Filhos

1 Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais!

2 Tu valgysi iš savo rankų darbo, būsi laimingas, tau gerai seksis.

3 Tavo žmona bus kaip vaisingas vynmedis tavo namuose, tavo vaikai sėdės aplink stalą kaip alyvų atžalos.

4 Štai kaip palaimintas bus žmogus, kuris bijo Viešpaties!

Salmos 128:1-4

Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Deuteronômio 6:6,7

Tau Dievas teduoda dangaus rasos, derlingos žemės ir apsčiai javų bei vyno!

Tetarnauja tau tautos ir tenusilenkia prieš tave giminės! Viešpatauk savo broliams, ir tesilenkia prieš tave tavo motinos sūnūs! Kas tave keiktų, tebūna prakeiktas, o kas tave laimintų, tebūna palaimintas!”

Gênesis 27:28,29

Dievas juos palaimino ir tarė: “Būkite vaisingi ir dauginkitės, pripildykite žemę ir užvaldykite ją, viešpataukite jūros žuvims, padangių paukščiams ir kiekvienam gyvam padarui, kuris kruta ant žemės!”

Gênesis 1:28

Jei kuri našlė turi vaikų ar vaikaičių, tegul šie pirmiausia išmoksta rūpintis savo namiškiais ir deramai atsilyginti gimdytojams, nes tai patinka Dievui.

1 Timóteo 5:4

Gimdydama moteris būna sielvarto prislėgta, nes atėjo jos valanda, bet, kūdikiui gimus, ji skausmą užmiršta iš džiaugsmo, kad gimė į pasaulį žmogus.

João 16:21

O Jėzus augo išmintimi, metais ir malone Dievo ir žmonių akyse.

Lucas 2:52

Kas gailisi rykštės, nekenčia savo sūnaus, bet kas jį myli, laiku jį baudžia.

Provérbios 13:24

1 Jūs, vaikai, klausykite Viešpatyje savo tėvų, nes tai teisinga.

2 “Gerbk savo tėvą ir motiną”,­ tai pirmasis įsakymas su pažadu:

3 “Kad tau gerai sektųsi ir ilgai gyventum žemėje”.

Efésios 6:1-3

Tai pamatęs, Jėzus pyktelėjo ir tarė jiems: “Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė.

Marcos 10:14

Parodyk vaikui kelią, kuriuo jis turi eiti, tai ir pasenęs jis nenukryps nuo jo.

Provérbios 22:6

Jeigu jūs pakenčiat drausmę, Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. O kurio gi sūnaus tėvas griežtai neauklėja?

Bet jeigu jūs be drausmės, kuri visiems privaloma, vadinasi, jūs ne sūnūs, o pavainikiai.

Hebreus 12:7,8

Kvailystė prisirišusi prie vaiko širdies, bet pamokymo rykštė išvaro ją.

Provérbios 22:15

Buvau jaunas ir pasenau, tačiau nemačiau, kad teisusis būtų užmirštas ir jo vaikai elgetautų.

Visada jis pasigaili ir skolina, jo vaikai yra palaiminti.

Salmos 37:25,26

Vaikai, klausykite tėvo pamokymo. Būkite atidūs, kad įgytumėte supratimo.

Provérbios 4:1

Palaimintas bus tavo kūno vaisius, tavo žemės derlius, tavo bandų, galvijų ir avių prieauglis.

Deuteronômio 28:4

3 Štai Viešpaties dovana yra vaikai, įsčių vaisius­Jo atlyginimas.

4 Kaip strėlės karžygio rankoje, taip jaunystės sūnūs.

5 Palaimintas žmogus, turįs jų pilną strėlinę! Jie nebus sugėdinti, bet kalbės vartuose su priešu.

Salmos 127:3-5

24 ‘Viešpats telaimina ir tesaugoja tave.

25 Viešpats teparodo tau savo veidą ir tebūna tau maloningas.

26 Viešpats teatgręžia savo veidą į tave ir tesuteikia tau ramybę’.

Números 6:24-26

Aš išliesiu vandens sroves ant išdžiūvusios žemės ir ant dykumų; išliesiu savo dvasios ant tavo palikuonių ir savo palaiminimą ant tavo vaikų,

jie žels kaip žolė prie vandens, kaip gluosniai prie tekančio upelio.

