Gratidão ao Senhor

Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano ašutinę ir apjuosei linksmybe,

kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu.

Salmos 30:11,12

Aš girsiu Dievo vardą giesme ir dėkodamas aukštinsiu Jį.

Salmos 69:30

Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

1 Tessalonicenses 5:18

Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!

Salmos 100:4

Kiekvienas gi Dievo kūrinys yra geras, ir niekas neatmestina, jei priimama su padėka,

nes tai pašventinama Dievo žodžiu ir malda.

1 Timóteo 4:4,5

Jūsų širdyse teviešpatauja Dievo ramybė, į kurią esate pašaukti viename kūne. Ir būkite dėkingi.

Colossenses 3:15

Tesidžiaugia ir tesilinksmina Tavyje visi, kurie ieško Tavęs, ir tesako: "Didis yra Dievas!", kurie myli Tavo išgelbėjimą.

Salmos 70:4

Bet aš, garsiai dėkodamas, atnešiu Tau auką; ką pažadėjau­ištesėsiu. Išgelbėjimas ateina iš Viešpaties!"

Jonas 2:9