Louvor e adoração

Giedokite Viešpačiui, Jo šventieji, dėkokite prisiminę Jo šventumą.

Tik akimirksnį trunka Jo rūstybė, o visą gyvenimą lydi Jo palankumas. Vakare ateina verksmas, o rytą­džiūgavimas.

Salmos 30:4,5

Tu mane globojai nuo pat gimimo, Tu saugojai mane nuo motinos įsčių. Aš nuolat girsiu Tave.

Salmos 71:6

3 Teisieji tegu linksminasi ir džiūgauja prieš Dievą, tedžiūgauja neapsakomai.

4 Giedokite Dievui! Girkite Jo vardą! Taisykite kelią Tam, kuris važinėja virš debesų! Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje!

5 Našlaičių tėvas ir našlių globėjas savo šventoje buveinėje yra Dievas.

Salmos 68:3-5

Parašyta: “Kaip Aš gyvas,­sako Viešpats,­prieš mane suklups kiekvienas kelis, ir kiekvienos lūpos išpažins Dievą”.

Romanos 14:11

Mano stiprybe, Tau giedosiu, nes Dievas yra mano tvirtovė, mano gailestingasis Dievas.

Salmos 59:17

Dėkokite Viešpačiui, šaukitės Jo vardo, skelbkite tautose Jo darbus.

Salmos 105:1

Tegiria Jo vardą šokdami, tegieda gyrių Jam su būgnais ir arfomis.

Salmos 149:3

Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.

Salmos 100:2

Apie gailestingumą ir teisingumą giedosiu, skambinsiu Tau, Viešpatie.

Salmos 101:1

kalbėdami vieni kitiems psalmėmis, himnais bei dvasinėmis giesmėmis, giedodami ir šlovindami savo širdyse Viešpatį,

visada ir už viską dėkodami Dievui Tėvui mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus vardu,

Efésios 5:19,20

Aš girsiu Viešpatį už Jo teisumą, giedosiu gyrių aukščiausiojo Viešpaties vardui.

Salmos 7:17

Apie vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himnus. Kiti kaliniai jų klausėsi.

Atos 16:25

Tyra širdimi Tave šlovinsiu, teisius Tavo nuosprendžius pažinęs.

Salmos 119:7

1 Džiūgaukite, teisieji, Viešpatyje, doriesiems tinka gyriaus giesmė.

2 Girkite Viešpatį arfomis, giedokite Jam, pritardami dešimčiastygiu psalteriu!

3 Giedokite Jam naują giesmę, grokite meistriškai su džiaugsmo šūksniais.

Salmos 33:1-3

O jūs esate “išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes” To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.

1 Pedro 2:9

Mylimieji, labai norėjau parašyti jums apie bendrąjį mūsų išgelbėjimą ir jaučiu reikalą rašyti jums raginimą, kad narsiai kovotumėte už tikėjimą, vieną kartą visiems laikams duotą šventiesiems.

Judas 1:3

Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, Jo didybė neištiriama.

Salmos 145:3

Palaimintas Viešpats, mano stiprybė, kuris moko mano rankas kariauti ir mano pirštus kovoti.

Salmos 144:1

Giedokite Dievui! Girkite Jo vardą! Taisykite kelią Tam, kuris važinėja virš debesų! Jo vardas yra Viešpats. Džiūgaukite Jo akivaizdoje!

Salmos 68:4

1 Sione, o Dieve, Tau priklauso gyrius ir Tau bus įvykdyti įžadai.

2 Tu, kuris išklausai maldas, pas Tave ateis kiekvienas kūnas.

3 Nusikaltimai yra stipresni už mane, Tu apvalai mus nuo mūsų kalčių.

Salmos 65:1-3

Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą.

Salmos 103:1

Giedokite Jam, skambinkite Jam. Garsinkite visus Jo stebuklus.

1 Crônicas 16:9

Pagaliau, broliai, mąstykite apie tai, kas tikra, garbinga, teisinga, tyra, mylima, giriama,­apie visa, kas dora ir šlovinga.

Filipenses 4:8

Jo šaukiausi savo burna, aukštinau Jį savo liežuviu.

Salmos 66:17

Mano tėvų Dieve, giriu Tave ir dėkoju Tau, nes suteikei man stiprybės ir išminties ir dabar apreiškei, ko prašėme­atidengei karaliaus paslaptį”.

