, kas susijungia su Viešpačiu, tampa viena dvasia su Juo.

1 Coríntios 6:17

Iš to pažįstame, kad pasiliekame Jame ir Jis mumyse: Jis davė mums savo Dvasios.

1 João 4:13

Sakau: gyvenkite Dvasia, ir jūs nevykdysite kūno geismų.

Gálatas 5:16

Kūniškas mąstymas­tai mirtis, o dvasiškas­gyvenimas ir ramybė.

Romanos 8:6

Aš duosiu jiems vieną širdį ir įdėsiu jiems naują dvasią. Aš išimsiu iš jų kūno akmeninę širdį ir duosiu jiems kūno širdį.

Jie laikysis mano įsakymų ir vykdys mano nuostatus. Jie bus mano tauta, ir Aš būsiu jų Dievas.

Ezequiel 11:19,20

Visi žmogaus keliai atrodo geri jo paties akyse, bet Viešpats pasveria dvasią.

Provérbios 16:2

Bet ateina valanda,­jau dabar ji yra,­kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško.

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje”.

João 4:23,24

Pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai.

Romanos 8:16

Tegul vilties Dievas pripildo jus dideliu džiaugsmu ir tikėjimo ramybe, kad Šventosios Dvasios jėga būtumėte pertekę vilties.

Romanos 15:13

Taigi, mylimieji, turėdami tokius pažadus, apsivalykime nuo visos kūno ir dvasios nešvaros, tobulindami šventumą Dievo baimėje.

2 Coríntios 7:1

Sidabrinis siūlas nutrūks, auksinis dubuo suduš, ąsotis prie šulinio subyrės ir šulinio ratas sulūš.

Dulkės sugrįš į žemę, iš kurios kilo, o dvasia­pas Dievą, kuris ją davė.

Eclesiastes 12:6,7

Išdidumas eina sunaikinimo priekyje, puikybė­prieš žlugimą.

Geriau būti nuolankios dvasios su romiaisiais, negu dalintis grobį su išdidžiaisiais.

Provérbios 16:18,19

Tačiau dvasia yra žmoguje ir Visagalio įkvėpimas duoda jam supratimą.

Jó 32:8

Ką gi tada daryti? Melsiuosi dvasia ir melsiuosi protu; giedosiu dvasia ir giedosiu protu.

1 Coríntios 14:15

Nesudėkite vilčių į kunigaikščius, į žmonių sūnus, kurie nieko išgelbėti negali!

Kai dvasia jų iškeliauja, jie sugrįžta į žemę; tą pačią dieną jų sumanymai žūva.

Salmos 146:3,4

Viešpaties Dievo Dvasia ant manęs, nes Viešpats patepė mane skelbti gerą žinią vargšams, Jis siuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išlaisvinimą ir kaliniams atidaryti kalėjimą;

Isaías 61:1

Visi, vedami Dievo Dvasios, yra Dievo vaikai.

Romanos 8:14

Viešpaties Jėzaus Kristaus malonė tebūna su jumis visais! Amen.

Filipenses 4:23

Lėtas pykti yra geresnis už galiūną, susivaldantis­už tą, kuris užima miestą.

Provérbios 16:32

Auka Dievui yra sudužusi dvasia; sudužusios ir nusižeminusios širdies Tu, Dieve, nepaniekinsi.

Salmos 51:17

Žmogaus dvasia yra Viešpaties žiburys, tiriantis širdies gelmes.

Provérbios 20:27

Jūs gi gavote ne vergystės dvasią, kad vėl bijotumėte, bet gavote įsūnystės Dvasią, kuria šaukiame: “Aba, Tėve!”

Romanos 8:15

Jei gyvename Dvasia, tai ir elkimės pagal Dvasią.

Gálatas 5:25