Incentivo

Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: “Žmonėms tai neįmanoma, bet Dievui viskas įmanoma”.

Mateus 19:26

bet Šama, atsistojęs lauko viduryje, gynė jį ir žudė filistinus. Taip Viešpats suteikė didelę pergalę.

2 Samuel 23:12

Pavesk Viešpačiui savo naštą, ir Jis palaikys tave, Jis niekados neleis teisiajam svyruoti.

Salmos 55:22

Jėzus jam atsakė: “Jei gali tikėti, viskas įmanoma tikinčiam!”

Marcos 9:23

3 Ir ne vien tuo. Mes taip pat džiaugiamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas ugdo ištvermę,

4 ištvermė­patirtį, patirtis­viltį.

5 O viltis neapvilia, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota.

Romanos 5:3-5

Aš jums tai kalbėjau, kad manyje turėtumėte ramybę. Pasaulyje jūs turėsite priespaudą, bet būkite drąsūs: Aš nugalėjau pasaulį!”

João 16:33

Viešpats, tavo Dievas, esantis tavyje, yra galingas. Jis išgelbės, Jis džiaugsis tavimi, atgaivins tave savo meile ir džiūgaus dėl tavęs giedodamas.

Sofonias 3:17

Nebijok, nes Aš esu su tavimi; nepasiduok baimei, nes Aš esu tavo Dievas. Aš sustiprinsiu tave ir padėsiu tau, Aš palaikysiu tave savo teisumo dešine’.

Isaías 41:10

16 Todėl mes nepailstame. Nors mūsų išorinis žmogus ir nyksta, vidinis diena iš dienos atsinaujina.

17 Mūsų trumpalaikis lengvas sielvartas ruošia mums visa pranokstančią amžinąją šlovę.

18 Tuo tarpu mes nežiūrime į tai, kas regima, bet į tai, kas neregima, nes kas regima, yra laikina, o kas neregima­amžina.

2 Coríntios 4:16-18

Viešpats nukreipia žmogaus žingsnius ir Jam patinka jo keliai.

Jei jis klumpa­neparkrinta, nes Viešpats laiko jo ranką.

Salmos 37:23,24

Aš visa galiu Kristuje, kuris mane stiprina.

Filipenses 4:13

Tai ką dėl viso šito pasakysime? Jei Dievas už mus, tai kas gi prieš mus?!

Romanos 8:31

Aš žinau, kokius sumanymus turiu dėl jūsų,­sako Viešpats.­ Sumanymus jūsų gerovei, o ne nelaimėms, ir ateitį su viltimi.

Jeremias 29:11

Nebijok būsimųjų kentėjimų. Štai velnias įmes kai kuriuos jūsiškius į kalėjimą, kad būtumėte išbandyti. Jūsų laukia dešimties dienų priespauda. Būk ištikimas iki mirties, ir Aš tau duosiu gyvenimo vainiką’.

Apocalipse 2:10

Tad nepameskite savo pasitikėjimo, už kurį skirtas didelis atlygis!

Hebreus 10:35

Nes Dievas davė mums ne baimės dvasią, bet jėgos, meilės ir savitvardos dvasią.

2 Timóteo 1:7

Varge šaukiausi Viešpaties, ir Jis mane išklausė.

Salmos 120:1

Pavesk Viešpačiui savo kelią, pasitikėk Juo, ir Jis veiks.

Salmos 37:5

Būk drąsus ir stiprus; nebijok ir neišsigąsk jų, nes Viešpats, tavo Dievas, yra su tavimi; Jis nepasitrauks ir nepaliks tavęs”.

Deuteronômio 31:6

Bet tie, kurie laukia Viešpaties, įgaus naujų jėgų. Jie pakils ant sparnų kaip ereliai, bėgs ir nepavargs, eis ir nepails.

Isaías 40:31

Nebijosiu dešimčių tūkstančių žmonių, kurie sustoja aplinkui mane.

Salmos 3:6

Bet skelbiame, kaip parašyta: “Ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, kas žmogui į širdį neatėjo, tai paruošė Dievas tiems, kurie Jį myli”.

1 Coríntios 2:9