Daniel 2:23

1 Girkite Viešpatį! Viešpačiui giedokite naują giesmę ir gyrių šventųjų bendruomenėje.

3 Tegiria Jo vardą šokdami, tegieda gyrių Jam su būgnais ir arfomis.

4 Viešpats gėrisi savąja tauta; Jis romiuosius papuoš savo išgelbėjimu.

5 Džiaukitės Jo šlove, šventieji, giedokite Jam savo lovose.

Salmos 149:1,3-5

Dovydas bei visi izraelitai džiūgavo ir garbino Dievą giesmėmis, psalterių, cimbolų, arfų, būgnų ir trimitų garsais.

1 Crônicas 13:8

Šauksiuosi Viešpaties, kuris vertas gyriaus, ir taip būsiu išgelbėtas nuo priešų.

2 Samuel 22:4

O jūs esate “išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, ypatingi žmonės, kad skelbtumėte dorybes” To, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą.

Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta, seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę.

1 Pedro 2:9,10

O nuo sosto nuskambėjo balsas: “Šlovinkite mūsų Dievą visi Jo tarnai ir tie, kurie bijote Jo: maži ir dideli!”

Apocalipse 19:5

kad iš savo šlovės turtų duotų jums sustiprėti Jo jėga per Dvasią vidiniame žmoguje,

Efésios 3:16

Viešpatie, Tu esi mano Dievas, aš aukštinsiu Tave ir girsiu Tavo vardą, nes Tu padarei nuostabių dalykų, ištikimai įvykdei, ką seniai buvai pažadėjęs.

Isaías 25:1

Ir Aš tau sakau: tu esi Petras, ir ant šios uolos Aš pastatysiu savo bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės.

Mateus 16:18

Įeikite pro vartus su dėkojimu, į Jo kiemus su gyriumi. Būkite dėkingi Jam, laiminkite Jo vardą!

Salmos 100:4

Kas aukoja gyrių, pašlovina mane; o kuris teisingai elgiasi, tam parodysiu Dievo išgelbėjimą”.

Salmos 50:23

Jis yra tavo garbė ir tavo Dievas, kuris padarė visus šiuos didelius ir baisingus dalykus, kuriuos tu matei savo akimis.

Deuteronômio 10:21

Iš tų pačių lūpų plaukia ir laiminimas, ir prakeikimas. Bet taip, mano broliai, neturi būti!

Tiago 3:10

Todėl dėkosiu Tau, Viešpatie, tarp pagonių ir giedosiu gyrių Tavo vardui.

2 Samuel 22:50

Visa, kas kvėpuoja, tegiria Viešpatį! Girkite Viešpatį!

Salmos 150:6

Aš esu Viešpats­tai mano vardas. Aš neduosiu savo garbės kitam ir savo šlovės stabams.

Isaías 42:8

Šlovinsiu Viešpatį visada; nuolat girsiu Jį savo lūpomis.

Salmos 34:1

Ir girdėjau, kaip visi tvariniai, esantys danguje, žemėje, po žeme ir jūroje, ir visa, kas juose yra, skelbė: “Sėdinčiajam soste ir Avinėliui tebūnie palaiminimas, ir pagarba, ir šlovė, ir valdžia per amžių amžius!”

Apocalipse 5:13

Geros valios nutarimu Jis iš anksto paskyrė mus įsūnyti per Jėzų Kristų

Jo malonės šlovės gyriui, kuria padarė mus priimtinus Mylimajame.

Efésios 1:5,6

Mano lūpos ir siela, kurią išpirkai, džiūgaus, kai Tau giedosiu.

Salmos 71:23

1 Šlovinsiu Viešpatį visada; nuolat girsiu Jį savo lūpomis.

2 Viešpačiu didžiuosis mano siela; nuolankieji išgirs tai ir džiaugsis.

3 Aukštinkime Viešpatį ir iškelkime kartu Jo vardą.

Salmos 34:1-3

1 Giedokite Viešpačiui naują giesmę, giedokite Viešpačiui visos šalys.

2 Giedokite Viešpačiui, šlovinkite Jo vardą. Kiekvieną dieną skelbkite Jo išgelbėjimą.

3 Apsakykite Jo garbę tarp pagonių ir Jo stebuklus visoms tautoms.

4 Didis yra Viešpats ir didžiai girtinas, bijotinas labiausiai iš visų dievų.

5 Visi tautų dievai yra stabai, bet Viešpats sukūrė dangus.

6 Didybė ir garbė yra priešais Jį, galybė ir grožis Jo šventykloje.

7 Pripažinkite Viešpačiui, tautų giminės, pripažinkite Viešpačiui šlovę ir galybę!

8 Atiduokite Viešpačiui šlovę, priderančią Jo vardui, atneškite auką, įeikite į Jo kiemus.

9 Garbinkite Viešpatį šventumo grožyje, bijokite Jo visos šalys.

Salmos 96:1-9

Mano burna tebūna pilna gyriaus ir Tavo garbės visą dieną.

