Lei

Tad visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite; nes tai Įstatymas ir Pranašai”.

Mateus 7:12

Teisingumas tegu teka kaip vandenys, o teisumas­kaip galinga srovė!

Amós 5:24

Bet Dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė,

romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo.

Gálatas 5:22,23

Ir jūs, tėvai, neerzinkite savo vaikų, bet auklėkite juos drausmindami ir mokydami Viešpatyje.

Efésios 6:4

Tau, žmogau, Jis pasakė, kas gera ir ko Viešpats reikalauja iš tavęs: teisingai elgtis, būti gailestingam ir vaikščioti nuolankiai su Dievu.

Miquéias 6:8

Tai yra mano įsakymas, kad mylėtumėte vienas kitą, kaip Aš jus pamilau.

João 15:12

Niekam nebūkite ką nors skolingi, išskyrus meilę vienas kitam, nes kas myli, tas įvykdo įstatymą.

Romanos 13:8

tik rūpestingai vykdykite Jo įsakymus ir nurodymus: mylėkite Viešpatį, savo Dievą, vaikščiokite Jo keliais, laikykitės Jo įsakymų ir Jam tarnaukite visa širdimi bei visa siela”.

Josué 22:5

Tai ką? Gal darysime nuodėmes, jei esame ne įstatymo, bet malonės valdžioje? Jokiu būdu!

Romanos 6:15

Jei mylėsi Viešpatį, savo Dievą, vaikščiosi Jo keliais ir laikysies Jo paliepimų bei įsakymų, būsi gyvas; Jis padaugins ir palaimins tavo palikuonis žemėje, kurios paveldėti eini.

Deuteronômio 30:16

“Jei atidžiai klausysi Viešpaties, savo Dievo, balso ir vykdysi bei laikysi visus Jo įsakymus, kuriuos aš tau šiandien skelbiu, Viešpats, tavo Dievas, išaukštins tave virš visų žemės tautų.

Deuteronômio 28:1

nes įstatymo darbais Jo akivaizdoje nebus išteisintas nė vienas žmogus. Per įstatymą tik pažįstame nuodėmę.

Romanos 3:20

Viskas man leistina, bet ne viskas naudinga. Viskas man leistina, bet ne viskas ugdo!

1 Coríntios 10:23

Nešiokite vieni kitų naštas, ir taip įvykdysite Kristaus įstatymą.

Gálatas 6:2

O dabar, Izraeli, ko Viešpats, tavo Dievas, iš tavęs reikalauja? Tik kad bijotum Viešpaties, savo Dievo, vaikščiotum Jo keliais, Jį mylėtum ir Jam tarnautum visa savo širdimi ir visa savo siela;

kad laikytumeisi Viešpaties įsakymų ir įstatymų, kuriuos tau šiandien skelbiu tavo labui.

Deuteronômio 10:12,13

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis.

Josué 1:8

Šitie žodžiai, kuriuos tau šiandien skelbiu, tepasilieka tavo širdyje;

mokyk jų savo vaikus ir apie juos kalbėk, sėdėdamas savo namuose, būdamas kelionėje, guldamas ir atsikeldamas.

Deuteronômio 6:6,7

Antrasis panašus į jį: ‘Mylėk savo artimą kaip save patį’. Nėra jokio kito įsakymo, didesnio už šiuodu”.

Marcos 12:31

Mylimieji, jei mūsų širdis mūsų nesmerkia, pasitikime Dievu

ir gauname iš Jo, ko tik prašome, nes laikomės Jo įsakymų ir darome, kas Jam patinka.

1 João 3:21,22

Nevilkite svetimo jungo su netikinčiais. Kas gi bendro tarp teisumo ir nusikaltimo? Ir kas bendro tarp šviesos ir tamsos?

2 Coríntios 6:14

Visa širdimi ieškojau Tavęs, neleisk man nuo įsakymų Tavo nuklysti.

Salmos 119:10

Pasirinkau tiesos kelią, Tavo sprendimus laikau priešais save.

Salmos 119:30

Juk visas įstatymas išsipildo viename žodyje: “Mylėk savo artimą kaip save patį”.

Gálatas 5:14

Mes turime tokį Jo įsakymą: kas myli Dievą, turi mylėti ir savo brolį.

1 João 4:21

Bet Viešpaties gailestingumas per amžius tiems, kurie Jo bijo, ir Jo teisumas lieka vaikų vaikams tų,

kurie Jo sandoros laikosi, atsimena Jo įsakymus ir vykdo juos.

Salmos 103:17,18