Gratidão

įsišakniję bei statydindamiesi Jame ir įsitvirtinę tikėjime, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo.

Colossenses 2:7

Ir visa, ką bedarytumėte žodžiu ar darbu, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui Tėvui.

Colossenses 3:17

Padėkos giesmes Viešpačiui giedokite, skambinkite mūsų Viešpačiui arfa!

Salmos 147:7

Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo širdimi, skelbsiu visus Tavo nuostabius darbus.

Salmos 9:1

Teaukoja Jam padėkos aukas ir džiūgaudami teskelbia Jo darbus.

Salmos 107:22

16 Visada džiaukitės,

17 be paliovos melskitės!

18 Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

1 Tessalonicenses 5:16-18

nesiliauju dėkojęs už jus, prisimindamas jus savo maldose,

Efésios 1:16

Mes jaučiame pareigą visada dėkoti, broliai, už jus Dievui, ir tai teisinga, nes jūsų tikėjimas smarkiai auga ir jūsų visų meilė vienas kitam vis didėja.

2 Tessalonicenses 1:3

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras ir Jo gailestingumas amžinas.

1 Crônicas 16:34

1 Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!

2 Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.

3 Žinokite, kad Viešpats yra Dievas. Jis mus sukūrė, o ne mes patys; mes esame Jo tauta ir Jo ganyklos avys.

4 Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!

5 Geras yra Viešpats; Jo gailestingumas amžinas ir Jo tiesa pasilieka kartų kartoms.

Salmos 100:1-5

Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis,

skelbti rytmety Tavo malonę ir ištikimybę naktimis

Salmos 92:1,2

Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi.

Colossenses 3:15

Aukokite raugintos duonos padėkos auką, skelbkite laisvos valios aukas! Juk tai jums patinka, izraelitai”,­sako Viešpats Dievas.

Amós 4:5

Bet dėkui Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų!

1 Coríntios 15:57

Todėl per Jį visada aukokime Dievui šlovinimo auką, tai yra Jo vardą garbinančių lūpų vaisių.

Hebreus 13:15

Mano tėvų Dieve, giriu Tave ir dėkoju Tau, nes suteikei man stiprybės ir išminties ir dabar apreiškei, ko prašėme­atidengei karaliaus paslaptį”.

Daniel 2:23

Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

1 Tessalonicenses 5:18

Iš Jo, per Jį ir Jam yra visa. Jam šlovė per amžius! Amen.

Romanos 11:36

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.

Salmos 107:1

Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.

Salmos 103:2

visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu,

Efésios 5:20

O jūs ir taip esate visokeriopai turtingi ir dosnūs, dėl ko mes ir dėkojame Dievui.

2 Coríntios 9:11

Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, džiaugsmingai giedokime Jam psalmes!

Salmos 95:2

mes, prakilnusis Feliksai, visuomet ir visur tai pripažįstame su didžiu dėkingumu.

Atos 24:3

Nekaltume plaunu savo rankas ir lankau Tavo aukurą, Viešpatie,

kad garsiai giedočiau padėkos giesmę ir skelbčiau Tavo nuostabius darbus.

Salmos 26:6,7

Kalbu tai ne todėl, kad stokoju, nes išmokau būti patenkintas savo būkle.

Filipenses 4:11

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.

Filipenses 4:6

Pažinę Dievą, jie negarbino Jo kaip Dievo ir Jam nedėkojo, bet tuščiai mąstydami paklydo, ir neišmani jų širdis aptemo.

Romanos 1:21

Bet aš, garsiai dėkodamas, atnešiu Tau auką; ką pažadėjau­ištesėsiu. Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties!”

Jonas 2:9

Tu esi mano Dievas, aš šlovinsiu Tave; Tu esi mano Dievas, aš aukštinsiu Tave.

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas!

Salmos 118:28,29

Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!

Salmos 100:4

mus liūdina, bet mes visada džiaugiamės, esame skurdžiai, bet daugelį praturtiname, neturime nieko­ir valdome viską.

2 Coríntios 6:10

Nuolat melskitės, budėdami ir dėkodami;

Colossenses 4:2

Šitą dieną Viešpats padarė; džiūgaukime ir linksminkimės šiandien.

Salmos 118:24

Kas aukoja gyrių, pašlovina mane; o kuris teisingai elgiasi, tam parodysiu Dievo išgelbėjimą”.

Salmos 50:23

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.

Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Filipenses 4:6,7

taip pat nešvankumas, kvaila šneka ar juokų krėtimas jums netinka, verčiau tebūna dėkojimas.

Efésios 5:4

Aš nuolat dėkoju dėl jūsų Dievui už Dievo malonę, suteiktą jums per Jėzų Kristų,

1 Coríntios 1:4

Ir girdėjau, kaip visi tvariniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: “Sėdinčiajam soste ir Avinėliui tebūnie palaiminimas, ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius!”

Apocalipse 5:13

Nes viskas yra dėl jūsų, kad per daugelį pagausėjusi malonė pagausintų dėkojimą Dievo šlovei.

2 Coríntios 4:15

sakydami: “Dėkojame Tau, o Viešpatie, visagalis Dieve, kuris esi ir kuris buvai, ir kuris ateini, kad pasiėmei savo didžiąją galią ir pradėjai viešpatauti.

Apocalipse 11:17

Todėl, gaudami nesudrebinamą karalystę, tvirtai laikykimės malonės, kuria galime deramai tarnauti Dievui su pagarba ir baime,

Hebreus 12:28

kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį,

visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu,

Efésios 5:19,20

Kiekvienas gi Dievo kūrinys yra geras, ir niekas neatmestina, jei priimama su padėka,

1 Timóteo 4:4

Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

Colossenses 3:16

Dėkokite Viešpačiui, nes Jis geras, nes Jo gailestingumas amžinas.

Salmos 136:1

Iš jų skambės padėkos giesmės ir linksmas klegesys. Aš juos padauginsiu, jų nebebus keletas. Aš pašlovinsiu juos, jie nebebus niekinami.

Jeremias 30:19

Sakykite: ‘Išvaduok mus, Dieve, mūsų gelbėtojau! Surink mus ir išlaisvink iš pagonių, kad dėkotume Tavo šventam vardui ir girtumėmės Tavo šlove’.

1 Crônicas 16:35

sakydami: “Amen! Palaiminimas, ir šlovė, ir išmintis, ir padėka, ir garbė, ir jėga, ir galybė mūsų Dievui per amžių amžius! Amen!”

Apocalipse 7:12

“Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo. Skelbkite tautose Jo darbus.

1 Crônicas 16:8