Salmos 71:8

‘Klausyk, Izraeli! Šiandien jūs einate kariauti su savo priešais. Tenepasilpsta jūsų širdys, nenusigąskite, nebijokite ir nepabūkite jų,

Deuteronômio 20:3

1 Girkite Viešpatį! Girkite Viešpatį iš dangaus! Girkite Jį aukštybėse!

2 Girkite Jį, visi Jo angelai; girkite Jį, visa Jo kareivija!

3 Girkite Jį, saule ir mėnuli; girkite Jį, spindinčios žvaigždės!

4 Girkite Jį, dangų dangūs ir viršum jų esantys vandenys!

5 Visi tegiria Viešpaties vardą, nes Jis įsakė, ir visa buvo sukurta.

6 Jis amžių amžiams viską įtvirtino, nustatė nekintamą tvarką.

7 Girkite Viešpatį, kas esate žemėje: jūrų pabaisos ir visos gelmės,

8 ugnie ir kruša, sniege ir migla, vėjai audringi, vykdantys Jo žodį,

9 kalnai ir kalvos, vaismedžiai ir kedrai,

10 žvėrys ir visi gyvuliai, žemės ropliai ir sparnuoti paukščiai.

11 Žemės karaliai ir visos tautos, kunigaikščiai ir žemės teisėjai,

12 jaunuoliai ir mergaitės, seniai ir vaikai,

13 garbinkite Viešpaties vardą, nes Jis vienas didingas. Jo šlovė virš dangaus ir žemės.

Salmos 148:1-13

Dievu pasitikiu, kurio žodį giriu. Nebijosiu, ką gali padaryti man žmogus?

Salmos 56:4

Jie skelbė skambiu balsu: “Vertas Avinėlis, kuris buvo užmuštas, priimti galybę, ir turtus, ir išmintį, ir stiprybę, ir pagarbą, ir šlovę, ir palaiminimą”.

Apocalipse 5:12

Tu pavertei mano raudą džiaugsmu; atrišai mano ašutinę ir apjuosei linksmybe,

kad Tau giedotų mano siela ir netylėtų. Viešpatie, mano Dieve, visados Tau dėkosiu.

Salmos 30:11,12

Todėl per Jį visada aukokime Dievui šlovinimo auką, tai yra Jo vardą garbinančių lūpų vaisių.

Hebreus 13:15

Viešpats yra mano jėga ir skydas; Juo pasitikėjo mano širdis, ir Jis man padėjo. Todėl džiūgauja mano širdis, ir savo giesme girsiu Jį.

Salmos 28:7

Už viską dėkokite, nes tokia Dievo valia jums Kristuje Jėzuje.

1 Tessalonicenses 5:18

Kristaus žodis tegul tarpsta jumyse. Mokykite ir įspėkite vieni kitus visokeriopa išmintimi, su dėkinga širdimi giedokite Viešpačiui psalmes, himnus ir dvasines giesmes.

Colossenses 3:16

Jis šaukė galingu balsu: “Bijokite Dievo ir atiduokite Jam šlovę, nes atėjo Jo teismo valanda; šlovinkite Tą, kuris sutvėrė dangų ir žemę, jūrą ir vandens šaltinius!”

Apocalipse 14:7

Girkite Jį, nes Viešpats geras; giedokite gyrių Jo vardui, nes Jis mielas.

Salmos 135:3

Dievas yra Dvasia, ir Jį garbinantys turi garbinti dvasioje ir tiesoje”.

João 4:24

Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo širdimi, skelbsiu visus Tavo nuostabius darbus.

Salmos 9:1

Girkite Jį būgnais ir šokiais! Girkite Jį styginiais instrumentais ir vamzdžiais!

Salmos 150:4

Nė vienas kareivis neįsivelia į gyvenimo reikalus, norėdamas patikti jį pašaukusiam.

