Guardar o Coração

Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi Dievo dešinėje.

Colossenses 3:1

Saugok su visu stropumu savo širdį, nes iš jos teka gyvenimo versmė.

Provérbios 4:23

Mano sūnau, duok man savo širdį ir stebėk mano kelius.

Provérbios 23:26

Mylėk Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis.

Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

Deuteronômio 6:5,6

Artinkitės prie Dievo, ir Jis artinsis prie jūsų. Nusiplaukite rankas, nusidėjėliai, nusivalykite širdis, dvejojantys.

Tiago 4:8

Mano sūnau, neužmiršk mano įstatymo, tavo širdis tesaugo mano įsakymus.

Jie prailgins tavo dienas, pridės tau gyvenimo metų ir ramybės.

Provérbios 3:1,2

Niekuo nesirūpinkite, bet visuose reikaluose malda ir prašymu su padėka jūsų troškimai tesidaro žinomi Dievui.

Ir Dievo ramybė, pranokstanti visokį supratimą, saugos jūsų širdis ir mintis Kristuje Jėzuje.

Filipenses 4:6,7

Dieve, mano širdis tvirta. Taip, mano širdis tvirta. Aš giedosiu ir girsiu.

Salmos 57:7

Ir neprisitaikykite prie šio pasaulio, bet pasikeiskite, atnaujindami savo protą, kad galėtumėte ištirti, kas yra gera, priimtina ir tobula Dievo valia.

Romanos 12:2

Viešpatie, išmėgink ir išbandyk mane, ištirk mano širdį ir inkstus.

Tavo malonė yra mano akyse, ir aš vaikščiojau Tavo tiesoje.

Salmos 26:2,3

Palaiminti tyraširdžiai, nes jie regės Dievą.

Mateus 5:8

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis.

Josué 1:8

Ir jūs būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes Viešpaties atėjimas arti.

Tiago 5:8

Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.

Giliai širdyje paslėpiau Tavo žodį, kad Tau nenusidėčiau.

Salmos 119:10,11

Geras žmogus iš gero savo širdies lobyno iškelia gera, o blogas iš blogo savo širdies lobyno iškelia bloga. Jo lūpos kalba tai, ko pertekusi širdis”.

Lucas 6:45

3 Tu ištyrei mano širdį, aplankei mane naktį, išbandei mane ir nieko neradai. Aš nusprendžiau nenusidėti savo burna.

4 Žmonių darbuose pagal Tavo lūpų žodžius aš saugojausi naikintojo takų.

5 Palaikyk mane einantį Tavo takais, kad mano kojos nepaslystų.

Salmos 17:3-5

Dieve, tyrą širdį sutverk manyje ir teisingą dvasią atnaujink.

Salmos 51:10

Ištirk mane, Dieve, pažink mano širdį; išbandyk mane ir pažink mano mintis.

Matyk, ar aš einu nedorėlių keliu, ir vesk mane keliu amžinuoju!

Salmos 139:23,24

tarė: “Įsidėkite į širdis visus šituos žodžius, kuriuos jums šiandien paskelbiau, perduokite juos savo vaikams ir įsakykite vykdyti viską, kas parašyta šitame įstatyme.

Deuteronômio 32:46