Humildade

Galiausiai visi būkite vienminčiai, užjaučiantys kitus, mylintys brolius, gailestingi, draugiški.

1 Pedro 3:8

Prieš sunaikinimą žmogaus širdis pasididžiuoja, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 18:12

ir jei mano tauta, kuri vadinasi mano vardu, nusižemins, melsis, ieškos mano veido ir atsisakys savo blogų kelių, Aš išgirsiu danguje, atleisiu jos nuodėmes ir išgydysiu jų žemę.

2 Crônicas 7:14

Nedarykite nieko varžydamiesi ar iš tuščios puikybės, bet nuolankiai vienas kitą laikykite aukštesniu už save

Filipenses 2:3

Tau, žmogau, Jis pasakė, kas gera ir ko Viešpats reikalauja iš tavęs: teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu.

Miquéias 6:8

Jūs, žmonos, būkite atsidavusios savo vyrams, kaip dera Viešpatyje.

O jūs, vyrai, mylėkite savo žmonas ir nebūkite joms šiurkštūs.

Colossenses 3:18,19

Nusižeminimas ir Viešpaties baimė atneša turtus, garbę ir gyvenimą.

Provérbios 22:4

Todėl, kaip Dievo išrinktieji, šventieji ir numylėtiniai, apsivilkite nuoširdžiu gailestingumu, gerumu, nuolankumu, romumu ir ištverme.

Colossenses 3:12

Atsisėdęs Jis pasišaukė dvylika ir tarė: “Jei kas trokšta būti pirmas, tebūnie paskutinis ir visų tarnas!”

Marcos 9:35

Jūs, broliai, esate pašaukti laisvei! Tiktai tenebūna ši laisvė proga kūnui, bet meile tarnaukite vieni kitiems.

Gálatas 5:13

ir tarė jiems: “Kas priima šį vaiką mano vardu, mane priima, o kas mane priima, priima Tą, kuris mane siuntė. Kas tarp jūsų mažiausias, tas bus didžiausias”.

Lucas 9:48

Išdidumas pažemina žmogų, o nuolankus dvasia susilauks pagarbos.

Provérbios 29:23

Viešpaties baimė moko išminties, prieš pagerbimą eina nuolankumas.

Provérbios 15:33

Geras ir teisus yra Viešpats, todėl nusidėjėliams kelią parodo.

Romiųjų mintis kreipia į tiesą, savo kelių moko nuolankiuosius.

Salmos 25:8,9

Mūsų Dievui ir Tėvui šlovė per amžių amžius! Amen.

Filipenses 4:20

Todėl, duodamas išmaldą, netrimituok sinagogose ir gatvėse, kaip daro veidmainiai, kad būtų žmonių giriami. Iš tiesų sakau jums: jie jau atsiėmė savo atlygį.

Mateus 6:2

Tad nusižeminkite po galinga Dievo ranka, kad Jis išaukštintų jus metui atėjus.

1 Pedro 5:6

Kur ateina išdidumas, ten ateina ir gėda, o kur nuolankumas­ ten išmintis.

Provérbios 11:2

Tegu puošia jus ne išorė­supinti plaukai, aukso papuošalai ar ištaigingi drabužiai,­

bet paslėptas širdies žmogus: nenykstančia, romia ir taikinga dvasia, kuri labai brangi Dievo akyse.

1 Pedro 3:3,4

Nusižeminkite prieš Viešpatį, ir Jis jus išaukštins.

Tiago 4:10

Kas tarp jūsų išmintingas ir sumanus? Teparodo geru elgesiu savo darbus su išmintingu romumu.

Tiago 3:13

Su visu nuolankumu bei romumu, su ištverme pakęsdami vienas kitą meilėje,

Efésios 4:2

Ir kas pasaulyje žemos kilmės, kas paniekinta, kas yra niekas, Dievas išsirinko, kad niekais paverstų tai, kas laikoma kažkuo,­

kad joks kūnas nesigirtų prieš Dievą.

1 Coríntios 1:28,29

Imkite ant savęs mano jungą ir mokykitės iš manęs, nes Aš romus ir nuolankios širdies, ir jūs rasite savo sieloms atgaivą.

Nes mano jungas švelnus ir mano našta lengva”.

Mateus 11:29,30

Būkite vienminčiai tarpusavyje. Negalvokite apie didelius dalykus, bet sekite nuolankiaisiais. Nebūkite išmintingi savo akyse.

Romanos 12:16