2 Timóteo 2:4

Kovok gerą tikėjimo kovą, laikykis amžinojo gyvenimo, kuriam esi pašauktas ir išpažinai gerą išpažinimą daugelio liudytojų akyse.

1 Timóteo 6:12

Girkite Viešpatį! Girk Viešpatį, mano siela!

Girsiu Viešpatį, kol gyvas būsiu; giedosiu gyrių savo Dievui, kol gyvensiu.

Salmos 146:1,2

Gera dėkoti Tau, Viešpatie, ir giedoti gyrių Tavo vardui, Aukščiausiasis,

Salmos 92:1

Tu mano širdį sukūrei, sutvėrei mane motinos įsčiose.

Girsiu Tave, kad taip nuostabiai ir baimę keliančiai esu sukurtas. Kokie nuostabūs yra Tavo darbai, ir mano siela tai gerai žino.

Salmos 139:13,14

Dėkui Dievui, kuris visada veda mus Kristuje triumfo eisenoje ir per mus kiekvienoje vietoje skleidžia mielą Jo pažinimo kvapą.

2 Coríntios 2:14

1 Ateikite, giedokime Viešpačiui! Džiaugsmingą triukšmą kelkime savo išgelbėjimo uolai!

2 Ateikime į Jo akivaizdą su padėka, džiaugsmingai giedokime Jam psalmes!

3 Viešpats yra didis Dievas ir didis Karalius, didesnis už visus dievus.

4 Jo rankoje yra žemės gelmės ir Jam priklauso kalnų viršūnės.

5 Jo yra jūra, nes Jis ją sutvėrė, ir sausuma Jo rankų darbas.

6 Ateikite, pulkime žemėn prieš Dievą ir pagarbinkime, atsiklaupkime prieš Viešpatį, kuris sutvėrė mus!

Salmos 95:1-6

Nehemijas tarė: “Eikite, valgykite riebius valgius, gerkite saldų vyną ir pasiųskite dalį tiems, kurie nieko neturi paruošto, nes ši diena yra šventa mūsų Viešpačiui; nesisielokite, nes Viešpaties džiaugsmas­jūsų stiprybė”.

Neemias 8:10

Pasitaręs su tauta, jis paskyrė giedotojus Viešpačiui, kad jie eitų kariuomenės priekyje, girdami šventumo grožį, ir sakytų: “Dėkokite Viešpačiui, nes Jo gailestingumas amžinas!”

Kai jie pradėjo giedoti ir girti, Viešpats sukėlė paniką tarp amonitų, moabitų ir Seyro aukštumų gyventojų, kurie buvo išėję prieš Judą, ir jie vieni kitus sunaikino.

2 Crônicas 20:21,22

Kelkite džiaugsmingą triukšmą Viešpačiui, visos šalys!

Tarnaukite Viešpačiui su džiaugsmu, Jo akivaizdon ateikite giedodami.

Salmos 100:1,2

Jis įdėjo į mano lūpas naują giesmę­gyrių mūsų Dievui. Daugelis tai matys, bijosis ir pasitikės Viešpačiu.

Salmos 40:3

Nuo saulės užtekėjimo iki nusileidimo tebūna giriamas Viešpaties vardas!

Salmos 113:3

1 Girkite Viešpatį! Girkite Dievą Jo šventykloje! Girkite Jį dangaus tvirtumoje!

2 Girkite Jį dėl Jo galingų darbų! Girkite Jį dėl Jo begalinės didybės!

3 Girkite Jį, pūsdami trimitą! Girkite Jį arfa ir psalteriu!

4 Girkite Jį būgnais ir šokiais! Girkite Jį styginiais instrumentais ir vamzdžiais!

5 Girkite Jį skambiais cimbolais! Girkite Jį trenksmingais cimbolais!

6 Visa, kas kvėpuoja, tegiria Viešpatį! Girkite Viešpatį!

Salmos 150:1-6

Bet ateina valanda,­jau dabar ji yra,­kai tikrieji garbintojai garbins Tėvą dvasioje ir tiesoje, nes Tėvas tokių Jo garbintojų ieško.

João 4:23

Tu esi šventas, kuris gyveni Izraelio gyriuje.

Salmos 22:3

Girkite Viešpatį! Gera giedoti gyrių mūsų Dievui, labai malonu girti Jį!

Salmos 147:1

Palaiminta tauta, kuri pažįsta džiaugsmingą garsą! Viešpatie, Tavo veido šviesoje jie vaikščios.