Isaías 44:3,4

Teisus žmogus vaikšto savo nekaltume, ir jo vaikai bus palaiminti.

Provérbios 20:7

Visi tavo vaikai bus Viešpaties mokomi ir gyvens didelėje ramybėje.

Isaías 54:13

Jei tad jūs, būdami blogi, mokate savo vaikams duoti gerų dalykų, tai juo labiau jūsų Tėvas, kuris yra danguje, duos gera tiems, kurie Jį prašo.

Mateus 7:11

Jie bus mano tauta, o Aš būsiu jų Dievas.

Aš jiems duosiu vieną širdį ir vieną kelią, kad jie bijotų manęs, savo pačių ir savo vaikų labui.

Jeremias 32:38,39

Kaip tėvas pasigaili vaikų, taip Viešpats gailisi tų, kurie Jo bijo.

Salmos 103:13

Žiūrėkite, kokia meile apdovanojo mus Tėvas: mes vadinamės Dievo vaikai­ir esame! Pasaulis nepažįsta mūsų, nes ir Jo nepažino.

1 João 3:1

Vaikų vaikai yra senelių vainikas, o vaikų garbė­jų tėvai.

Provérbios 17:6

Rykštė ir pabarimas teikia išminties; vaikas, paliktas savo valiai, daro gėdą motinai.

Provérbios 29:15

Jūsų kūdikiai, apie kuriuos sakėte, kad jie taps grobiu, ir jūsų sūnūs, kurie šiandien dar nežino skirtumo tarp gero ir pikto, įeis į ją; jiems Aš duosiu žemę, ir jie ją užims.

Deuteronômio 1:39

“Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskyriau pranašu tautoms”.

Jeremias 1:5

13 Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose.

14 Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

15 Nė vienas kaulas nebuvo paslėptas nuo Tavęs, kai slaptoje buvau padarytas, kai buvau tveriamas žemės gelmėse.

16 Tavo akys matė mane dar negimusį ir Tavo knygoje buvo viskas surašyta: dienos, kurias man skyrei, kai dar nė vienos jų nebuvo.

Salmos 139:13-16

Gerbk savo tėvą ir motiną, kad ilgai gyventum žemėje, kurią Viešpats Dievas tau duoda.

Êxodo 20:12

Tegu mūsų sūnūs savo jaunystėje auga kaip vešlūs žolynai, o mūsų dukterys tebūna dailios tartum kolonos, išdrožinėtos puošniuose rūmuose.

Salmos 144:12

Saliamono patarlės. Išmintingas sūnus­džiaugsmas tėvui, kvailas sūnus­skausmas motinai.

Provérbios 10:1

Tavo globai buvau pavestas nuo gimimo, nuo pirmosios dienos buvai mano Dievas.

Salmos 22:10

O jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, kad jie nepasidarytų baukštūs.

Colossenses 3:21

Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje.

Efésios 6:4

Jūs, vaikai, visuose dalykuose klausykite savo tėvų, nes tai patinka Viešpačiui.

Colossenses 3:20

Nepalik vaiko nenubausto, nes jei suduosi jam rykšte, jis nemirs.

Provérbios 23:13

neslėpsime nuo jų vaikų, pasakosime būsimai kartai apie Viešpaties šlovę, Jo galybę ir stebuklus, kuriuos Jis padarė.

Salmos 78:4

Jūs būsite labiausiai palaiminti iš visų tautų, ir nebus nevaisingų tarp jūsų ir tarp jūsų galvijų.

Deuteronômio 7:14

1 Palaimintas kiekvienas, kuris bijosi Viešpaties ir vaikščioja Jo keliais!

2 Tu valgysi iš savo rankų darbo, būsi laimingas, tau gerai seksis.

3 Tavo žmona bus kaip vaisingas vynmedis tavo namuose, tavo vaikai sėdės aplink stalą kaip alyvų atžalos.

Salmos 128:1-3

Jo palikuonys bus galingi žemėje; palaiminta bus dorųjų karta.

Salmos 112:2