Meditação

97 Kaip aš myliu Tavo įstatymą, mąstau apie jį ištisą dieną.

98 Įsakymai Tavo padarė mane protingesnį už mano priešus, nes jie visuomet su manimi.

99 Daugiau suprantu už visus savo mokytojus, nes mąstau apie Tavo liudijimus.

100 Daugiau išmanau už senius, nes laikausi Tavo potvarkių.

Salmos 119:97-100

Tepatinka Tau mano lūpų žodžiai ir mintys mano širdies, Viešpatie, mano stiprybe, mano atpirkėjau.

Salmos 19:14

Savo burna skelbsiu išmintį; mano širdies apmąstymai­išmanymas.

Salmos 49:3

Prisimenu Viešpaties darbus, Tavo senovėje darytus stebuklus;

apgalvoju visą Tavo darbą, kalbu apie Tavo veiksmus.

Salmos 77:11,12

Aš prisimenu praėjusias dienas, mąstau apie Tavo darbus, svarstau apie Tavo rankų darbus.

Salmos 143:5

Gėrėsiuosi Tavo įsakymais, kuriuos pamilau.

Kelsiu rankas į Tavo įsakymus, kuriuos pamilau, mąstysiu apie Tavo nuostatus.

Salmos 119:47,48

Dieve, būdami Tavo šventykloje, prisiminėme Tavo malonę.

Salmos 48:9

Palaimintas žmogus, kuris nesielgia, kaip pataria bedieviai, nestoja į nusidėjėlių kelią, nesėdi su apjuokėjais,

bet mėgsta Viešpaties įstatymą ir mąsto apie Jo įstatymą dieną ir naktį.

Salmos 1:1,2

Prieš aušrą keliuosi ir šaukiu, nes pasitikiu Tavo žodžiu.

Atmerkiu akis dar prieš aušrą, mąstau apie Tavo žodį.

Salmos 119:147,148

Šita įstatymo knyga teneatsitraukia nuo tavo burnos, bet mąstyk apie ją dieną ir naktį, kad tiksliai vykdytum viską, kas joje parašyta; tada visa, ką bedarytum, klestės ir visur tau seksis.

Josué 1:8

Apie Tavo potvarkius nuolat mąstysiu ir žiūrėsiu į Tavo kelius.

Nuostatais Tavo gėrėsiuos, nepamiršiu Tavo žodžių.

Salmos 119:15,16

Viešpačiui giedosiu, kol gyvensiu, giedosiu gyrių Dievui, kol gyvas būsiu.

Mano apmąstymai Jam patiks; aš džiaugsiuosi Viešpatyje.

Salmos 104:33,34