Salmos 89:15

Tavo malonė yra geresnė už gyvenimą, todėl mano lūpos girs Tave.

Šlovinsiu Tave, kol gyvensiu, Tavo vardą minėdamas, kelsiu į Tave rankas.

Salmos 63:3,4

Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą.

Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.

Salmos 103:1,2

Girkite Viešpatį, visos tautos. Girkite Jį, visi žmonės!

Jo gailestingumas mums begalinis, Viešpaties tiesa pasilieka per amžius. Girkite Viešpatį!

Salmos 117:1,2

Tebūna šlovinamas Viešpats kasdien! Jis naštas mūsų neša, Jis mūsų išgelbėjimo Dievas.

Salmos 68:19

Tegiria jie Viešpatį už Jo gerumą, už Jo stebuklus žmonių vaikams.

Jis pagirdė trokštančią sielą, išalkusią sielą pripildė gėrybių.

Salmos 107:8,9

Jobas atsikėlė, perplėšė savo apsiaustą, nusiskuto plaukus ir, puolęs ant žemės, pagarbino,

tardamas: “Nuogas gimiau, nuogas ir mirsiu. Viešpats davė, Viešpats ir atėmė; tebūna palaimintas Viešpaties vardas”.

Jó 1:20,21

Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.

Salmos 103:2

sakydami: “Girkite Viešpatį, šaukitės Jo vardo, skelbkite tautose Jo darbus, kalbėkite, kad Jo vardas didingas.

Isaías 12:4

Iškęsk sunkumus kaip geras Kristaus Jėzaus karys.

2 Timóteo 2:3

Linksminkitės, teisieji, Viešpatyje, dėkokite, prisiminę Jo šventumą.

Salmos 97:12

22 Tavąjį vardą paskelbsiu broliams, susirinkimo viduryje girsiu Tave.

23 Kurie bijote Viešpaties, girkite Jį! Šlovinkite Jį, visi Jokūbo palikuonys, bijokite Jo, visi Izraelio vaikai!

24 Jis nepaniekino ir neatstūmė nuskriausto vargšo, nuo jo nepaslėpė veido, jo šauksmą išklausė.

Salmos 22:22-24

1 Laimink, mano siela, Viešpatį, ir visa, kas yra manyje, Jo šventą vardą.

2 Laimink, mano siela, Viešpatį ir neužmiršk visų Jo geradarysčių.

3 Jis atleidžia visas tavo kaltes ir gydo visas tavo ligas.

4 Jis išperka tavo gyvybę iš pražūties ir savo malone bei gailestingumu tave vainikuoja.

Salmos 103:1-4

Parašiau jums, tėvai, nes pažinote Tą, kuris yra nuo pradžios. Parašiau jums, jaunuoliai, nes jūs stiprūs ir jumyse laikosi Dievo žodis, ir jūs nugalėjote piktąjį.

1 João 2:14

Tarnaukite Viešpačiui su baime, džiaukitės drebėdami.

Salmos 2:11

Jie kasdien vieningai rinkdavosi šventykloje, o savo namuose tai vienur, tai kitur laužydavo duoną, vaišindavosi su džiugia ir tauria širdimi,

šlovindami Dievą, ir turėjo malonę visų žmonių akyse. O Viešpats kasdien gausino bažnyčią išgelbėtaisiais.

Atos 2:46,47

Aš vilties nenustosiu, girsiu Tave vis labiau.

Salmos 71:14

Aš girsiu Tave, Viešpatie, visa savo širdimi, skelbsiu visus Tavo nuostabius darbus.

Linksminsiuosi ir džiūgausiu Tavyje, Tavo vardui, Aukščiausiasis, giedosiu gyrių.

Salmos 9:1,2

Palaimintas Viešpats, nes Jis išklausė mano maldavimą!

Salmos 28:6

Ne mums, Viešpatie, ne mums, tik Tavo vardui tebūna šlovė dėl Tavo gailestingumo ir tiesos.

Salmos 115:1

Ko taip nusiminei, mano siela, ir ko nerimsti manyje? Lauk Dievo, nes aš dar girsiu Jį, savo veido pagalbą ir savo Dievą.

Salmos 42:11

Viešpats karaliauja! Tedžiūgauja žemė! Tesilinksmina salos!

Salmos 97:1

Palaimintas Dievas, kuris neatmetė mano maldos ir neatitolino nuo manęs savo gailestingumo.

Salmos 66:20